A Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium

 

Házirendje

 

 

 

 

 

 

 

Székhely: 3078 Bátonyterenye,

Váci M. út 5.

OM-szám: 032285

Elfogadva: 2014. szeptember 22.

 

 


 

1. Bevezető

1.        A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

2.        A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak.

3.        A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége.

4.        A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.

5.        A Házirend egy példányát a tanuló, illetve szülő beiratkozáskor megkapja.

6.        A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, a gazdasági irodában és az iskola honlapján (www.v-m-g.hu).

 

2. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások

 Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradást a szülőnek vagy orvosnak kell igazolnia.

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére- engedélyt kapott a távolmaradásra,

b) a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja.

c) a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Betegséget orvos, hivatalos elfoglaltságot illetékes hatóság igazolhat. A szülő rendkívüli családi esemény miatti mulasztást igazolhat. Ez nem haladhatja meg az évi három alkalmat.

-  A tanuló késését, mulasztását - okától függetlenül - tanítási óra esetén az osztálynaplóba, egyéb foglalkozás esetén a foglalkozási naplóba a szaktanár, illetve a foglalkozás vezetője jegyzi be. Az igazolást az osztályfőnök részére kell benyújtani.

-  A tanítási óra helyett szervezett iskolai foglalkozáson a részvétel kötelező. A tanuló hiányzását ebben az esetben is köteles igazolni. Szülői igazolás csak akkor fogadható el, ha a szülő előzetesen írásbeli kérelmet adott be gyermeke osztályfőnökének, melyet az igazgató, az osztályfőnök javaslata alapján, engedélyezett.

-   Előzetes engedélyt adhat az iskolai foglalkozásokról távolmaradásra egy tanévben:

a.        az osztályfőnök maximum 3 napot, ha a tanuló magatartása és tanulmányi eredménye megfelelő, ill. rendkívüli családi esemény esetén,

b.        az igazgató 3 napnál hosszabb időre,

c.        külső szervezet (sport, művészeti, önkormányzat) kérésére szülői egyetértéssel az igazgató engedélyezheti a tanuló szereplését.

Az igazolás módja: Az igazolást az ellenőrző könyvbe kell bejegyezni. Az előre nem látható események (betegség, hivatalos idézés, közlekedési, időjárási nehézségek stb.) kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásokról. Ha a tanuló a tanévben 250 óránál többet mulasztott igazoltan és igazolatlanul összesen vagy hiányzása egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladta, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

-          A tanuló köteles az igazolást legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán bemutatni. Ha a tanuló a távolmaradást még 8 nap elteltével sem igazolja, mulasztott óráit igazolatlannak kell tekinteni. 18 év alatti tanuló esetében a szülőnek minden igazolást alá kell írnia. Kollégisták esetén az igazolást a kollégiumi nevelőtanár is aláírhatja a szülő helyett.

-          A tanítási óra alóli felmentés nem hiányzás, de abban az esetben, ha a tanuló nem a kijelölt helyen tartózkodik a felmentés ideje alatt, akkor ez mulasztott órának számít.

-          Mulasztásokkal kapcsolatos egyebek:

       Ha a tanuló iskolai rendezvényről maradt távol, a naplóban ezt jelezni kell. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

Igazolatlan mulasztások alkalmával a következő fokozatok alkalmazandóak

1-2      igazolatlan óra: osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés

3-7      igazolatlan óra: osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés

8-15    igazolatlan óra: osztályfőnöki írásbeli intés

16-20  igazolatlan óra: igazgatói írásbeli figyelmeztetés

21-25  igazolatlan óra: igazgatói írásbeli intés

26-30  igazolatlan óra: tantestületi megrovás

 

A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat. (20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 50§)

 

Tanköteles korú tanulónál ez a szabály nem alkalmazható. Ilyenkor a tanuló első igazolatlan mulasztása esetén az iskola értesíti a szülőt és felhívja figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen volt, és a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója újból értesíti a szülőt és – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és kormányhivatalt.

 

 

3. Térítési díj, tandíj befizetésére visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

A menzai étkezés

Az étkezésre való jelentkezés minden év szeptemberének vagy a tárgyhót megelőző hónap 26-ig, a gazdasági irodán lehetséges.

Ha a tanuló kedvezményes étkezésre jogosult, a jogosultságot a szülőnek igazolnia kell. Az étkezés lemondására legkésőbb az étkezést megelőző napon, 9 óráig van mód.

 

Tandíj, vizsgadíj

 Térítési díjat kell fizetni:

-  a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor 

- a független vizsga esetén (független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér, minimálbér, 3,75%-a)

   - az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája esetén,

     - az állami szerv által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5-40%-a (229/2012-(VIII.28.) Kormányrendeletben leírtak szerint)

  A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.

 

Az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles:

A vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért – ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be – az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 15%-ának megfelelő, az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie.

 

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások

-  középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,

A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

 

A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

 

4. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás (továbbiakban termék) vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

-          A tanulói kötelességek teljesítése során a tanuló által előállított termék az iskola tulajdonát képezi.

-          Ha az iskola a fenti tulajdonjogot másra átruházza a tanulót díjazás illeti meg.

Az egyedileg elkészített termékre vonatkozóan, a díjazás mértékében az iskola és a tanuló illetve a 14-ik évét be nem töltött tanuló esetén a szülő (gondviselő) állapodik meg.

-          Ha a terméket osztály vagy csoport állította elő és annak tulajdonjogát az iskola másra átruházta és abból nyeresége származott, a nyereség terhére a tanulóknak díjat lehet fizetni.

A díj mértékének megállapításánál valamennyi tanulót figyelembe kell venni, akik részt vettek a termék, dolog alkotás előállításában.

A díj kifizetéséről az iskola nyilvántartást vezet, a tanuló aláírásával igazolja a díj átvételét.

 

 A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei

Ha a költségvetésbe szociális támogatásra elkülönített összeg kerül, annak felosztásáról a diák-szociális bizottság dönt.

 

Támogatás kérhető:

-          egyszeri pénzbeli juttatásra (tankönyvvásárlás, osztálykirándulás költsége, nyelvvizsga költsége).

-          rendszeres támogatás (ösztöndíj)

 

A szociálisan rászorult tanuló (kiskorú esetén gondviselő) a fenti támogatásokra kérelmet nyújthat be az igazgatónak. A kérelem beadásának határideje szeptember 5. Rendkívüli esetben a kérelmet ettől eltérő időpontban is el lehet fogadni. A kérelemhez csatolni kell a kérelmezővel egy háztartásban élők jövedelemigazolását.

A beérkezett kérelmeket a diák-szociális bizottság bírálja el. A határidő szeptember 12.

A bírálati szempontok:

-          az egy főre jutó jövedelem,

-          a tanulók magatartása és szorgalma

 

5. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra fordítható összeg minimum 25 %-át a könyvtárból kölcsönözhető tartós könyvek vásárlására kell fordítani.

 

6. A tankönyvtámogatás elosztásának rendje

Tankönyvigénylés esetén („Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nyomtatvány benyújtása minden év november 15-éig) ingyenes tankönyvellátást köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:

a) tartósan beteg (szakorvos igazolja),

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),

c) a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el),

d) három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).

Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.

Az iskola az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja. A tanuló legkésőbb iskolai jogviszonyának megszűnésekor köteles a kölcsönzött ingyenes tankönyveket ép állapotban az iskolai könyvtár részére átadni. Ennek elmulasztása esetén az iskola levélben szólítja fel a szülőt, gondviselőt a tankönyvek visszaszolgáltatására vagy a tankönyvek értékének megtérítésére.

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet melléklete alapján

 

 

 

7. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt lehet nyilvánítani

-          bármely osztályfőnöki órán,

-          az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban,

-          a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint.

A tanulók véleményüket a diákönkormányzati képviselők útján is elmondhatják.

A tanulók a szükséges információkat

-          az osztályfőnököktől (többek között az osztályfőnöki órákon),

-          szüleiktől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően),

-          iskolagyűlésen,

-          a diákönkormányzaton keresztül kaphatják meg.

Kérdést lehet intézni

-          az iskola igazgatójához a fogadóóráján. Időpontja: minden hétfőn 8-10 óra között.

-          az SzMK-hoz vagy annak vezetőségéhez bármikor, amikor ülésezik. Az ülések időpontjáról az osztályfőnököktől, az igazgatótól lehet tájékozódni.

A tanulmányokat, a tanulók személyét érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatnak a diákok az osztályfőnöktől, a szaktanároktól.

 

A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések

A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület nyilvánít véleményt.

Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz, helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez, önkormányzati faliújság.

A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet.

A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület nyilvánít véleményt.

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletben szabályozott kérdésekben a nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákönkormányzat véleményét.

A diákönkormányzat iskolai szintű vezetői meghívás alapján részt vehetnek az iskolavezetőségi értekezleten és a nevelőtestületi értekezletek tanulókat érintő napirendi pontjainak tárgyalásán. Az iskolai diákfórumokat a diákönkormányzat készíti elő, s a tapasztalatokat az igazgatóval megtárgyalja. Érdekképviselőjük minden esetben részt vesz a diákszociális bizottságban, a fegyelmi bizottságban. Az iskolai DÖK vezetője (képviselője), az osztály Diákbizottság vezetői (képviselői) előre egyeztetett időpontban az igazgatóval, az igazgatótanáccsal tárgyalásokat folytathat.

Évente két alkalommal diákközgyűlést kell tartani. Egyéb esetekben a DÖK segítő tanár közvetítésével történik a kapcsolattartás.

A diákönkormányzat saját teremmel nem rendelkezik. Működéséhez szükséges helyiségek az oktatásra éppen nem használt tantermek. A stúdió berendezéseit az oktatástechnikus felügyelete mellett használhatják. A diákönkormányzat önálló költségvetéssel nem rendelkezik, az igazgató által elismert költségeiket az iskolai költségvetésből fedezik.

 

 

 


 

8. A magatartás minősítése és követelményei

A magatartás minősítése, osztályzata fejezze ki - az életkori sajátosságoknak megfelelően - a tanuló viszonyát a közösséghez: felnőttekhez, tanulókhoz egyaránt. Tükrözze viselkedését, hangnemét, a közösség érdekében végzett tevékenységét, felelősségérzetét. Figyelembe kell venni az adott értékelési időszak jutalmazási fokozatait is.

A magatartás minősítését az osztályfőnök az osztályban tanító pedagógusok véleményének meghallgatása alapján végzi. Az osztályfőnök e tekintetben az osztály tanulóinak véleményét is kikérheti.

Példás

(5) minősítést, osztályzatot az a tanuló kaphat, aki az iskolai házirend előírásait betartja, annak betartására másokat figyelmeztet. Az iskolában és iskolán kívül fegyelmezett magatartás tanúsít. Az iskolai munkában tevékeny, erejét, idejét a közösség érdekében hasznosítja, egyéni érdekét összeegyezteti a közösség érdekével. A tanórákon feladatát fegyelmezetten teljesíti és önálló ismeretszerzésre is törekszik. A tanulói kötelességek és jogok egész tevékenységében összhangban vannak. Az adott értékelési időszakban büntetésben nem részesült, igazolatlan hiányzása nincs.

(4) minősítést, osztályzatot az a tanuló kaphat, aki az iskolai házirend előírásait betartja. Az iskolában és iskolán kívül fegyelmezett magatartást tanúsít. Tevékenységében időnként ösztönzésre szorul. A tanulói kötelességek teljesítésének és a jogok gyakorlásának összhangja tevékenységében kifogásolható. Az adott értékelési időszakban osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése nem volt. (Az hiányzott igazolatlanul és ez nem haladja meg a három órát.)

Változó

(3) minősítést, osztályzatot az a tanuló kaphat, aki az iskolai házirend előírásait esetenként megszegi. Az iskolában és iskolán kívüli foglalkozásokon viselkedése ellen kifogás merül fel. A közösségi munkában nem vesz részt. Vonakodva és pontatlanul végzi a rábízott feladatokat. A közösség érdekét nem veszi figyelembe. Az adott értékelési időszakban osztályfőnöki intésnél súlyosabb büntetése nem volt. Igazolatlan óráinak száma 3-nál több, de nem haladja meg a 7 órát.

Rossz

(2) minősítést, osztályzatot az a tanuló kaphat, aki súlyosan megsérti az iskolai házirend előírásait. Fegyelmezetlen magatartásával tűnik ki társai közül. Társaihoz durva, a felnőttekkel szemben tiszteletlen. Fegyelmezetlensége rontja az iskola hírnevét. Magatartásával anyagi és erkölcsi kárt okoz társainak és az iskolának. 7 óránál magasabb az igazolatlan óráinak száma.

 

Ha a tanuló magatartása a második félévben jelentősen javult és semmilyen büntetésben nem részesült, igazolatlan hiányzása nincs, magatartása az előző félévhez viszonyítva egy osztályzattal javulhat. (Ha a második félévben a tanuló igazolatlanul hiányzik,) az év végi értékeléskor az egész évi hiányzását figyelembe kell venni.

 

9. A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Azt a tanulót, aki a tanulóviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek tartósan magas színvonalon tesz eleget és segíti az iskolai rend és fegyelem megtartását, jutalmazni lehet. A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményért jutalmazni kell. (Nkt. 58. § (1))

A jutalmazás eszközei és fokozatai:

a)        Dicséret I.

Ellenőrző könyv útján, osztályközösség előtt: osztályfőnök adhatja, szaktanári javaslatra is.

b)       Dicséret II.

Körlevél útján az egész iskola közössége előtt: igazgató adhatja, szaktanári javaslatra is.

c)        Dicséret III.

Határozat útján az egész iskola közössége előtt: nevelőtestület adhatja; kezdeményezheti a tantestület bármely tagja. Ezt a dicséretet jegyzőkönyvezni kell.

d)       Azt a tanulót, aki egy tanévben, vagy egy-egy tantárgyból nyújt kiemelkedő vagy a tőle elvárhatónál sokkal jobb teljesítményt, a tanév végén jutalomkönyvvel lehet jutalmazni. Kezdeményezi szaktanár vagy osztályfőnök.

e)        Dicséretet és jutalmat kaphat közösség is valamely kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkáért, a példamutatóan egységes helytállásáért. A dicséretet jegyzőkönyvbe kell foglalni, és a jutalmat (kirándulás, táborozás, színházlátogatás stb.) is jelölni kell.

f)        A Váci Mihály jelvény adományozása

Iskolánk alapításának 35. évfordulójára Váci Mihály jelvényt alapított a tantestület. A jelvényt az a diák kaphatja meg, aki éveken keresztül egyenletesen jó tanulmányi eredményt ért el, emellett az iskola közösségi- és sportéletében is tevékenyen vett részt.

A Váci Jelvény és a Váci Díj odaítélésének feltételei:

Váci Jelvény:

      –       A jó tanulmányi eredmény:

                  4 évfolyamos osztályba járó tanulónál legalább 3 évig,

6 évfolyamos osztályba járó tanulónál legalább 4 évig, év végén 4,5 vagy afeletti tanulmányi átlag.

         A sportéletben való aktív részvétel,

         Rendszeres szereplés a Váci Napok rendezvényein vagy az iskolai megemlékezéseken,

         Aktív részvétel a közösségi munkában.

Az a tanuló, aki a jó tanulmányi eredményen kívül még legalább két feltételnek megfelel, a tantestület és a DÖK döntése alapján megkapja a Váci jelvényt. A Váci jelvényt a ballagáson adjuk át.

Váci Díj:

Az utolsó négy éven keresztül kimagasló (végig kitűnő) tanulmányi eredményt elérő tanuló ballagáskor Váci Díjat kap. A tantestület ettől a kritériumtól indokolt esetben eltérhet.

 

10. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

Azt a tanulót, aki tanulóviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetőleg az iskolai rendszabályokat megsérti, büntetésben kell részesíteni.

A büntetési fokozatok ismételt elkövetéskor alkalmazandók. Súlyos vétség esetén az alacsonyabb fokozatok figyelmen kívül hagyhatók.


 

Fegyelmező intézkedések fokozatai:

-          Szóbeli figyelmeztetés: szaktanár, osztályfőnök, igazgató adhatja.

-          Írásbeli figyelmeztető: szaktanár, osztályfőnök, igazgató adhatja ellenőrzőbe bejegyezve.

-          Írásbeli intés: osztályfőnök, igazgató adhatja ellenőrzőbe bejegyezve.

-          Írásbeli megrovás: tantestület adhatja. Ténye jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

Fegyelmező intézkedés még a megbízatás visszavonása. Ezt az a közösség vagy vezetője kezdeményezi, illetve adja, akitől a megbízást kapta a tanuló.

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen vagy súlyosan megszegi fegyelmi vétséget követ el, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közoktatási törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza.

Az egyeztető eljárás rendje:

A kötelezettségszegő tanuló törvényes képviselője írásban kéri az eljárás lefolytatását (5 tanítási napon belül) az iskola igazgatójától.

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás nem vezet eredményre 15 napon belül vagy a kötelezettségszegő tanuló törvényes képviselője írásban nem kéri az eljárás lefolytatását.

Az iskola igazgatója hívja össze a szülői szervezet és Diákönkormányzat képviselőit

Az egyeztető eljáráson részt vesznek a fentieken kívül:

-          az érintett tanulók osztályfőnökei;

-          a diákönkormányzatot képviselő pedagógus;

-          jegyzőkönyvvezető

Sikeres egyeztető eljárás esetén a felek írásbeli megállapodást kötnek, és ezzel maximum 3 hónapra a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.

Megszűnik a fegyelmi eljárás, ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett vagy törvényes képviselője nem kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását.

Az írásbeli megállapodást az osztályközösség illetve az iskola közössége elé kell tárni.

 

 

11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje.

Az osztályozó vizsga  tantárgyankénti, évfolyamonkénti  követelményei megegyeznek a ……………. kerettanterv alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A tanulók/szülők  az iskola elvárásairól az osztályfőnöktől,szaktanártól, a Helyi tantervből tájékozódhatnak a vizsgákra való felkészülés során.

A tanulmányok alatti vizsgák:

              - az osztályozó vizsga (féléves, év végi és előrehozott érettségire jogosító),

              - a javító vizsga,

              - a különbözeti vizsga

              - a pótló vizsga (vizsgáról való igazolt távolmaradás esetén)

A tanulmányok alatti vizsgák ideje:

    Osztályozó vizsga: a félévi illetve az év végi osztályozó értekezlet napja előtti két hét

    Előrehozott érettségire jogosító osztályozó vizsga: az írásbeli vizsga megkezdése előtti két hét

    A különbözeti vizsga: az adott tanítási év végéig bármikor

   Javító vizsgák és halasztott osztályozó vizsga: augusztus vége

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja: írásban, a szülő (gondviselő) aláírásával.

                                                        határideje: a meghirdetett vizsgaidőszak előtt egy hónap.

Osztályozó vizsgát kell tenni, amennyiben:

-          Az igazgató felmentette a tanórai foglalkozások látogatása alól

-          250 óránál többet mulasztott és a tantestület hozzájárul a vizsga letételéhez

-          Hiányzásai miatt egy tantárgyból 30%-nál többet mulasztott és jegyei alapján nem osztályozható

-          Hiányzásai miatt egy tantárgyból 50%-nál többet mulasztott

-          Előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni

-          Átvételnél az igazgató előírta

-          Független vizsgabizottság előtti vizsga esetén

                                 

12. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend,

A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint:

 

A normál csengetés rendje:           A csengetés rendje rövidített órák esetén

1. óra          8.00-8.45                      1. óra             8.00-8.35

2. óra          8.55-9.40                      2. óra             8.45-9.20

3. óra          9.50-10.35                    3. óra             9.30-10.05

4. óra          10.45-11.30                  4. óra             10.15-10.50

5. óra          11.40-12.25                  5. óra             11.00-11.35

6. óra          12.35-13.20                  6. óra             11.45-12.20

7. óra          13.30-14.15                  7. óra             12.25-13.00

8. óra          14.20-15.00                  8. óra             13.05-13.40

               

13. Az iskolai tanulói munkarend

- Az iskola reggel 7 órától van nyitva. A tanári ügyelet 7.30-tól működik. Az iskolába az első tanítási óra előtt 10 perccel kell beérkezni, hogy legyen idő az első tanítási órára előkészülni. Az iskola területét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak engedéllyel lehet elhagyni.

- A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartással kell elősegíteni, a tanár útmutatása szerint kell a feladatokat elvégezni! Ha szükséges, a tanártól kell segítséget kérni! Figyelembe kell venni, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon minden tanulónak joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhasson, dolgozhasson, munkájukban nem szabad zavarni őket! A tanítási órák előkészítésében, lezárásában az osztályfőnök vagy szaktanár útmutatása szerint kell részt venni.

- A tanítási órák, foglalkozások kezdetére minden tanulónak a tanterem előtt vagy a foglalkozás helyszínén kell tartózkodnia. A szaktantermek rendjét a szaktanárok ismertetik a tanév első tanítási óráján. Ügyelni kell az osztálytermek közösen kialakított rendjére!

- A tanítási órákon a mobiltelefonok használata tilos! A mobiltelefonokat az első tanítási órán az osztály számára kijelölt dobozban kikapcsolt állapotban le kell adni. Ha ennek ellenére a tanítási órákon a tanuló használja a telefonját, a pedagógusnak jogában áll azt elvenni. A mobiltelefon elvételről jegyzőkönyv készül, a telefont a tanuló szülője veheti át.

- A testnevelési órán csak tornaruhában lehet részt venni, a tornaterembe csak tornacipőben lehet belépni. A tornatermi öltözőt a becsöngetés után a testnevelő tanár bezárja.

- Testnevelés óra alóli, fél vagy egész tanévre szóló állandó vagy részleges felmentéseket az iskolaorvos állapítja meg a szakorvosi vélemény alapján, ennek határideje szeptember 30.

- A hetes feladata, hogy

-          letörölje a táblát, gondoskodjon íróeszközről,

-          az óra elején jelentse a tanárnak a hiányzókat,

-          jelentse az irodán, ha 10 perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára,

-          ellássa az osztályfőnök vagy társai által rábízott feladatokat.

- A tanulók a szünetekben a folyosókon tartózkodhatnak. Jó idő esetén a belső udvarra is ki lehet menni.

- Lyukas órán a folyosón lehet tartózkodni, az órákat azonban ekkor sem szabad zavarni.

- Az iskola területén idegenek csak engedéllyel tartózkodhatnak.

- Az iskolai büfét a tanulók kizárólag tanítás előtt, a szünetekben és lyukas órákon látogathatják.

- Az iskolai rendezvényeken illetve azok előkészítésében, lezárásában az osztályfőnök vagy szaktanár útmutatása szerint kell részt venni, fegyelmezett magatartással kell segíteni a rendezvény sikerét, eredményességét.

- Az iskolai ünnepélyeken egyenruhában kell megjelenni.

Az egyenruha

-        lányoknak: sötét alj és fehér blúz

-        fiúknak: sötét öltöny, fehér ing és nyakkendő.

 

- Az iskola a tanuló szüleivel írásban – az ellenőrző füzeten keresztül – tart kapcsolatot. Ezért az ellenőrző füzetet minden nap el kell hozni, az oda beírt bejegyzéseket szülőnek, tanárnak haladéktalanul be kell mutatni, és alá kell íratni. Ha 3 esetben előfordul, hogy az ellenőrző füzetet nem tudja a tanár rendelkezésére bocsátani a tanuló, a soron következő büntetési fokozatot kell alkalmazni.

 

 

14. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések

- Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét.  

- A tanuló május 20-ig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal.  

- A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.

A fakultáció választása a 10. évfolyam végén:

Az iskola által kínált tantárgyakból kettőt választhat minden tanuló. A fakultáció választása nem kötelező. Ha azonban választott fakultációt a tanuló, a fakultációs órák látogatása kötelező. A választás határideje április 30-a, amely május 20-án a szülő aláírásával válik véglegessé. Ha a fakultáción változtatni akar a tanuló, akkor ezt a 11. évfolyam végén igazgatói engedéllyel megteheti. Bevezetése felmenő rendszerben történik. Először a 2013/14. tanévben a 9. évfolyamtól.

 

15. A tanuló kötelező tanórai foglalkozások alóli mentesség eljárási rendje

- A mindennapos testnevelés heti 2 óra alóli mentessége a 2011. évi CXC. törvény 27§ (11) alapján az iskola intézményvezetőjéhez benyújtott kérelem alapján kérhető.

- Az előrehozott érettségivel rendelkező tanuló a tanév elején az iskola intézményvezetőjéhez benyújtott kérelme alapján kötelezően választható fakultációs óra és az adott tantárgyi foglalkozás alól mentességet kérhet.

- Az előrehozott érettségi vizsga napjára és az azt megelőző két tanítási napra az intézményvezetőhöz benyújtott kérelem alapján felmentést kaphat valamennyi tanítási óra látogatása alól.

- A tizenkettedik évfolyamot ismétlő tanuló a tanév elején az iskola intézményvezetőjénél azon tantárgyak tanítási óráinak látogatása alól mentességet kérhet, amelyből tizenkettedik év végi elégtelentől különböző jeggyel rendelkezik.

- Az autóvezetői tanfolyam vizsgáinak napjára – ismétlő vizsgák kivételével –igazolás ellenében a tanuló távollétét az igazgató engedélyezi.

- Igazolt sportolók versenyek, mérkőzések napján egyesületi előzetes kikérő alapján a tanórai foglalkozásokról távol maradhatnak. Az edzések időpontjára tanórai foglalkozások alól mentességet nem kérhetnek.

- A felsőoktatási intézmények nyílt napjaira a 12. évfolyamos tanulóknak az iskola intézményvezetője két munkanapra adhat felmentést a tanítási órák látogatása alól.

- Az AJKP/9 évfolyamos tanulók a középiskolai nyílt napokra az iskola intézményvezetője egy munkanapra adhat felmentést a tanítási órák látogatása alól.

- A nyelvvizsga napjára és az azt megelőző két tanítási napra az intézményvezetőhöz benyújtott kérelem alapján felmentést kaphat valamennyi tanítási óra látogatása alól.


 

16. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje

- Minden tanulónak kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használja. Ha kárt okoz, a közoktatási törvény és a 11/1994. MKM rendelet idevonatkozó részei szerint kell eljárni.

- Személyes holmijára mindenki maga tud a legjobban vigyázni:

- A szekrényt, ahol kabátot, váltóruhát, cipőt tárolják, zárják be. A szekrény kulcsának egy példányát az osztályfőnök őrzi.

- Ha a tanulók a tantermet elhagyják, vigyék magukkal a holmijukat.

- A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az öltözőt a testnevelő tanár bezárja. Értéket (pénzt, órát, ékszert stb.) az öltözőben nem szabad hagyni.

- Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket az iskolában nem lehet használni, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem felel.

- Tanítási órán a mobil telefon csak kikapcsolt állapotban lehet a tanulóknál, azt számológépként sem lehet használni.

- Mindenkinek kötelessége ügyelni az épület, a tantermek tisztaságára. A hulladékot a hulladékgyűjtőbe kell tenni! A padokban, szekrényekben rendet kell tartani a tanárok, osztályfőnökök útmutatása szerint!

- Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott tanulói jogok érvényesüljenek.

- Az általános emberi együttélési szabályokat mindenkinek kötelessége megtartani. Tisztelni kell a tanárok, iskolatársak és az iskola valamennyi dolgozójának emberi méltóságát.

- Ha a tanuló bármilyen rendkívüli eseményt észlel – például baleset történik –, haladéktalanul szólnia kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.

- A tanév első tanítási napján az osztályfőnök tájékoztatást ad azokról a baleset- és tűzvédelmi szabályokról, melyeket a tanuló saját és társai testi épségének védelmében köteles megtartani. Ezek közül a legfontosabbak:

- Az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy az ne veszélyeztesse senkinek a testi épségét. A lépcsőn mindig a jobb oldalon kell közlekedni, hogy az ellenkező irányból jövőknek is legyen helyük.

- Tűzveszélyes vagy tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába hozni, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni tilos.

- Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hozni, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni tilos.

- Dobálni és az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni tilos.

- A sportpályát tanítási idő alatt csak tanári felügyelettel lehet használni.

- Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a testnevelés- és kémiaórákra, ezeket a szaktanárok ismertetik az első tanórán.

- Az iskola egész területén, a bejárat 5 méteres körzetében, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt, drogot fogyasztani és dohányozni tilos!

 

17. A speciális termek használati rendje

A számítástechnikai terem használati rendje

A számítástechnikai teremben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. Használaton kívüli időben a terem zárva tartandó, a tanár köteles a számítógépeket áramtalanítani. Óra alatt a tanulók csak a tanár által engedélyezett gépeket használhatják. A tanulók kötelesek betartani a villamos berendezések üzemeltetésére vonatkozó szabályokat. Semmiféle programot nem szabad telepíteni a gépre. Tilos a számítógépek, valamint egyéb oktatási eszközök villamos- és adatátviteli csatlakozó perifériákat (monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, stb.) egymás között felcserélni. A gépteremben étkezni, és italt fogyasztani tilos. A tanulók kötelesek fegyelmezetten viselkedni, a fegyelmezetlenségből eredő, vagy szándékos károkozásért anyagi felelősséggel tartoznak.

A tornaterem és sportudvar használatának rendje

A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A fokozott balesetveszély miatt tilos a tanulókat - akár néhány percre is – felügyelet nélkül hagyni. A tanulók kötelesek a tornateremben tornaöltözékben megjelenni. A tanév első testnevelési óráján minden tanuló balesetvédelmi oktatáson vesz részt. A sportszereket csak rendeltetésszerűen, a tanár útmutatásának megfelelően szabad használni. Használat után váltásnál a tornatermet mindig be kell zárni. A sportszerek biztonságtechnikai vizsgálatát évenként kell elvégezni. A testnevelő tanár minden meghibásodást, balesetveszélyt azonnal köteles jelenteni. A tornaterembe csak tornacipőben lehet belépni. A sportudvart, udvari játékokat a tanulók szervezett foglalkozáson kívül is használhatják. Ilyen esetekben is kötelesek megtartani a baleset, eszközvédelemi és a tisztasági rendszabályokat.

 

A könyvtár használatának rendje

A könyvtár külön működési rend alapján működik. A könyvtár meghatározott időben tart nyitva, amit a könyvtár ajtajára ki kell függeszteni. Könyvet csak a kölcsönzési nyilvántartásba való bejegyzés után szabad kivenni. A könyvtárban csak iskolai célokat szolgáló rendezvényeket szabad tartani. A könyvtár belső rendjéért, rendeltetésszerű és szabályos működéséért a könyvtáros tanár felel.

A kémia- és a fizika szaktanterem használatának rendje

A 7. számú tanterem fizika – a 9. számú tanterem kémia szaktanterem jelleggel használatos. A fokozott balesetveszély miatt a tanulók itt csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. Tanulói kísérletek csak tanári felügyelet mellett végezhetők. Tanórákon kívüli alkalmakkor a tanterem zárva tartandó.

Szertárak használata

(Kémia, fizika, biológia, testnevelés)

A szertárakat az igazgató által kijelölt tanárok kezelik.

Szertárak használati rendje:

A szertárak csak a használat időtartama alatt tarthatók nyitva. Szertárban a tanulók csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak. A kémia szertárban fokozottan szükséges a munkavédelmi előírások betartása. A méregszekrényt mindig zárva kell tartani, kulcsát gondosan el kell tenni. A méregnaplót pontosan kell vezetni.

Az orvosi rendelő használati rendje

Az orvosi rendelőben a tanulók csak az egészségügyi feladatokat ellátó felnőtt személy (iskolaorvos, védőnő) jelenlétében tartózkodhat. A szűrővizsgálatok időpontjáról a tanulók az osztályfőnöktől kapnak tájékoztatást. A szűrővizsgálatok várakozási idejében a tanulók a klubban várakozhatnak.

Az étterem használatának rendje

Az étterem reggel 8.00-12.00-ig az egyéni tanulásra, 12.00-15.00-ig az étkezésre használandó. Az étkezés önkiszolgáló rendszerben, sorban történik. Az ott tartózkodó tanulók kötelesek a rendet és tisztaságot megőrizni.

 

18. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás

Az iskolán kívüli programokon az iskolai házirend előírásait betartva kell részt venni. A csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével szabad elhagyni.

 

19. A tanuló kötelessége,

hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában.

20. Záró és hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések

A házirendet a nevelési-oktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. A házirend nyilvános.

A Házirend hatálybalépésének napja: 2014.10.01.

A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, kétévenként felülvizsgálja.

A Házirend módosítását, a tantestület a mai napon elfogadta.

Az elfogadás tényét a tantestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

 

 

 

 

 

 

 

Bátonyterenye, 2014. szeptember 22.

 

 

 

________________________                                                              ____________________________

                                aláírás                                                                                                       aláírás

 

A Házirend módosításával a Diákönkormányzat egyetért, ennek tényét a Diákönkormányzat képviselői a mai napon tanúsítják.

 

Bátonyterenye, 2014. szeptember 22.

 

 

 

________________________                                                              ____________________________

aláírás                                                                                                       aláírás

 

A Házirend módosításával a szülői szervezet egyetért, ennek tényét a Szülői Munkaközösség vezetője a mai napon tanúsítja.

 

 

Bátonyterenye, 2014. szeptember 22.

 

 

 

________________________________

                                                                                                                                                 aláírás