Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium

Induló képzéseink:

2016-ban induló képzéseink

Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium

Intézmény OM azonosítója: 032285

tagozatkód

létszám

képzési forma

04

34 fő

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

05

26 fő

Arany János Kollégiumi Program

FELVÉTELI NINCS


4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (04)

A képzés célja a középszintű és az emelt szintű érettségire valamint a felsőfokú oktatásra, az érettségi utáni szakképzésre felkészíteni a tanulóinkat. Mindemellett olyan fontos képességek, készségek fejlesztése, amelyek segítenek tanulóinknak a mindennapi tanulásban, a munkában való elhelyezkedésben.

Képzésünk általános gimnáziumi képzést nyújt.

Bemeneti mérést végzünk az új beiratkozók körében a tanév elején és e mérés eredménye alapján irányítjuk őket korrepetálásra, egyéni fejlesztésre.

A 11. évfolyamtól választható formában (fakultáció) két tantárgyat plusz heti 2-2 órában tanulhatsz. Te döntöd el, mely tantárgyak segítik legjobban felkészülésedet a sikeres érettségire.

Lehetőséget nyújtunk diákjainknak külföldi, nyelvtanulási célú tanulmányutakon való részvételre.

Két idegen nyelv: angol és német tanulása feltétele a középfokú érettséginek, ezeket 4 évig tanulod.

Ösztöndíjpályázat útján segítjük a szociálisan rászorulókat a tanulmányaik során.

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, egyénileg odafigyelünk minden tanulónkra.

Tanulóink nyugodt, biztonságos környezetben tanulhatnak.

A távolról érkező diákoknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk Salgótarjánban.

 

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM (05)

A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Kollégium:  A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező. A képzés ideje alatt a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban laknak a tanulók és többféle ingyenes juttatásban részesülnek.

Juttatások az iskolában: ingyenes tankönyv, ingyenes kirándulások és programok, egyéni fejlesztés

Jelentkezés feltétele: pályázati adatlapok benyújtása. A pályázat kötelező mellékletei:

-         szülői nyilatkozat

-         a tanuló személyi adatlapja

A pályázatot legkésőbb 2016. január 25-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a középiskola ( Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium, 3078 Bátonyterenye, Váci u. 5.) és egyidejűleg a vele együttműködő kollégium (Salgótarjáni SZC Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2.)  címére.

A pályázat eredményéről 2016. február 8-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 9. évfolyamára jelentkezőket is) abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrányos helyzetű

bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította és a törvényes felügyeletét ellátó szülő a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagy

bc) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett,

bd) a törvényes felügyeletét ellátó szülője a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,

be) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik

bf) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában foglalt családsegítő szolgáltatás vagy a Gyvt. 40. §-a szerint a gyermekjóléti szolgálat által végzett környezettanulmány alapján az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket nem biztosító, elégtelen lakókörnyezetnek minősül,

bg) árva és a gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a gyám kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

 

Felvételi dokumentumok

Középiskolai felvételi tájékoztató letölthető Innen.

AJKP pályázati dokumantumok:

AJKP pályázati felhívás
1.
számú pályázati melléklet
2. számú pályázati melléklet

3. számú pályázati melléklet