A Váci Mihály Gimnázium

 

Minőségirányítási Programja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010.01.28.

Hatályba lépés dátuma: 2010.03.01.

Érvényessége: határozatlan ideig

Kötelező felülvizsgálat: évente, ill. jogszabályváltozás esetén

 


Tartalomjegyzék

 

 

 

Bevezető. 3

Az intézmény bemutatása. 4

I. Minőségpolitikai nyilatkozat 5

II. Minőségcélok. 6

III. Minőségfejlesztési rendszer 7

1. A vezetés. 7

2. Tervezés. 7

3. Intézményi mérés-értékelés. 7

4. Ellenőrzés. 8

5. Partnerkapcsolatok irányítása. 8

6. Nevelés-oktatás. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

7. Minőségirányítási rendszer működtetése. 8

IV. Záradék. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

V. Mellékletek. 10

1. Jegyzőkönyvek az IMIP elfogadásáról Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2. Eljárásrendek, szabályzatok. 11

3. Kérdőívek, nyomtatványok. 25

 


Bevezető

 

A közoktatási törvény 40.§ (10) bekezdése kimondja:

 

„A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt. 60-61.§) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63.§) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.”

 

„Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.”

 

A törvény előírásnak megfelelően az intézmény kialakítja partnerközpontú minőségirányítási programját.

 

E feladatok teljesítéséhez lehetséges közvetlen partnereink:

 

-         az intézményben dolgozó pedagógusok,

-         az intézmény alkalmazotti köre

-         az intézményben tanuló diákok

-         az intézményben tanuló diákok szülei

-         a fenntartó

-         az intézménnyel kapcsolatban álló általános iskolák

 

A közvetett partnerek:

 

-         Megyei Pedagógiai Intézet

-         Ady Endre Művelődési Központ

-         Iskolaorvos és védőnő

-         Városi Önkormányzat

 

A MIP stratégiai alapdokumentuma az intézmény működésének.

 


Az intézmény bemutatása

 

Iskolánkat 1962-ben alapították, mint 12 évfolyamos iskolát. 1973-ban összevonták a szomszéd községben működő gimnáziummal. Általános képző, nappali rendszerű oktatást folytatunk, 1993-tól 6 osztályos gimnáziumi képzéssel bővült profilunk. A 2005-ös tanévtől iskolánk részt vesz az Arany János Kollégiumi Programban, mely a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtésével foglalkozik.

 

A tanulói létszámkeret 330 fő. A pedagógusok száma 20-25 fő, emellett átlag 7-8 alkalmazott segíti az oktató-nevelő munkát. A tanulói összetétel alapján kettős feladatot lát el iskolánk. Egyrészt felkészíti tanulóinkat a felsőfokú tanulmányok folytatására, másrészt segít abban, hogy minél többen szerezhessenek szakmát az érettségi után.

 

Fontos szerepet játszik munkánkban a nyelvoktatás, igyekszünk minél több diákunkat hozzásegíteni a nyelvvizsga letételéhez. Iskolánk külföldi diákcsere programjai is ezt a célt szolgálják.

 

Tantestületünk 2002-ben kezdte meg a Comenius I. modul kiépítését. A másfél éves munka során a kollégák aktívan részt vettek a team munkákban, sok új módszert sajátítottak el.

 

 


I. Minőségpolitikai nyilatkozat

 

  1. A Váci Mihály Gimnázium vezetése és dolgozói elkötelezettek a minőségi munka iránt.

Intézményünk tevékenységének középpontjában a minőségi oktató-nevelő munka áll, amely biztosítja tanulóink továbbtanulását, munkába állását a szülők elvárásának és a tanulók képességeinek megfelelően.

Minőségpolitikánk alapeleme a változásokhoz (társadalmi, törvényi) való rugalmas tartalmi és szervezeti szabályozás. Működésünk átlátható partnereink és fenntartó számára is.

A sikeres működés és fejlesztés érdekében széles körűen támaszkodunk partnereink véleményére és igényeire.

 

  1. Munkánk jelmondata: Hagyományos oktatási keretek között, de az újra nyitottan, gyermekközpontú neveléssel végezni munkánkat, mert így a teknősbéka is utolérheti Akhillészt.

 

 

  1. Az 1.3. a következőre módosul: Nógrád Megye Önkormányzata 2009. november 26.-án fogadta el módosított minőségirányítási programját. Ennek alapján átdolgoztuk az intézményi minőségirányítási programunkban a Váci Mihály Gimnáziumra vonatkozó minőségi célokat.

 

 

Az általános minőségi célok a következők:

 

-         Kompetencia fejlesztés: olyan fiatalok kibocsátása, akik megállják helyüket a felsőoktatásban és a munkahelyükön.

-         Az intézményünk – a jogszabályi és adott működési feltételek mellett – biztosítsa a lehető legszakszerűbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátást,

-         Törekedjünk a partnerek – tanuló, szülő, pedagógus, fenntartó, társintézmény, munkaerő-piaci szereplők stb. – által az intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenőrizhető kielégítésére,

-         Az 1. fejezet „ Az általános minőségi célok a következők” című felsorolás negyedik bekezdése a következőkre változik: Folyamatosan, célszerűen és tervezetten fejlesszük humán erőforrásainkat, innovatív tantestületként működjünk, melyekben tért hódít a korszerű pedagógiai módszerek ismerete és alkalmazása,

-         Kutassuk fel és aknázzuk ki a különböző helyi, térségi, országos vagy nemzetközi pályázati lehetőségeket a rendelkezésre álló források bővítése, a feladatellátás színvonalának emelése érdekében,

-         Legyünk elkötelezettek a minőségirányítás rendszerének kiépítése és folyamatos működtetése iránt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1. fejezet „ A középfokú oktatási intézményekre vonatkozó minőségi célok tartalmazzák” című szövegrész a következőkre változik:

A középfokú oktatási intézményekre vonatkozó minőségi célok tartalmazzák:

 

kompetencia fejlesztés: Az iskola végzős tanulói legyenek birtokában a továbbtanulás képességének, illetve jó eséllyel induljanak a munkaerőpiacon.

 

 

 

-         Biztosítsuk a tanulók életkori sajátosságai, képességeinek és szorgalmának megfelelő nevelést és oktatást, tankötelezettségük teljesítését,

-         Folyamatosan figyelemmel kísérjük az intézmény területén a tanulóbalesetet esetlegesen előidéző okokat; ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyük meg a szükséges intézkedéseket,

-         Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók testi és lelki állapotának javítására, a szükségesnek ítélt pedagógiai módszerekkel – akár külső résztvevők bevonásával – tervszerűen küzdünk a drog, alkohol és dohányzás térhódítása ellen, illetve visszaszorításáért,

-         Folyamatosan törekszünk arra, hogy a pedagógusok és a tanulók, valamint a tanulók egymás közötti kapcsolataiban minél bensőségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze intézményünket,

-         Kiemelt figyelmet fordítunk a nagy értékű taneszközök védelmére, az osztálytermek, az iskolai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére,

-         a tehetséggondozást; figyelemmel kísérjük az intézmény tanulói számára szervezett tanulmányi, kulturális és művészeti versenyeket, fesztiválokat.  A tehetséggondozás keretében felkészítjük az adott területen kiemelkedő képességű tanulóinkat arra, hogy minél eredményesebben szerepeljenek e megmérettetéseken, 

-         Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók személyiségének fejlesztésére.

-         Az idegen nyelvismeret általánossá tételét,

-         A feltételrendszer javítása

-         Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztatjuk a tanulók szüleit – részletes és érdemi módon – a tanuló fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről, tanácsokat adunk, illetve segítséget nyújtunk a tanuló neveléséhez,

-         Kapcsolattartást az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel,

-         Éves munkatervünkben meghatározottan magunk is szervezzünk, rendezzünk iskolai tanulmányi versenyeket, vetélkedőket, kulturális és művészeti bemutatókat tanulóink részére,

-         Partneri elégedettség vizsgálat két évente

-         Figyelmet fordítunk intézményünkben a tanulók biztonságára, fellépünk az erőszakos magatartásformák ellen,

-         A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében folyamatosan valósítsuk meg – a fenntartói közoktatási esélyegyenlőségi tervvel összhangban lévő – intézményi közoktatási esélyegyenlőségi tervünket,

-         Intézményünk az oktatás minőségének fejlesztése érdekében valósítsa meg a fenntartói közoktatási esélyegyenlőségi terv – kompetenciamérésekkel, illetve a korszerű pedagógiai módszerekkel kapcsolatos – 9. és 16. pontjában megfogalmazottakat,

 

 

 

 

-         A fenntartó által meghatározott beiskolázási keretek között biztosítsuk a működési körzetünkből érkező azon tanulók felvételét, akik megfelelnek az intézményünk által felállított felvételi követelményeknek.

-         Törekedjünk arra, hogy a tanulók minél magasabb szintű idegen nyelvismeretre tegyenek szert, illetve minél több tanulót késztessünk és  készítsünk  fel  az  idegen nyelvi emeltszintű érettségi vizsga sikeres letételére.

-     A  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Kollégiumi  Programjában  részt  vevő  intézményként törekszünk    a  programba felvehetők keretszáma erejéig – minél több tanuló bevonására és megtartására. 

 

 

 

 

 

 

II. Minőségcélok

 

 

 

Cél

Sikerkritérium

Idő

Indikátor

1.

Megfelelő minőségügyi szakemberek a MIP irányításában

Elkészül a MIP, folyamatos karbantartás

folyamatos

A MIP módosításának elfogadása a tantestület és a partnerek részéről

2.

Biztosítani a megfelelő  tanulói létszám felvételét

Az intézmény nem jár el jogellenesen, 80 % tartása

Folyamatos (február-június)

- az indítható létszám betöltése

4.

A lehetséges balesetek megelőzése, a testi, lelki állapot javítása. Küzdelem a drog, alkohol és dohányzás ellen

Balesetvédelmi és egészségnevelési program működtetése, nyomon követése

Folyamatos

-          drogosok számának alakulása

-          a balesetek számának alakulása

-          mentálisan beteg gyerekek számának alakulása

5.

Bensőséges légkör megteremtése, fejlesztése

Jó hangulatú órák, jó hangulatú testület

Folyamatos

- a tanulók által kezdeményezett és szervezett rendezvények száma, tanulói elégedettség mérése

6.

Javítani a környezet esztétikáját

A partnerek elégedettek az iskolai környezettel

folyamatos

- rongálások száma

7.

Felzárkóztatás és tehetséggondozás programjának végrehajtása anyanyelv, idegen nyelv és matematika terén

Esélyegyenlőség megteremtésének lehetősége. Egységes értékelési elv megvalósítása

Folyamatos

-          lemorzsolódó tanulók száma,

-          felvettek száma,

-          nyelvvizsgát tett tanulók száma

8.

A középiskolai versenyek figyelemmel kísérése

Eredményes szereplés, eredmények nyomon követése

1 tanév (szept.-május)

- a résztvevő tanulók száma

9.

A végzős tanulók rendelkezzenek a továbbtanulás képességével, esélyük legyen a munkaerőpiacon

Önálló ismeretszerzés képessége

12. évfolyam vége

- továbbtanulók száma,

- munkába állók száma,

- szakmát tanulók száma

10.

Kompetenciák fejlesztése

Országos átlag körüli érték

folyamatos

Kompetenciamérés eredménye

 

 


III. Minőségfejlesztési rendszer

 

1. A vezetés

 

Az intézmény vezetése elkötelezett a MIP kidolgozásában és végrehajtásában. Vállalja a MIP-ben megfogalmazottak betartását és betartását.

Segíti a teljes alkalmazotti kör minőségi munkavégzését. Személyes példát mutat. A stratégiai tervezés területén biztosítja az alapdokumentumok elkészítését, szükséges módosítását, a folyamatos felülvizsgálatot. A közvetlen és közvetett partnerekkel együttműködik, biztosítja a kommunikáció folytonosságát. Gondoskodik arról, hogy a minőségi munkához szükséges erőforrások (tárgyi, humán, szellemi) lehetőség szerint rendelkezésre álljanak. A jogszerű működés érdekében összehangolja és intézmény működését szabályozó dokumentumok tartalmát.

 

2. Tervezés

 

Olyan tervezési struktúrát kell kialakítani, mely elősegíti a kiszámítható, ellenőrizhető, egyenletes iskolai munkát.

 

Eljárások, szabályzatok:

-         stratégiai tervezés folyamatának leírása (PP),

-         éves munkatervek elkészítésének szabályzata

 

Meglévő tervezések:

-         iskolai munkaterv, rendezvényterv, AJKP

-         diákönkormányzat munkaterve

-         SZMK munkaterve

-         pedagógusok beiskolázási terve

 

 

3. Intézményi mérés-értékelés-ellenőrzés

 

Cél: Képet kapni munkánk erősségeiről, hiányosságainkról, a fejlesztés lehetséges irányairól az irányított önértékelés eljárásrendje alapján. A tanulókra vonatkozó értékelések készítése.

Rendszerek:

    

-         pedagógusok teljesítményértékelésének rendszere

-         tanulókra vonatkozó mérések rendszere

-         vezetői feladatokat ellátók értékelési rendszere

-         nem pedagógus alkalmazottak értékelési rendszere

-         teljes körű intézményi önértékelés rendszere

 

 

4. Ellenőrzés

 

Cél: A fenntartói, jogi normáknak megfelelő működés. Vezetői ellenőrzés, teljesítmény értékelés és minősítés.

 

Ütemezett jövőbeli eljárások, szabályzatok:

-         Ellenőrzési szintek meghatározása – Időpont: minden tanév 09.30.-ig

-         Ellenőrzési területek pontosítása – Időpont: minden tanév 09.30.-ig

-         A vezetői ellenőrzés tematikus kidolgozása – Időpont: minden tanév 09.30.-ig

 

5. Partnerkapcsolatok irányítása

 

A partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje alapján.

 

 

6. Minőségirányítási rendszer működtetése

 

Cél: Az intézmény működésének és a kitűzött céloknak közelítése. Az oktató-nevelő munka átláthatóságának, tervezettségének növelése a partneri elvárások alapján.

 

Szabályzat: a támogató csoport működésének szabályzata.

 

 


ZÁRADÉK

 

Nógrád Megye Önkormányzata módosított közoktatási minőségirányítási programja elfogadásáról szóló 107/2009. ( XI.26.) Kgy. határozat 2. pontja alapján, a Közgyűlés utasítása értelmében szükségessé vált a Váci Mihály Gimnázium intézményi minőségirányítási programjának (a továbbiakban: IMIP) felülvizsgálata, az ÖMIP-hez való igazítása, módosítása.

A módosítással egybeszerkesztett jelenlegi változat a fenntartói jóváhagyást követően 2010. március 1-jétől hatályos.

 

A minőségirányítási program nyilvános dokumentum, bárki számára hozzáférhető intézményünk honlapján, ill. az iskolai könyvtárban. A minőségirányítási program végrehajtásának évenkénti értékelését szintén a honlapunkon tesszük közzé.

 

A keletkezett dokumentumokat, bizonylatokat az Iratkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint őrizzük meg.

 

Kelt: Bátonyterenye, 2010. január 28.

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                                  Igazgató

 

 

A minőségirányítási program módosítását, kiegészítését a Diákönkormányzat megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

 

Kelt: Bátonyterenye, 2010. január 28.

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                     Diákönkormányzat vezető

 

 

 

A minőségirányítási program módosítását, kiegészítését a Szülői Szervezet megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

 

Kelt: Bátonyterenye, 2010. január 28.

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                      Szülői Szervezet vezetője

 

 

 

 

 

A minőségirányítási program módosítását, kiegészítését intézményünk alkalmazotti közössége megismerte, az abban foglaltakat elfogadta.

 

Kelt: Bátonyterenye, 2010. január 28.

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                Közalkalmazotti Tanács vezetője

 

 

V. Mellékletek

 

  1. Eljárásrendek, szabályzatok
  2. Kérdőívek, nyomtatványok

 


2. Eljárásrendek, szabályzatok

 

 

Partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje

 

Feladatok

Erőforrás

Felelős

Időt.,

Hat. Idő

Módszer

Elvárt eredmény

Mérési-ért. mód

Partneri lista felülvizsgálata

munkaközösség

iskolavezetés

Minőségügyi

Vezető

Szeptember

Táblázat-készítés

Javított partneri lista

 

Az igény és elégedettség mérési szempontok felülvizsgálata

munkaközösség

minőségbiztosítási megbízott

Igh.

Október

Mátrix

Szempont mátrix elkészítése

 

Módszerek áttekintése

Támogatócsoport

Minőségügyi

vezető

November

Táblázat-készítés

Módszerek meghatározása

Módszertani Táblázat Elkészítése

Kérdőívek áttekintése

Igh.

Minőségügyi

vezető

December

 

 

 

Interjútervek

Igh.

Minőségügyi

vezető

December

Kérdőív

Kérdőív elkészítése

 

Igény és elégedettségmérés

munkaközösség

osztályfőnök

Igazgató

Január eleje

A kérdőívek kitöltése

Kitöltött mérőeszközök

Interjú elkészítése

Fókusz-csoport Interjú

Adatfeldolgozás

Számítógép Molnár László

Minőségügyi

vezető

Január utolsó hete

Adat-feldolgozási Technikák

Adatbázis elkészítése

 

Összehasonlítás Elemzés

munkaközösség

iskolavezetés

Igh.

Január utolsó hete

Dokumentu-mok elemzése

 

 

Probléma kategorizálásának  elkészítése

Fénymásoló + papír, számítógép Molnár L.

Igh.

Január utolsó hete

Cédulázás

 

 

Okfeltáró csoport Létrehozása

munkaközösség

minőségbiztosítási csoport

Igh.

Február eleje

Megbeszélés

 

 

Okok elemzése

munkaközösség

 

Minőségügyi

vezető

Február eleje

 Közös munka

 

 

Célok meghatározása Intézkedési terv készítése

munkaközösség

iskolavezetés

Minőségügyi

vezető

 

Cédulázás

 

 

Tantestület, tanulók, szülők, fenntartó tájékoztatása

Értekezlet

Igazgató

Február vége

Értekezlet

A célok megismerése, elfogadása

 


 

Az éves munkaterv kidolgozásának szabályzata

 

Feladat

Felelős

Határidő

-         a vezetés átvizsgálja a tennivalókat a központi dokumentumok és a fenntartói elvárások alapján;

 

Igazgató, igazgatóhelyettes

Minden tanév 08.15.

-         bekéri a munkaközösség-vezetők javaslatait;

 

Igazgató, igazgatóhelyettes

Minden tanév alakuló értekezletéig.

-         kibővített vezetői ülésen megbeszéli a munkatervet;

 

Igazgató, igazgatóhelyettes

Minden tanév alakuló értekezlet napján.

-         a nyitóértekezleten ismerteti a tantestülettel az éves munkatervet;

 

Igazgató, igazgatóhelyettes

Minden tanév nyitó értekezlete

-         az értekezlet a munkatervet elfogadja.

 

Igazgató, igazgatóhelyettes

Minden tanév nyitó értekezlete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulás támogatásának szabályzata:

 

Feladat

Felelős

Határidő

-         szeptemberben a 7. és 9. évfolyamra beiratkozott tanulók tudásszintjét minden szaktanár felméri;

 

szaktanárok

Minden tanév 09.15.

-          az osztályfőnökök felmérik a 10. osztályosok fakultációs igényeit;

 

Osztályfőnökök

 

Minden tanév 04.30..

-         májusban a szülők nyilatkoznak arról, hogy támogatják  gyermekeik részvételét az általuk választott fakultációkon;

 

osztályfőnökök

Minden tanév 05.20.

-         az iskolavezetés dönt a beindítható fakultációkról, előzetesen kijelöli a szaktanárokat, amennyiben lehet, a tanulói igények alapján;

 

Igazgató, igazgatóhelyettes

Minden tanév 06.30.

-         szeptemberben a tanárok bemutatják az általuk tartandó fakultáció témaköreinek beosztását;

 

szaktanárok

Minden tanév 09.20.

- a 12. évfolyamon októbertől megkezdődnek az érettségi előkészítők

szaktanárok

Minden tanév 10.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogató csoport működésének szabályzata

 

 

-         A támogató csoport 4 tagú;

-         A támogató csoport vezetője tagja a kibővített iskolavezetésnek;

-         A támogató csoport elkészíti a dokumentumok listáját;

-         A támogató csoport felelős a dokumentumok határidőre való elkészítéséért;

-         A támogató csoport továbbítja a dokumentumokat a fenntartónak és a partnereknek;

-         A támogató csoport felelős a dokumentumok megőrzéséért;

-         A támogató csoport – amennyiben szükséges – nyilvánosságra hozza az elkészült dokumentumokat, gondoskodik arról, hogy a dolgozók – ha szükséges – bármikor hozzáférjenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulókra vonatkozó mérés, értékelés, továbbá az eredményekre épülő feladatok meghatározásának szabályzata

 

Feladat

Mért tanulók

Határidő

Felelős

Keletkezett dokumentum

AJKP mérés

AJKP-s tanulók

Szeptember 30.

Mérés-értékelési felelős

Elektronikus értékelő lap

(AKOMP)

Szociális kompetenciák mérése

7. és 9. évfolyamon

Szeptember 30.

Mérés-értékelési felelős

Elektronikus értékelő lap

(AKOMP)

Bemeneti tantárgyi mérések a meghatározott területeken

 

7. és 9. évfolyam

Szeptember 15.

Érintett szaktanárok

Tantárgyi összesítő

Év eleji belső mérések

(minden tantárgyból)

8. és 10-12. évfolyam

Szeptember 30.

Érintett szaktanárok

Kitöltött feladatlapok

Írásbeli munkák értékelése

Minden osztályban

Folyamatos

Érintett szaktanárok

Tanulói dolgozatok

Szóbeli feleletek értékelése

Minden osztályban

Folyamatos

Érintett szaktanárok

Osztálynapló

Fizikai állóképesség mérése

Minden osztályban

Szeptember 30.

Testnevelő tanárok

Egyéni teljesítmény lap

Kompetencia mérés

Magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból

8. és 10. évfolyam

Központilag meghatározott időpontban

Értékelő team

Kitöltött feladatlapok

Próba érettségi

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Német nyelv

12. évfolyam

Január 10.

változik

Munkaközösség vezetők

Kitöltött feladatlapok

Érettségi

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Történelem

Angol nyelv vagy

Német nyelv

Egy választott tárgy

12. évfolyam

Központilag meghatározott időpontban

Igazgató

Érettségi feladatlapok

 

 

 

 

 

 

 

 

Az országos mérések eredményeiből adódó feladatok

 

Feladat

Határidő

Felelős

Keletkezett dokumentum

1. Az országos mérési eredmények ismertetése a tantestülettel.

A mérési eredmé- nyek megérke- zését követő 30 napon belül

 mérési felelős

Jegyzőkönyv

  2. A mérőlapok lemásolása

A csomagolás előtt egy nappal

 mérés-értékelési felelős

Lemásolt mérőlapok

3. Adatrögzítés az IMIP teljes körű intézményi önértékelés táblázatában

feldolgozást követő héten

IMIP felelős

Kitöltött táblázat

4. Adatelemzés: osztályonként és egyénileg, kompetenciaterületenként, feladatonként

Erősségek és gyengeségek meghatá- rozása, teljesítményelemzés, trendvizsgálat.

 

igazgató

Összegző elemzés

5. A célkitűzésekből származó aktuális feladatok beépítése az éves munkatervbe, a munkaközösségi tervekbe, tanmenetekbe.

következő tanév szept. 30-ig

igazgató, munkaközösség-vezető,

 

Munkaterv

6. Fejlesztési terv készítése

Tartalma:

ü       Tanulókra vonatkozó fejlesztés

ü       Pedagógusok alkalmazott módszerei, motiválás eszközei, megfelelő tankönyvek, taneszközök meghatározása

ü      Egyéb szükséges intézkedések meghozatala

4 héten belül

Munkaközösség-vezetők

Munkaközösségi és iskolai szinten.

7. A fejlesztési terv végrehajtása

 

Ütemterv szerint.

mérés-értékelési felelős

 

Ellenőrzési pontok beépítése a fejlesztési tervbe

8. A fejlesztési tervben kitűzött feladatok megvalósulásának nyomon követése, ellenőrzése, értékelése

 

 

Ütemterv szerint.

igazgató, munkaközösség-vezető

Ütemezés szerint: nyomon követés, kontroll

9. Az eredmények ismertetése a pedagógusokkal, tanulókkal és szülőkkel.

tanévzáró. ért.

 

igazgató, munkaközösség-vezetők

Jegyzőkönyvek

10. Amennyiben három éven keresztül alulteljesítés tapasztalható: stratégiai célok módosítása, a szüksé- ges erőforrások meghatározásával.

adott tanév aug. 30.

igazgató

Jegyzőkönyv

 

 

 

 

 

ÉRTÉKELÉS

A. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

1. Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere

Az értékelés szempontjai, területei

Az információgyűjtés módja

Eszközök, iratminták

1. Szakmai felkészültség, fejlődés

  1.1. Szakmai felkészültség, hitelesség

  1.2. Nyitottság, érdeklődés, önképzés

  1.3. Továbbképzéseken való részvétel

  1.4. Új, korszerű módszerek, technikák alkalmazása

 

Órák/foglalkozások látogatása

Évenkénti pedagógus beszámoló

Munkaközösség-vezető értékelése

Beiskolázási terv, továbbképzések nyilvántartása

2009_1 sz_ Értékelő lap tanóra foglalkozás látogatásáról.doc

2009_2 sz_Szempontsor középiskolai tanári év végi beszámolóhoz.doc

2009_3 sz_Munkaközösség-vezető értékelő lapja.doc

2. Nevelő-oktató munka hatékonysága

  2.1. Tanóra/foglalkozás vezetése

  2.2. Tanulói eredmények

·         Tanév végi eredmények

·         Külső mérések eredménye (megyei, országos)

·         Versenyeredmények

·         Vizsgaeredmények

  2.3. Felzárkóztatás, fejlesztés

  2.4. Tehetséggondozás

  2.5. Nevelőmunka (kapcsolat a diákokkal, osztályfőnöki munka, beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése, DÖK segítése, gyermek- és ifj. védelem)

  2.6. A tanulók értékelésével kapcsolatos tevékenység

 

Órák/foglalkozások látogatása

Évenkénti pedagógus beszámoló

Munkaközösség-vezető értékelése

Iskolai dokumentumok áttekintése

Visszajelzések a mérésekről

Iskolai nyilvántartás

Évenkénti ped. beszámoló, Mkv. ért., dokumentumok

Évenkénti ped. beszámoló, Mkv. ért., dokumentumok

Évenkénti pedagógus beszámoló

Munkaközösség-vezető értékelése

Megfigyelés

Iskolai dokumentumok áttekintése

2009_1 sz_ Értékelő lap tanóra foglalkozás látogatásáról.doc

2009_2 sz_Szempontsor középiskolai tanári év végi beszámolóhoz.doc

2009_3 sz_Munkaközösség-vezető értékelő lapja.doc

3. A nevelő-oktató munka dokumentációja

  3.1. A pedagógiai munka dokumentációja

  3.2. Határidőtartás

 

Dokumentumelemzés

4 sz_A nevelő-oktató munka dokumentációjának értékelő lapja

4. Megbízhatóság, feladat- és felelősségvállalás,   elkötelezettség

  4.1. Intézményi szintű megbízatások vállalása, teljesítése

  4.2. Pályázatírás segítése, PR tevékenység (honlap, iskolaújság, meghívók)

  4.3. Előremutató változások kezdeményezése, megvalósítása

 

 

Munkaterv, évenkénti pedagógus beszámoló

Megfigyelés, az intézmény honlapja

Munkaközösség-vezető értékelése

 

2009_2 sz_Szempontsor középiskolai tanári év végi beszámolóhoz.doc

2009_3 sz_Munkaközösség-vezető értékelő lapja.doc

Az értékelés területei

Az információgyűjtés módja

Eszközök, iratminták

5. Csapatmunka, együttműködés

 5.1. Kollegialitás, segítőkészség

 5.2. Közösségi döntések elfogadása, betartása

 5.3. Team munkában való részvétel (munkaközösségben, minőségfejlesztési teamben, projektben)

 

Munkaközösség-vezető értékelése

Vezetői tapasztalat

Projektek, dokumentumok

2009_3 sz_Munkaközösség-vezető értékelő lapja.doc

6. Kapcsolatok, kommunikáció

 6.1. Pedagógus-szülő kapcsolat

·   Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások

·   Segítőkészség

·   Problémamegoldás, konfliktuskezelés

  6.2. Az intézmény külső partnereivel való kapcsolat

 

Emlékeztetők, feljegyzések, intézményi dokumentumok elemzése

Spontán és tervezett megfigyelés

Szülői visszajelzések

Évenkénti pedagógus beszámoló

7 sz_Emlékeztető kapcsolattartáshoz.doc

8 sz_Feljegyzés családlátogatásról.doc

2009_2 sz_Szempontsor középiskolai tanári év végi beszámolóhoz.doc

7. A pedagógiai munka a tanulók, szülők véleménye szerint

Kérdőívek

5 sz_TANULÓI Kérdőív.doc

 

Egyéb, az intézmény célrendszere szempontjából fontos területek

 

 

 

 

 

 

 


Pedagógusok teljesítményértékelésének, minősítésének szabályzata

 

Felelős: az igazgató

 

Hatóköre a pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottakra terjed ki.

 

Az értékelés periódusa, időszaka:

·        minden dolgozót 2 évente, legalább egy alkalommal az adott év június 30-áig.

Más esetekben: (Kjt. 40. §-a szerint)

·        a várakozási idő 65. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő csökkentése kötelező,

·        a 66. § (1)-(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, illetve a 79/E. § szerinti garantáltnál magasabb összegű illetmény megállapítása előtt,

·        kérésre, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését követő három évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén,

·        gyakornoki ideje alatt a 22. § (15) bekezdésében foglalt esetben

Nem kerülhet sor a közalkalmazott minősítésére – ha korábbi minősítésének, illetve a közalkalmazotti jogviszonya létesítésének időpontjától 12 hónap nem telt el.

A minősítés tartalma: a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. A minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles.

 

Az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámok:

a) kiemelkedő:                     3 pont,

b) megfelelő:                        2 pont,

c) kevéssé megfelelő:           1 pont,

d) nem megfelelő:                 0 pont.

Minősítési kategóriák:

a) kiválóan alkalmas:            80%- 100%

b) alkalmas:             60% - 79%

c) kevéssé alkalmas:            30% - 59%

d) alkalmatlan:                     30% alatt

Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő.

 

 

 

Kapcsolódó intézményi dokumentumok:

·        Önkormányzati minőségirányítási program

·        Pedagógiai/Nevelési program

·        Továbbképzési program

·        Beiskolázási terv

·        Személyre szóló munkaköri leírás (SzMSz függeléke/melléklete)

·        Munkaterv

 

A szabályozás részét képező formanyomtatványok:

 

 

 

1. Célok:

A minősítés célja a a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. (Kjt. 40. § (4) bekezdés)

 

 

Közvetlen cél:

·        a pedagógusok teljesítményének egységes kritériumok szerinti megítélése, ezáltal a munkáltatói döntések megalapozottságának növelése,

·        a dolgozó kapjon olyan átfogó értékelést munkájáról (visszajelzést erősségeiről, fejlesztendő területeiről), amely alapja és ösztönzője lesz további fejlődésének, fejleszti önismeretét, önértékelését,

·        a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányainak kijelölése, az egyéni teljesítmény nyomon követése,

·        a munkatársak célirányos továbbképzésének, karrierfejlesztésének, az intézmény vezetői utánpótlásának segítése.

 

Közvetett cél:

·        segítse elő az intézmény minőségcéljainak hatékonyabb megvalósulását, a napi gyakorlat és az intézményi célok közelítését,

·        a partnerek (tanulók és szülők, fenntartó) elégedettségének fokozása,

·        a teljesítményorientált szervezeti és vezetési kultúra megerősítése, a szervezet által megfogalmazott értékek elfogadtatása és fejlesztése,

·        az emberi erőforrás optimális felhasználása, illetve fejlesztése annak érdekében, hogy növekedjék az alkalmazottak teljesítménye.

 

2. Alapelvek, elvárások:

 

Általános alapelvek:

·        az értékelés területeit és módszereit a nevelőtestület javaslatainak figyelembevételével az igazgató határozza meg,

·        a személyes adatok bizalmas kezelése,

·        az értékelés tervezésekor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Elvárások az értékelők felé:

·        széles körben gyűjtött információkkal, tényszerű adatokkal biztosítsák az értékelés megalapozottságát,

·        vegyék figyelembe az intézményi sajátosságokat,

·        az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető legyen,

·        adjanak lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét,

·        tartsák be az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályokat, megállapodásokat.

 

Elvárások az értékeltek felé:

·        működjenek együtt az értékelőkkel az értékelés folyamatában, önértékeléssel segítsék a teljesítményértékelést,

·        fogadják bizalommal az értékelők megállapításait, használják fel saját fejlődésükhöz az építő kritikát,

·        őszintén nyilvánítsanak véleményt az értékeléssel kapcsolatban.

 

3. Az értékelés szempontrendszere

 

1. Szakmai felkészültség, fejlődés

2. Nevelő-oktató munka hatékonysága

3. A nevelő-oktató munka dokumentációja

4. Megbízhatóság, feladat- és felelősségvállalás, elkötelezettség

5. Csapatmunka, együttműködés

6. Kreativitás, innováció

7. Kapcsolatok, kommunikáció

8. A pedagógiai munka a tanulók véleménye szerint

 

4. Az információgyűjtés eszközei, használatának módja

2009_1. sz_Értékelő lap tanóra/foglalkozás látogatásáról

·        A munkaközösség-vezető és/vagy igazgató, igazgatóhelyettes az értékelés évében tanító és egyszakos pedagógus esetében minimum négy órát, többszakos tanár esetében tantárgyanként minimum két órát látogat.

·        Minden látogatást megbeszélés követ, amely az Értékelő lapon rögzítésre kerül.

 

2009_2 _sz_Szempontsor a tanári év végi beszámolóhoz

·        A beszámolót minden tanév végén el kell készíteni minden pedagógusnak

·        A beszámolók összesítésére az értékelési ciklus végén kerül sor.

 

2009_3 sz_ Munkaközösség-vezető értékelő lapja

·        Az értékelés évében a pedagógusról értékelő lapot töltenek ki azok a munkaközösség-vezetők, akikhez a pedagógus tartozik.

 

4 sz_Dokumentáció értékelő lapja

·        Az igazgatóhelyettes az értékelés évében tölti ki az adott pedagógusról.

 

5 sz_Tanulói kérdőív

·        Egy alkalommal (az értékelés évében) a pedagógus által tanított összes csoport valamennyi vagy reprezentatív mintavétellel választott tanulói kérdőívek segítségével nyilvánítanak véleményt a pedagógus munkájáról.

·        A kérdőívek kitöltését független személy (pl. minőségügyi vezető vagy iskolatitkár) készíti elő és bonyolítja le.

·        A kitöltés során fontos a tanulók tájékoztatása, a megfelelő körülmények biztosítása.

·        A kitöltött kérdőívek feldolgozása szigorúan bizalmas.

6 sz_Emlékeztető kapcsolattartáshoz

·        A pedagógus a jelentősebb, problémacentrikus és az érdemi döntést igénylő alkalmakról készít Emlékeztetőt. A tapasztalatokról folyamatosan tájékoztatja a vezetőt, illetve a záró értékelésen összegzésre kerül.

 

7 sz_Feljegyzése családlátogatásról

·        A családlátogatások tapasztalatainak regisztrálása (történhet a formanyomtatványon, vagy saját füzetben, a pedagógus döntése szerint)

 

2009_8 A/B sz_Vezetői összesítő/Önértékelő lap

·        A 3. pontban meghatározott szempontok szerint, a fenti dokumentumok alapján az értékelést végző vezető értékelési skála alkalmazásával összegzi megállapításait. Ezt követően grafikusan is megjeleníti az összegzést, ami segíti a kiemelkedő és a fejlesztendő területek azonosítását.

·        Az értékelt/minősített munkatárs is értékeli saját munkáját a vezetői összesítővel megegyező önértékelő lapon.

·        Az értékelések egyeztetésére a záró értékelő megbeszélésen kerül sor.

 

9. sz. Pedagógus teljesítményértékelésének összegzése

A teljesítményértékelés összegzésére, a minősítésre a záró értékelő megbeszélést követően kerül sor, melyen az értékelt személy és az értékelés vezetője egyeztetik véleményüket a mindkettejük által kitöltött összesítő/Önértékelő lapok alapján. Ezt követően egy héten belül a vezető elkészíti a teljesítményértékelésre épülő minősítést, amely tartalmazza az erősségek, fejlesztendő területek és célkitűzések meghatározását.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A folyamat szabályozása

 

Feladat

Határidő

Felelős

  1.

Tanévkezdésre az adott évben értékelendő, minősítendő dolgozók körének meg határozása.

Minden tanév 09.01.

igazgató

  2.

Ütemterv készítése (kit, mikor, kik értékelnek, felelősök, értékelő megbeszélés időpontja).

Minden tanév 09.30.

Minőségügyi vezető

  3.

A szükséges iratminták, értékelő lapok előkészítése

Minden tanév 09.30.

Minőségügyi vezető

  4.

Az értékeltek tájékoztatása, a teljesítményértékelési rend- szerre épülő minősítésről. Az értékeléshez használandó dokumentumok, iratminták hozzáférhetőségének biztosítása.

Minden tanév 10.15.

Minőségügyi vezető

  5.

Az értékelésben résztvevők (értékelők) felkérése, tájékoztatása, értékelő lapok átadása.

Minden tanév 10.15.

Minőségügyi vezető

  6.

A korábbi évek dokumentumainak, bizonylatainak összegyűjtése, rendszerezése.

Minden tanév 10.31.

Minőségügyi vezető

  7.

Tanulói véleménykérés lebonyolítása.

Minden tanév 04.30.

Minőségügyi vezető

  8.

Kérdőívek számítógépes összesítése.

Minden tanév 05.31.

Minőségügyi vezető

  9.

Az elkészült (kitöltött) értékelő dokumentumok gyűjtése (hozzáférési jogosultság!).

Minden tanév 06.10.

Minőségügyi vezető

10.

Értékelő/minősítő megbeszélés előkészítése (legalább egy héttel az értékelő megbeszélés előtt):

§         időpont egyeztetése az értékelt kollégával,

§         tisztázni, kik vesznek részt a beszélgetésen (csak ig., vagy igh., mkv., minőségügyi vez.),

§         átadni az értékelt számára az Önértékelő lapot, amit kitöltve hozzon magával.

Folyamatos, az értékelő megbeszélés előtt egy héttel

Minőségügyi vezető

11.

Az értékelő/minősítő megbeszélés lebonyolítása

§         Megfelelő nyugodt körülmények biztosítása, legalább 1 óra időtartam,

§         Lehetőség a véleménycserére (meggyőző érvek esetén a vezetői értékelés korrigálható!),

§         Erősségek, fejlődési irányok közös meghatározása,

§         A következő értékelési időszakra vonatkozó célkitűzések megfogalmazása

§         Mindezekről vezetői feljegyzés, ami alapján egy héten belül elkészíti a minősítést.

Minden tanév 06.20.

igazgató

12.

A minősítés átadása az értékelt pedagógusnak (Aláírások!).

Minden tanév 06.27.

Minőségügyi vezető

13.

A minősítés egy példányának elhelyezése a személyi anyagban, a közalkalmazotti alapnyilvántartásba.

Minden tanév 06.30.

Minőségügyi vezető

14.

Az értékeléshez használt dokumentumok archiválása (hozzáférési jogosultság!).

Minden tanév 06.30.

Minőségügyi vezető

 

6. A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása

 

Az intézmény Iratkezelési szabályzatában meg kell határozni a teljesítményértékelés dokumentumaira vonatkozó előírásokat.

A dokumentumok, bizonylatok kezelése az igazgató feladata és felelőssége.

A teljesítményértékelés/minősítés során megfogalmazott megállapítások felhasználhatósága:

·        a pedagógusok elismerésénél, díjazásánál,

·        a várakozási idő 65. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő csökkentése kötelező, (Kjt. 40. §-a szerint)

·        ahol meg kell keresni annak okát, hogy a teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet,

·        amennyiben meg kell ítélni a pedagógus alkalmasságát, további foglalkoztatásának lehetőségét (pl. szerződéses foglalkoztatásnál),

·          amikor a szervezet fejlesztését szolgáló döntéseket kell hozni.

 

A minősítést a közalkalmazotti alapnyilvántartásban kell megőrizni, az értékelés bizonylatait névre szóló gyűjtőmappában kell tartani és a személyi anyagokra vonatkozó szabályok szerint kell tárolni és kezelni.

 

 

 

 

 

 

……………………………………....

Minőségügyi vezető

 

…………………………………………

Igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szempontjai

 

2.1.   Elsősorban pedagógusként dolgozó, de vezetői feladatokat is ellátó munkatársak esetében:

a) A pedagógiai munkájára vonatkozóan

1. Szakmai felkészültség, fejlődés

2. Nevelő-oktató munka hatékonysága

3. A nevelő-oktató munka dokumentációja

4. Megbízhatóság, feladat- és felelősségvállalás, elkötelezettség

5. Csapatmunka, együttműködés

6. Kapcsolatok, kommunikáció

7. A pedagógiai munka a tanulók, szülők véleménye szerint

Egyéb, az intézmény célrendszere szempontjából fontos területek

b) A vezetői kompetenciákra vonatkozóan

1. Feladatvezérlés, iránymutatás

2. Helyzetfelismerés, kreativitás

3. Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés

4. Emberi kapcsolatok, kommunikáció

2.2.   Elsősorban vezetői feladatokat ellátó munkatársak esetében:

a) A pedagógiai és vezetői feladatainak ellátására vonatkozóan

1. Szakmai felkészültség, fejlődés

2. Nevelő-oktató munka hatékonysága

3. Megbízhatóság, vezetői feladatok ellátása, elkötelezettség

A Munkaköri leírásban szereplő állandó vezetői feladatok ellátása

Éves munkatervekben a személyre szóló feladatok teljesítése

4. Kreativitás, innováció

5. Kapcsolatok, menedzsment

b) A vezetői kompetenciákra vonatkozóan

1.      Feladatvezérlés, iránymutatás

2.      Helyzetfelismerés, kreativitás

3.      Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés

4.      Emberi kapcsolatok, kommunikáció

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének, minősíté- sének szabályzata

 

Felelős: az igazgató

 

Hatóköre:

       I.      Elsősorban pedagógusként dolgozó, de vezetői feladatokat is ellátó munkatársakra (hetente 10 óránál többet tanítókra) munkaközösség-vezetőkre, minőségügyi vezetőre

    II.      Elsősorban vezetői feladatokat ellátó munkatársakra (hetente 10 óránál kevesebbet tanítókra) igazgatóhelyettes(ek)re, intézményegység-vezető(k)re terjed ki.

 

Az értékelés periódusa:

 

·        3 évente legalább egy alkalommal az adott év június 30-áig.

·        Más esetben: kinevezett, illetőleg megbízott vezetőként a vezetői kinevezést vagy megbízást követő második év elteltével, valamint a határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal, (Kjt 40. § (1) bek.)

 

 

Kapcsolódó intézményi dokumentumok:

·        Önkormányzati minőségirányítási program

·        Pedagógiai/Nevelési program

·        Továbbképzési program

·        Beiskolázási terv

·        Személyre szóló munkaköri leírás (SzMSz függeléke/melléklete)

·        Munkaterv

 

A szabályozás részét képező formanyomtatványok:

o       Elsősorban pedagógusként dolgozó, de vezetői feladatokat is ellátó munkatársak esetében:

A Pedagógusok teljesítményértékeléséhez alkalmazott formanyomtatványok


 

Vezetői feladatok vonatkozásában alkalmazott formanyomtatvány

 

Összesítéshez alkalmazott formanyomtatványok

 

 

o       Elsősorban vezetői feladatokat ellátó munkatársak esetében:

 

 

1. Célok

A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. (Kjt. 40. § (4) bekezdés)

 

 

Közvetlen cél:

·        a vezetői feladatokat ellátó pedagógusok teljesítményének egységes kritériumok szerinti megítélése, nyomon követése, ezáltal a munkáltatói döntések megalapozott­ságának növelése

·        visszajelzés az értékelt személy számára vezetői és pedagógiai munkájának erősségei­ről, fejlesztendő területeiről, amely alapja és ösztönzője a további fejlődésének

·        a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányainak kijelölése

 

Közvetett cél:

·        az intézményi működés hatékonyságának, eredményességének növelése

·        a szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése, a közösség által megfogalmazott értékek elfogadása és képviselete

·        az emberi erőforrások optimális kihasználása

 

 

 

2. Alapelvek, elvárások

·        A fejlesztő szándék elve

Az értékelés legyen alkalmas a munkasikerek, eredmények kimutatására, a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére.

·        A sokoldalúság elve

A vezetői feladatokat ellátó pedagógus munkája sokrétű, összetett. Az értékelés térjen ki a vezetői és a pedagógiai tevékenységben realizálódó teljesítményekre is, követve a tényleges munkavégzés szerinti arányokat. Az értékelés területeit és módszereit az igazgató az érintettek javaslatainak figyelembe vételével határozza meg.

·        A méltányosság elve

Kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, az érintett számára minden róla felvett adat legyen hozzáférhető. Törekedjen objektivitásra; csak olyan területeket vizsgáljon, amelyekről megfelelő adatok állnak rendelkezésre.

·        A kivitelezhetőség elve

Az értékelés tervezésekor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló erőforrásokat, törekedni kell az idővel, pénzzel és munkaerővel való takarékos gazdálkodásra.

 

Elvárások az értékelők felé:

·        tényszerű adatokkal biztosítsák az értékelés megalapozottságát,

·        vegyék figyelembe a munkamegosztásból eredő egyéni sajátosságokat,

·        adjanak lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét,

·        tartsák be az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályokat, megállapodásokat.

 

Elvárások az értékeltek felé:

·        működjenek együtt az értékelőkkel az értékelés folyamatában, önértékeléssel segítsék a teljesítményértékelést,

·        fogadják bizalommal az értékelők megállapításait, használják fel saját fejlődésükhöz az építő kritikát,

·        őszintén nyilvánítsanak véleményt az értékeléssel kapcsolatban.

 

 

3. Az értékelés szempontrendszere

 

3.1.   Elsősorban pedagógusként dolgozó, de vezetői feladatokat is ellátó munkatársak esetében:

 

a) A pedagógiai munkájára vonatkozóan

1. Szakmai felkészültség, fejlődés

2. Nevelő-oktató munka hatékonysága

3. A nevelő-oktató munka dokumentációja

4. Megbízhatóság, feladat- és felelősségvállalás, elkötelezettség

5. Csapatmunka, együttműködés

6. Kreativitás, innováció

7. Kapcsolatok, kommunikáció

8. A pedagógiai munka a tanulók, szülők véleménye szerint

b) A vezetői kompetenciákra vonatkozóan

1. Feladatvezérlés, iránymutatás

2. Helyzetfelismerés, kreativitás

3. Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés

4. Emberi kapcsolatok, kommunikáció

 

 

3.2.   Elsősorban vezetői feladatokat ellátó munkatársak esetében:

a) A pedagógiai és vezetői feladatainak ellátására vonatkozóan

1. Szakmai felkészültség, fejlődés

2. Nevelő-oktató munka hatékonysága

3. Megbízhatóság, vezetői feladatok ellátása, elkötelezettség

A munkaköri leírásban szereplő állandó vezetői feladatok ellátása

Éves munkatervekben a személyre szóló feladatok teljesítése

4. Kreativitás, innováció

5. Kapcsolatok, menedzsment

b) A vezetői kompetenciákra vonatkozóan

1. Feladatvezérlés, iránymutatás

2. Helyzetfelismerés, kreativitás

3. Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés

4. Emberi kapcsolatok, kommunikáció

 

 

4. Az információgyűjtés eszközei, használatának módja

 

4.1.   Elsősorban pedagógusként dolgozó, de vezetői feladatokat is ellátó munkatársak esetében:

2009_1. sz_Értékelő lap tanóra/foglalkozás látogatásáról

·        Az igazgató és/vagy igazgatóhelyettes, az értékelés évében tanító/egyszakos pedagógus esetében minimum négy órát, többszakos tanár esetében tantárgyanként minimum két órát látogat.

·        Minden látogatást megbeszélés követ, amely az értékelő lapon kerül rögzítésre.

2009_2 sz_Szempontsor a tanári év végi beszámolóhoz

·        A beszámolót minden tanév végén el kell készíteni minden pedagógusnak

·        A beszámolók összesítésére az értékelési ciklus végén kerül sor.

4 sz_Dokumentáció értékelő lapja

·        Az igazgatóhelyettes az értékelés évében tölti ki az adott pedagógusról.

5 sz_Tanulói kérdőív

·        Egy alkalommal (az értékelés évében) a pedagógus által tanított összes csoport diákjai kérdőívek segítségével nyilvánítanak véleményt a pedagógus munkájáról.

·        A kérdőívek kitöltését független személy (pl. minőségügyi vezető vagy iskolatitkár) készíti elő és bonyolítja le.

·        A kitöltés során fontos a tanulók előzetes tájékoztatása, a megfelelő körülmények biztosítása.

·        A kitöltött kérdőívek feldolgozása szigorúan bizalmas.

6. sz_Emlékeztető kapcsolattartáshoz

·        A pedagógus a jelentősebb, problémacentrikus és érdemi döntést igénylő alkalmakról készít Emlékeztetőt.

7. sz_Feljegyzése esetleges családlátogatásról

·        A családlátogatások tapasztalatainak regisztrálása (történhet a formanyomtatványon, vagy saját füzetben, a pedagógus döntése szerint)

2009_8 sz_Vezetői összesítő/Önértékelő.doc

·        A 3.1.a) pontban meghatározott szempontok szerint, a fenti dokumentumok alapján az értékelést végző vezető értékelési skála alkalmazásával összegzi megállapításait, majd grafikusan is megjeleníti az összegzést, ami segíti a kiemelkedő és a fejlesztendő területek azonosítását. Az értékelt munkatárs is értékeli saját munkáját a vezetői összesítővel megegyező önértékelő lapon.

·        Az értékelések egyeztetésére a záró értékelő megbeszélésen kerül sor.

2009_V1 KÉRDŐÍV vezetői kompetenciák értékeléséhez.doc

A vezetői kompetenciák kulcsfontosságú területeinek értékelését a 360°-os értékelés módszerével végezzük. Ennek lényege, hogy az értékelt személyre vonatkozóan minden lehetséges „irányból” (360 fok) véleményt kérünk: önmagáról, felettes(ek)től, az intézményi hierarchiában vele azonos szinten lévő partnerektől és a beosztottaktól. Mindenki ugyanazt a kérdőívet tölti ki, anonim módon. A módszer előnye, hogy a különböző nézőpontból érkező vélemények alapján jóval árnyaltabb képet kaphatunk, több pozitívumra vagy problémára derülhet fény.

·        Az értékelésben az érintett vezető valamennyi beosztottja részt vesz.

·        A kérdőívet az értékelt személy (önértékelés), felettese(i), vele egyenrangú partnere(i) és beosztottjai azonos időszakban, de egymástól függetlenül töltik ki.

·        A kitöltés előkészítését és az adatok számítógépes feldolgozását független személy végzi, az adatok szigorúan bizalmasak. Az összesítést csak az értékelt személy és az értékelés vezetője ismerheti meg.

2009_V5 Ped_Vez_Teljesítményért_Összegző.doc

A teljesítményértékelés összegzésére, a minősítésre a záró értékelő megbeszélést követően kerül sor, melyen az értékelt személy és az értékelés vezetője egyeztetik véleményüket a mindkettejük által kitöltött összesítő/Önértékelő lapok alapján. Ezt követően egy héten belül a vezető elkészíti a teljesítményértékelés összegzését, a minősítést. Az összegzés tartalmazza az erősségek, fejlesztendő területek és célkitűzések meghatározását a pedagógiai és a vezetői feladatokra vonatkozóan.

 

4.2.      Elsősorban vezetői feladatokat ellátó munkatársak esetében:

2009_V1 KÉRDŐÍV vezetői kompetenciák értékeléséhez.doc

(Lsd. az előbbiekben)

2009_V2 SZEMPONTSOR vezetői-tanári beszámolóhoz.doc

·        Az elsősorban vezetői feladatokat ellátó pedagógusnak minden tanév végén beszámolót kell készíteni, mely részben nevelő-oktató munkájának eredményeire, részben pedig vezetői feladatainak teljesítésére vonatkozik

·        A beszámolók összesítésére az értékelési ciklus végén kerül sor.

2009_V3/V4 Vezető_Teljesítményért_VEZETŐI/ÖNÉRTÉKELŐ.doc

·        A 3.2.a) pontban meghatározott szempontok szerint, a rendelkezésre álló dokumentu­mok és személyes tapasztalatok alapján az értékelést végző vezető értékelési skála alkalmazásával összegzi megállapításait, majd grafikusan is megjeleníti az összegzést, ami segíti a kiemelkedő és a fejlesztendő területek azonosítását.

·        Az értékelt munkatárs is értékeli saját munkáját a vezetői összesítővel megegyező önértékelő lapon.

·        Az értékelések egyeztetésére a záró értékelő megbeszélésen kerül sor.

2009_V6 Vez_Ped_Teljesítményért_Összegző.doc

A teljesítményértékelés összegzésére, a minősítésre a záró értékelő megbeszélést követően kerül sor. Egy héten belül a vezető elkészíti a teljesítményértékelés összegzését, a minősítést. Az összegzés tartalmazza az erősségek, fejlesztendő területek és célkitűzések meghatározását a vezetői és a pedagógiai feladatokra vonatkozóan.

 

 

5. A folyamat szabályozása

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

  1.

Tanévkezdésre az adott évben értékeltek körének meg- határozása.

Minden tanév 09.01.

igazgató

  2.

Ütemterv készítése (kit, mikor, kik értékelnek, felelősök, értékelő megbeszélés időpontja)

Minden tanév 09.30.

Minőségügyi vezető

  3.

A szükséges iratminták, értékelő lapok előkészítése

Minden tanév 09.30.

Minőségügyi vezető

  4.

Az értékeltek tájékoztatása, a teljesítményértékelési rendszer és az értékeléshez használt dokumentumok, iratminták hozzáférhetőségének biztosítása

Minden tanév 10.15.

Minőségügyi vezető

  5.

Az értékelésben résztvevők (értékelők) felkérése, tájékoztatása, értékelő lapok átadása

Minden tanév 10.15.

Minőségügyi vezető

  6.

Az elkészült (kitöltött) értékelő dokumentumok gyűjtése (hozzáférési jogosultság!)

Minden tanév 10.31.

Minőségügyi vezető

  7.

Kérdőívek számítógépes összesítése

Minden tanév 04.30.

Minőségügyi vezető

  8.

A korábbi évek dokumentumainak összegyűjtése, rendszerezése

Minden tanév 05.31.

Minőségügyi vezető

  9.

Értékelő, minősítő megbeszélés előkészítése (legalább egy héttel az értékelő megbeszélés előtt):

§         időpont egyeztetése az értékelt kollégával

§         tisztázni, kik vesznek részt a beszélgetésen (csak ig., vagy igh., mkv., minőségügyi vez.)

§         átadni az értékelt számára az Önértékelő lapot, amit kitöltve hozzon magával

Minden tanév 06.20.

Minőségügyi vezető

10.

Az értékelő megbeszélés lebonyolítása

§         Megfelelő nyugodt körülmények biztosítása, legalább 1 óra időtartam

§         Lehetőség a véleménycserére (meggyőző érvek esetén a vezetői értékelés korrigálható!)

§         Erősségek, fejlődési irányok közös meghatározása

§         A következő értékelési időszakra vonatkozó célkitűzések megfogalmazása

§         Mindezekről vezetői feljegyzés, ami alapján egy héten belül elkészíti az Összegző értékelést

Folyamatos, az értékelő megbeszélés előtt egy héttel

Minőségügyi vezető

11.

Az Összegző értékelés átadása az értékelt munkatársnak (Aláírások!)

Minden tanév 06.30.

igazgató

12.

A minősítés egy példányának elhelyezése a személyi anyagban

Minden tanév 06.30.

igazgató

13.

Az értékeléshez használt dokumentumok archiválása (hozzáférési jogosultság!)

Minden tanév 06.30.

Minőségügyi vezető

 

 

6. Az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámok:

a) kiemelkedő:                     3 pont,

b) megfelelő:                        2 pont,

c) kevéssé megfelelő:           1 pont,

d) nem megfelelő:                 0 pont.

Minősítési kategóriák:

a) kiválóan alkalmas:            80%- 100%

b) alkalmas:             60% - 79%

c) kevéssé alkalmas:            30% - 59%

d) alkalmatlan:                     30% alatt

Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő.

 

 

 

 

 

7. A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása

 

Az intézmény Iratkezelési szabályzatában meg kell határozni a teljesítményértékelés dokumentumaira vonatkozó előírásokat.

A dokumentumok, bizonylatok kezelése az igazgató feladata és felelőssége.

A teljesítményértékelés során megfogalmazott megállapítások felhasználhatósága:

·        a vezetői feladatokat ellátók elismerésénél, díjazásánál,

·        ahol meg kell keresni annak okát, hogy a teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet,

·        amennyiben meg kell ítélni a vezetői feladatokat ellátó munkatárs alkalmasságát, vagy döntést kell hozni további megbízásáról

·        amikor a szervezet fejlesztését szolgáló döntéseket kell hozni.

A minősítést a közalkalmazotti alapnyilvántartásban kell megőrizni, az értékelés bizonylatait névre szóló gyűjtőmappában kell tartani és a személyi anyagokra vonatkozó szabályok szerint kell tárolni és kezelni.

 

 

……………………………………....

Minőségügyi vezető

 

…………………………………………

Igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nem pedagógus közalkalmazott teljesítményértékelésének szempontjai

                  1.   Szakmai tudás, munkaköri elvárások

2.      Munkatervi feladatok végrehajtása

3.      Hatékony munkavégzés

4.      Kreativitás, rugalmasság, csapatmunka

5.      Bizalom, megbízhatóság, korrektség

6.      Hibakezelés

 

 

Nem pedagógus közalkalmazottak teljesítményértékelésének, minősítésének szabályzata

 

Felelős: az igazgató, illetve az általa megbízott vezető/munkatárs

 

Hatóköre a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottakra terjed ki.

 

1. Az értékelés periódusa:

·        minden dolgozót 3 évente, legalább egy alkalommal az adott év június 30-áig.

Más esetekben: (Kjt. 40. §-a szerint)

·        a várakozási idő 65. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő csökkentése kötelező,

·        a 66. § (1)-(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, illetve a 79/E. § szerinti garantáltnál magasabb összegű illetmény megállapítása előtt,

·        kérésre, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését követő három évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén,

Nem kerülhet sor a közalkalmazott minősítésére – ha korábbi minősítésének, illetve a közalkalmazotti jogviszonya létesítésének időpontjától 12 hónap nem telt el.

A minősítés tartalma: a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. A minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles.

 

2. Célja:

 

·          a nem pedagógus közalkalmazottak teljesítményének egységes kritériumok szerinti megítélése, ezáltal a munkáltatói döntések megalapozottságának növelése,

·          a dolgozó kapjon olyan átfogó értékelést munkájáról (visszajelzést erősségeiről, fejlesztendő területeiről), amely alapja és ösztönzője lesz további fejlődésének, fejleszti önismeretét, önértékelését,

·          a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányainak kijelölése, az egyéni teljesítmény nyomon követése.

 

A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. (Kjt. 40. § (4) bekezdés)

 

 

3. Kapcsolódó dokumentumok:

·        Önkormányzati minőségirányítási program

·        Pedagógiai program

·        Személyre szóló munkaköri leírás

·        Munkaterv

 

 

4. A szabályozás részét képező formanyomtatványok:

·        2009_A1 sz Alkalmazott_Teljesítményért_VEZETŐI.doc

·        2009_A2 sz Alkalmazott_Teljesítményért_ÖNÉRTÉKELŐ.doc

·        2009_A3 sz Alkalmazott_Teljesítményért_Összegző.doc

 

5. Az értékelés során felhasználható adatok és tapasztalatok

 

Az értékelés során az adott értékelési ciklusra vonatkozó alábbi adatok és tapasztalatok használhatók fel:

·      Az éves munkára vonatkozó napi tapasztalatok

·      A munkatervi feladatok megvalósulása

·      Az előre nem tervezett aktuális feladatok vállalása

·      A csoportmunkákban tapasztalt aktivitás

·      Munkaügyi feljegyzések, dokumentumok

·      Hozzáállás, példamutatás, együttműködés

·      Előremutató változások kezdeményezése

 

6. A teljesítményértékelés területei, szempontjai

1.     Szakmai tudás, munkaköri elvárások

2.     Munkatervi feladatok végrehajtása

3.     Hatékony munkavégzés

4.     Kreativitás, rugalmasság, csapatmunka

5.     Bizalom, megbízhatóság, korrektség

6.     Hibakezelés

 

 

 


Az értékelés területei, szempontjai

Az információgyűjtés módja

Eszközök, iratminták

1. Szakmai tudás, munkaköri elvárások

1.1 A munkakörhöz szükséges szakmai ismeretek folyamatos megújítása

Megfigyelés

Az éves munkára vonatkozó napi tapasztalatok.

Az érintett munkatársak évenkénti beszámolói

Tanév végi beszámolók

Önértékelő

 

1.2 A munkaköri feladatok ellátása során a pontosság, precizitás érvényesül

1.3 Önállóság a munkaköri feladatok ellátásában

2. Munkatervi feladatok végrehajtása

A munkatervi részfeladatok magas színvonalú ellátása

Megfigyelés

 

 

Év végi beszámolók

 

A tervezésben/szervezésben való aktív közreműködés

A határidők pontosan betartása

3. Hatékony munkavégzés

3.1 A munkaidő hatékony kihasználása

 

Napi tapasztalatok

Megfigyelések

Vezető/vezető helyettes munkaügyi feljegyzései

3.2 A feladatok megfelelő ütemezése, tervezése, fontossági sorrend felállítása

3.3 A gazdaságosságra való törekvés érvényesülése

4. Kreativitás, rugalmasság, csapatmunka

4.1 A munkatársakkal való együttműködés

 

Vezetői tapasztalat

 

 

Feljegyzések

 

4.2. Team munkában való részvétele

4.3 Kezdeményezőkészség, javaslatok, ötletek a hatékony munkavégzéshez 

4.4 Közösségi döntések elfogadása, betartása

5. Bizalom, megbízhatóság, korrektség

5.1 Az előre nem látható problémák hatékony és pontos megoldása

 

Spontán és tervezett megfigyelés

 

 

Feljegyzések

 

5.2 A megváltozott körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás

5.3 Az információk gyors, pontos továbbadása

5.4 A vállalások pontos teljesítése

6. Hibakezelés

6.1 Fejlett önkritika, önkontroll

 

Vezetői tapasztalat

 

Feljegyzések

6.2 A vezetés, vagy a munkatársak által jelzett kritika elfogadása

6.3 A feltárt hibák gyors, pontos kijavítása

 

 

 

 

 

7. A folyamat szabályozása

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

  1.

Tanévkezdésre az adott évben értékeltek körének meghatározása, ismertetése a tanévnyitó alkalmazotti értekezleten.

Minden tanév 09.01.

igazgató

  2.

Ütemterv készítése (kit, mikor, kik értékelnek, felelősök, értékelő megbeszélés időpontja).

Minden tanév

09.15.

Minőségügyi vezető

  3.

A szükséges iratminták, értékelő lapok előkészítése

Minden tanév

09.30.

Minőségügyi vezető

  4.

Az értékeltek tájékoztatása, a teljesítményértékelési rendszer és az értékeléshez használt dokumentumok, iratminták hozzáférhetőségének biztosítása.

Minden tanév

10.15.

Minőségügyi vezető

  5.

Az értékelésben résztvevők (értékelők) felkérése, tájékoztatása, értékelő lapok átadása.

Minden tanév

10.15.

Igazgató, minőségügyi vezető

  6.

Az elkészült (kitöltött) értékelő dokumentumok gyűjtése

Minden tanév

05.31.

Minőségügyi vezető

  7.

Értékelő megbeszélés előkészítése

§         időpont egyeztetése az értékelt kollégával,

§         tisztázni, kik vesznek részt a beszélgetésen

Folyamatos, a megbeszélés előtt egy héttel

.

Igazgató, minőségügyi vezető

  8.

Az értékelő megbeszélés lebonyolítása

§         Megfelelő nyugodt körülmények biztosítása, legalább 1 óra időtartam,

§         Lehetőség a véleménycserére (meggyőző érvek esetén a vezetői értékelés korrigálható!),

§         Erősségek, fejlődési irányok közös meghatározása,

§         A következő értékelési időszakra vonatkozó célkitűzések megfogalmazása,

§         vezetői feljegyzés készítése, ami alapján igazgató elkészíti az Összegző értékelést.

Minden tanév

06.30.

igazgató

9.

Az Összegző értékelés, minősítés átadása az értékelt munkatársnak

Minden tanév

07.15.

igazgató

10.

Az összegző értékelés, minősítés egy példányának elhelyezése a személyi anyagban.

Minden tanév

07.15.

Igazgató, minőségügyi vezető

11.

Az értékeléshez használt dokumentumok archiválása

Minden tanév

07.15.

Igazgató, minőségügyi vezető

 

 

 

 

8. A teljesítményértékelés eredménye

 

Az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámok:

a) kiemelkedő:                     3 pont,

b) megfelelő:                        2 pont,

c) kevéssé megfelelő:           1 pont,

d) nem megfelelő:                 0 pont.

 

A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni:

Minősítési kategóriák:

a) kiválóan alkalmas:            80%- 100%

b) alkalmas:                         60% - 79%

c) kevéssé alkalmas: 30% - 59%

d) alkalmatlan:                     30% alatt

Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő.

 

 

9. A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása

 

Az intézmény Iratkezelési szabályzatában meg kell határozni a teljesítményértékelés, minősítés dokumentumaira vonatkozó előírásokat. Valamennyi dokumentumot egy névre szóló gyűjtőmappában kell tartani és a személyi anyagokra vonatkozó szabályok szerint kell tárolni és kezelni..

A teljesítményértékelés során megfogalmazott megállapítások felhasználhatósága:

·        a nem pedagógus közalkalmazotti munkakört betöltő munkatársak elismerésénél, díjazásánál,

·        ahol meg kell keresni annak okát, hogy a teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet,

·        amennyiben meg kell ítélni a nem pedagógus közalkalmazotti munkakört betöltő munkatársak alkalmasságát, további foglalkoztatásának lehetőségét (pl. szerződéses foglalkoztatásnál),

 

A szabályzat módosítása megegyezik a többi szabályzat módosítási eljárásával.

 

 

 

…………………………………………….             ………………………………………..

Igazgató                                                          minőségügyi felelős

 

 

 

 

 

 

B. A teljes körű önértékelés folyamatának szabályozása

Célja:

Közvetlen cél:

 

-         az intézmény adottságainak, eredményeinek felmérése,

-         milyen eredmények születtek az előző értékelés óta eltelt időszakban,

-         a felmérések, az adat-és információgyűjtések alapján rendelkezésre álló tények, adatok értékelése,

-         a szükséges beavatkozások kidolgozása és végrehajtása.

 

Annak megállapítása, hogy

·        az intézmény stratégiai céljainak elérése irányába halad-e,

·        illeszkednek-e ahhoz a folyamatok, tevékenységek,

·        rendelkezésre állnak-e a megfelelő szabályozók, azok milyen mértékben írják le és segítik a munkát,

·        a fenntartói elvárásokat hogyan teljesítette az intézmény,

·        a fenntartó által végzett értékelés kapcsolódási pontjai, szükséges fejlesztések megállapítása.

 

Az önértékeléssel szembeni elvárás:

·        Az önértékelésnek olyannak kell lennie, hogy az kellő információt nyújtson a fenntartónak, és az intézménynek,

·        biztosítsa az intézmény rendszeres időközökben történő önértékelésének megismétel­hetőségét és a kapott információk fejlesztési célú felhasználását.

 

Felelős: igazgató

 

Az önértékelés periódusa

 

·        A 4 éves periódust az indokolja, hogy minden évben ezt a feladatot nem lehetne elvégezni, mivel túlzott terhet jelentene az intézményre, hosszabb periódus viszont már nehezen volna átlátható és késleltetné a szükségessé váló intézkedések megtételét.

·        Az intézményi önértékelést először a 2008/2009-es tanévben készítjük el.

 

 

1. Az önértékelés területei, módszerei

TERÜLETEK

MÓDSZEREK

A) Adottságok: ebben a részben azt kívánjuk bemutatni, hogy az adott időszakban milyen tulajdonságok jellemzik az intézményünket, mit és hogyan teszünk a szervezet hatékony működése érdekében. Az adottságokat az alábbi öt területen vizsgáljuk:

1. Vezetés

Kérdőíves felmérés

2. Intézménypolitika és stratégia

Kérdőíves felmérés

3. Az alkalmazottak irányítása

Kérdőíves felmérés

4. Erőforrások

Kérdőíves felmérés

5. A folyamatok szabályozottsága

Kérdőíves felmérés

B) Eredmények: ebben a részben azt mutatjuk be, hogy milyen konkrét eredményeket ért el intézményünk a minőségfejlesztési program elindítása/az előző önértékelés óta eltelt időszakban. Az eredményeket az alábbi hat területen vizsgáljuk:

1. Partneri eredmények

1.1. A szülők és a diákok elégedettsége

1.2. A fenntartó értékelése az intézmény működé- sének hatékonyságáról, szakmai munkájáról

Partneri igénymérés eredménye

Dokumentumelemzés, feljegyzések

Adatlap (az értékelő csoport tölti ki)

Fenntartói értékelés anyaga

2. Munkatársak elégedettsége, illetve elégedet- lenségre utaló mutatók

Dokumentumelemzés

Adatlap (az értékelő csoport tölti ki)

3. Az intézmény falain túlmutató tevékenységek

Adatlap, beszámolók

4. Az intézmény kulcsfontosságú eredményei, mutatói

4.1. A nevelő-oktató munkához kapcsolódó eredmények

4.2. A hatékonysággal összefüggő mutatók

Adatlap, beszámolók, Versenyeredmények, egyéb dokumentumok anyagai

5. Folyamatos fejlesztés

Kérdőíves felmérés

6. Szervezeti kultúra

Kérdőíves felmérés

 

 

 

 

 

2. A folyamat szabályozása

 

Feladat

Határidő

Felelős

1. AZ ÖNÉRTÉKELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Az irányított önértékelés évében ütemterv készítése, amely az éves munkaterv részét képezi.

08.31.

igazgató

Team létrehozása a feladatok elvégzésére, team-vezető kijelölése.

09.15.

Min.vez.

A felmérésbe bevont munkatársak felkérése, tájékoztatása a feladatról.

09.30.

Min.vez

Az adatgyűjtő eszköz szempontrendszerének áttekintése, szükség esetén módosítása.

09.30.

Minőség-ügyi vez.

Az adottságok értékeléséhez szükséges értékelő lapok előkészítése.

Az eredmények meghatározásához szükséges dokumentumok, bizonylatok, beszámolók, adatgyűjtő lapok előkészítése.

10.31.

Minőség-ügyi vez.

2. ADATGYŰJTÉS

Az adottságok és az eredmények területén a kérdőívek használata:

A munkatársak egyénileg válaszolnak a kérdésekre, mely később összesítésre kerül

02.28.

Minőség-ügyi vez.

Az intézmény eredményeire vonatkozó adatokat a minőségügyi vezető az intézményvezetéssel közösen tölti ki.

02.28.

Minőség-ügyi vez.

3. ADOTTSÁGOK összesítése

A kitöltött kérdőívek adatainak kérdésenkénti és téma- területenkénti összesítése.

04.30.

Minőség-ügyi vez.

Az értékelésnél az árnyaltabb elemzés biztosítása érdekében célszerű a vezetők, illetve a nem vezető munkatársak által kitöltött kérdőíveket külön-külön és összesítve is értékelni.

04.30.

Minőség-ügyi vez.

Az összesített adatok bemutatása: a kapott átlagértékek számszerű megjelenítése, grafikus ábrázolása és elemzése

04.30.

Minőség-ügyi vez.

 

4. EREDMÉNYEK összesítése

 

Az eredmények bemutatása, az előző évek eredményeihez viszonyított fejlődési tendenciájukban (trendvizsgálat).

05.31.

igazgató

 

Az összesített adatok bemutatása: a kapott átlagértékek számszerű megjelenítése, grafikus ábrázolása és elemzése.

05.31.

Minőség-ügyi vez.

.

5. ÖSSZEGZÉS, ELEMZÉS, TÁJÉKOZTATÁS

 

Mindkét területről összefoglaló készítése, erősségeink, fejlesztendő területeink, a továbblépés legfontosabb céljainak, feladatainak megfogalmazása.

06.30.

igazgató

 

Szükség esetén át kell vizsgálni az intézmény stratégiai dokumentumait, ha az értékelés szerint a változtatás indokolt.

06.30.

igazgató

 

Az alkalmazott eszközök értékelése. A folyamatban, vagy az eszközökben való változtatás szükségességét feljegyzésben kell rögzíteni.

06.30.

Minőség-ügyi vez.

 

6. ARCHÍVÁLÁS

 

Az értékeléshez használt dokumentumok archiválása legalább 5 évig. (hozzáférési jogosultság!)

07.15.

igazgató

 

 

 

3. Az értékelés dokumentálása és az adatok felhasználása

 

Az önértékelés során keletkezett bizonylatok az intézményünk minőségügyi dokumentációjának részét képezik.

Az intézmény önértékelése során kapott adatok felhasználhatók:

·        a folyamatos fejlesztés irányainak meghatározásához

·        az intézmény stratégiai dokumentumainak kiegészítéséhez, módosításához,

·        munkatervek, feladattervek, intézkedési tervek készítéséhez,

·        PR tevékenységhez,

·        a fenntartó számára készítendő beszámolókhoz, értékelésekhez.

 

 

 

 

 

 

4. A fenntartói minőségirányítási programmal való kapcsolat

 

 

Intézményünk teljes körű önértékelése szoros kapcsolatban van a fenntartói minőségirányítási rendszerben megfogalmazottakkal.

 

A kapcsolat kétirányú:

-         Az önkormányzat minőségirányítási programja határozza meg azokat a főbb elvárásokat, melyeket alapul szolgálnak az önértékelés szempontrendszerének kialakításához. Ezért az önértékelés eredményét összevetjük a fenntartói elvárásokkal, és ennek alapján határozzuk meg a további feladatainkat.

-         Az intézményi önértékelés, valamint intézményünk országos mérésekben elért eredményeinek birtokában a fenntartó is az aktuális helyzetnek megfelelő új célokat, követelményeket fogalmazhat meg intézményünk felé.

 

Mindkét rendszer akkor lehet hatékony és működőképes, ha figyelembe veszi a folyamatosan változó adottságokat, lehetőségeket, eredményeket, és ezekre alapozva az intézmény és a fenntartó is időben megteszi a szükséges intézkedéseket.

 

 

 

……………………………………....

Minőségügyi vezető

 

…………………………………………

Igazgató

 

 


 

3. Kérdőívek, nyomtatványok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANULÓI KÉRDŐÍV

(A válaszadás önkéntes, véleményedet bizalmasan kezeljük.)

 

A kitöltés dátuma: …………………………

Osztály/csoport: ………….………………...

 

Az alábbi betűjelek alkalmazásával fejezd ki véleményedet!

A = az állítással maradéktalanul egyetértek

B = az állítással jórészt egyetértek

C = az állítással kevéssé értek egyet

D = az állítással egyáltalán nem értek egyet

 

A pedagógus neve: ………………………………….. tantárgya: ………………………….

 

Tanárom véleményem szerint …

1.      Felkészülten tartja óráit.

 

2.      Meg tudja szerettetni a tantárgyát a tanulókkal.

 

3.      Jól tud fegyelmet tartani.

 

4.      Teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal szemben.

 

5.      A rendelkezésre álló időt hasznos munkával tölti ki.

 

6.      Megfelelő légkört teremt az órán a munkához.

 

7.      Érdekes és hasznos órai feladatokat ad.

 

8.      Ésszerű mennyiségű és jellegű házi feladatot ad.

 

9.      A számonkérésben igazságos és következetes.

 

10.  A diákokat partnerként kezeli a munkában (véleményüket kikéri/meghallgatja).

 

11.  A dolgozatokat az előírt idő alatt kijavítja.

 

12.  Mindenkivel egyformán törődik, nem kivételez.

 

13.  A diákokra, mint egyénekre is figyel.

 

14.  Segít a lemaradóknak.

 

15.  Viselkedése nem pillanatnyi hangulatától függ.

 

16.  Olyan tanár, akinek a tantárgy tanulásával kapcsolatos tanácsaiban megbízok.

 

17.  Olyan ember, akinek a véleménye nem csak tanulmányi ügyekben fontos számomra.

 

 

Köszönjük, hogy véleményeddel segítetted munkánkat.


Pedagógus neve: ………………………………..…………      Osztály:

Tantárgy: ……………………………………..……………      Időpont:

Tananyag: …………………………………………………………………………............

Cél: ………………………………………………………………………………………..…

ÉRTÉKELŐ LAP TANÓRA/FOGLALKOZÁS LÁTOGATÁSÁRÓL

Értékelési skála:       0  nem megfelelő       1  kevéssé megfelelő

                                   2  megfelelő               3  kiváló

 

Szempontok

Értékelés

1.

A pedagógus szakmai felkészültsége, hitelessége

 

2.

A tanítási-tanulási folyamat felépítése

 

3.

A tartalomhoz illeszkedő módszerek megválasztása

 

4.

A hatékony tanulást támogató munkaformák alkalmazása

 

5.

Tanulást segítő eszközök használata, szemléltetés

 

6.

IKT, SDT használata – lehetőség esetén

 

7.

A tanulók fejlesztése, egyéni képességük figyelembevétele, hibáik kezelése

 

8.

A pedagógus megértést segítő magyarázata

 

9.

A tanulók gondolatainak, meglátásának figyelembevétele

 

10.

A tanulók érdeklődésének felkeltése, motiválása

 

11.

A tanulók munkáltatása

 

12.

A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése

 

13.

A pedagógus kérdéskultúrája

 

14.

A kitűzött cél megvalósítása

 

15.

Az óra/foglalkozás céljának, tartalmának, módszereinek összehangoltsága

 

16.

Váratlan helyzetek kezelése – ha voltak

 

17.

Az óra hangulata, légköre

 

18.

Idővel való gazdálkodás, időkihasználás

 

19.

Egyéb szaktárgyi specialitás:

 

*Elérhető pontszám (szempontok száma x 3 pont): ………………

 

*Elért pontszám: ………………

                       %

*Az óra jellegéből adódóan egyedileg kell meghatározni.

 

Összegzés, javaslat:

 

 

 

 

……………………………………....

 Pedagógus aláírása

 

…………………………………………

Értékelő aláírása

 

SZEMPONTSOR KÖZÉPISKOLAI TANÁRI ÉV VÉGI BESZÁMOLÓHOZ

 

……………..TANÉV

 

Tanár neve:………………………………………………………………………………………

Tanított tárgyak:……………………………….  Tanított osztályok:…………………………...

 

1. Oktatómunka

1.1. Tantárgyi eredmények

 

 

(pl. Matematika)

 

Osztályok, csoportok

Létszám

            Ebből   SNI

                        HH

(7.a)

 

 

 

 

 

(26 fő)

(2 fő)

(4 fő)

 

 

 

 

 

Osztályzat-átlag*

előző év

 

 

 

 

 

jelenlegi év

 

 

 

 

 

Bukások száma

 

 

 

 

 

Kiemelkedő (dicséretes)

 

 

 

 

 

* Ha az eltérés ³ 0,5 rövid indoklás:

 

 

 

 

(pl. Fizika)

 

Osztályok, csoportok

Létszám

            Ebből   SNI

                        HH

(7.a)

 

 

 

 

 

(23 fő)

(--)

(2 fő)

 

 

 

 

 

Osztályzat-átlag*

előző év

 

 

 

 

 

jelenlegi év

 

 

 

 

 

Bukások száma

 

 

 

 

 

Kiemelkedő (dicséretes)

 

 

 

 

 

* Ha az eltérés ³ 0,5 rövid indoklás:

 

 

ÉRETTSÉGI VIZSGA EREDMÉNYEK

Vizsga

 

Osztály

Tantárgy

Vizsgaeredmény

(osztályátlag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Felzárkóztató, fejlesztő munkám főbb eredményei:

 

 

 

 

1.3.      Tehetséggondozó munkám főbb eredményei:

 

 

 

 

1.4.   Külső mérés(ek) eredményei, ha volt ilyen:

 

 

 

 

2. Nevelőmunkám eredményei / kudarcai:

2.1.   Kapcsolatom a diákokkal

 

 

 

 

2.2.   Osztályfőnöki munkám

 

 

 

 

2.3.   A diákönkormányzat segítése, gyermekvédelmi, ifjúságvédelmi tevékenység

 

 

 

 

2.4.   Egyéb

 

 

 

 

 

3. Kapcsolatok, kommunikáció

3.1.   a szülőkkel (szülőértekezlet, fogadóóra, segítségnyújtás, konfliktuskezelés stb.)

 

 

 

 

 

3.2.   az intézmény külső partnereivel

 

 

 

 

3.3.      Az intézmény menedzselése, a PR tevékenységbe való bekapcsolódás (évkönyvbe cikk írása, publikációk, pályaválasztási füzet, anyagkészítés az iskola honlapjára, stb.)

 

 

 

 

4. Tanórán kívüli intézményi tevékenységem, az intézmény életében való részvételem főbb jellemzői

4.1.   Rendezvények, ünnepségek szervezése

 

 

 

 

4.2.   Intézményi dokumentumok készítésében való részvétel (PP, helyi tanterv,          házirend stb.)

 

 

 

 

 

4.3.   Az intézményi innovációban való részvétel (pályázatírás, projektmunka, stb.)

 

 

 

 

 

4.4.   Egyéb

 

 

 

 

5. Önképzés továbbképzés

5.1.   Hospitálások, tapasztalatcserék

 

 

 

 

 

5.2.   Továbbképzéseken való részvételem

 

 

 

 

 

6.            Egyéb közlendő, vélemény, javaslat

 

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ ÉRTÉKELŐ LAPJA

Pedagógus teljesítményértékeléshez

A pedagógus neve: …………………………………………………………..………………….……..

A kitöltés dátuma: …………………………  Mk-vez. neve: …………………………………………

 

Értékelési skála:        (0) egyáltalán nem jellemző             (1) kevéssé jellemző

                                    (2) többnyire jellemző                        (3) teljes mértékben jellemző

Az értékelt pedagógus…

Értékelés

Terület

1.      Szakmai felkészültsége jó, munkája eredményes.

 

1.1.

2.      Fogékony az újra, folyamatosan frissíti szakmai és módszertani ismereteit.

 

1.2.

3.      Ha lehetősége van, részt vesz továbbképzésen, szakmai programokon.

 

1.3.

4.      Új, korszerű módszereket, technikákat alkalmaz.

 

1.4.

5.      Órái/foglalkozásai jó légkörűek, segítik a tanulók fejlődését.

 

2.1.

6.      A tanulók munkáját, teljesítményét rendszeresen, a helyi szabályzatnak megfelelően értékeli.

 

3.1.

7.      Érettségin a tanítványai az év végi osztályzatnak megfelelő teljesítményt nyújtanak.

 

 

8.      A lemaradó tanulókat differenciáltan fejleszti.

 

2.3.

9.      A tehetséges diákjaival tanórán kívül is foglalkozik.

 

2.4.

10.  Hangsúlyt fektet a diákok nevelésére.

 

2.5.

11.  Tud fegyelmet tartani.

 

2.1.

12.  Dokumentációs munkája pontos, precíz, naprakész.

 

3.1.

13.  Részt vállal az iskolai rendezvények, programok szervezésében, lebonyolításában.

 

4.1.

14.  Részt vállal a szakmai dokumentumok kidolgozásában, aktualizálásában.

 

4.1.

15.  Segíti a kollégák munkáját.

 

5.1.

16.  Tudását, tapasztalatait megosztja kollégáival.

 

5.1.

17.  A munkaközösség által elfogadott döntéseket, értékrendet betartja.

 

5.2

18.  Szívesen dolgozik együtt másokkal, a team-munkában együttműködésre képes.

 

5.3.

19.  A munkaközösségen belül kezdeményező, innovációt generáló.

 

5.3.

20.  Közreműködik pályázatok írásában, megvalósításában, PR tevékenységet folytat (honlap, iskolaújság, stb.)

 

4.2.

21.  A szülőkkel való kapcsolata együttműködő.

 

6.1.

22.  Ápolja az intézményen kívüli szakmai kapcsolatokat.

 

6.2.

Elérhető pontszám:

 

Elért pontszám Összesen:

 

 

Pedagógus teljesítményértékelése

Pedagógus neve:

Vezetői összesítő

Dátum:

A „PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZERE”-ben meghatározott területekre elkészült dokumentumok alapján az értékelést végző vezető az alábbi értékelési skála szerint összegzi megállapításait. Az értékelést követően grafikusan is megjeleníti az összegzést, ami segíti a kiemelkedő és a fejlesztendő területek azonosítását.

Értékelési skála:       (0) nem megfelelő      (1) kevéssé megfelelő

                                   (2) megfelelő              (3) kiemelkedő

 

Értékelt területek

Elérhető

Elért

 

1. Szakmai felkészültség, fejlődés    (ID, LÉ, MKV, PB MF)

 

1.1. Szakmai felkészültség, hitelesség

3

 

 

1.2. Nyitottság, érdeklődés, önképzés

3

 

 

1.3. Továbbképzéseken való részvétel

3

 

 

1.4. Új, korszerű módszerek, technikák alkalmazása

3

 

 

1. Összesen (max. 12 pont)

 

 

2. Nevelő-oktató munka hatékonysága        (ID, LÉ, MKV, MF, OM, PB) 

 

2.1. Tanóra/foglalkozás vezetése

3

 

 

2.2. Tanulói eredmények az osztályok összetételének figyelembevételével

3

 

 

2.3. Felzárkóztatás, fejlesztés

3

 

 

2.4. Tehetséggondozás

3

 

 

2.5. Nevelőmunka (kapcsolat a diákokkal, osztályfőnöki m., DÖK, gyv.)

3

 

 

2.6. A tanulók értékelésével kapcsolatos tevékenység

3

 

 

2. Összesen (max. 18 pont)

 

 

3. A nevelő-oktató munka dokumentációja (DÉ)

 

3.1. A pedagógiai munka dokumentációja

3

 

 

3.2. Határidőtartás

3

 

 

3. Összesen (max. 6 pont)

 

 

4. Megbízhatóság, feladat- és felelősségvállalás, elkötelezettség (MKV, MF, MT, PB, H)

 

4.1. Intézményi szintű megbízatások vállalása, teljesítése

3

 

 

4.2. Pályázatírás segítése, PR tevékenység (honlap, iskolaújság, meghívók)

3

 

 

4.3 Előremutató változások kezdeményezése, megvalósítása

3

 

 

4. Összesen (max. 9 pont)

 

 

5. Csapatmunka, együttműködés                 (EF, ID, MKV)

 

5.1. Kollegialitás, segítőkészség

3

 

 

5.2. Közösségi döntések elfogadása, betartása

3

 

 

5.3. Team munkában való részvétel

3

 

 

5.  Összesen (max. 9 pont)

 

 

6. Kapcsolatok, kommunikáció                    (EF, ID, MKV, PB)

 

6.1. Pedagógus – szülő kapcsolat

3

 

 

6.2. Az intézmény külső partnereivel való kapcsolat

3

 

 

6. Összesen (max. 6 pont)

 

 

7.  Pedagógiai munka a tanulók véleménye szerint

A kérdőív skálájának átváltása: A=3p   B=2p   C=1p   D=0p

A kérdőív összpontszáma / 6 Þ max. 10 pont (Ha a tanuló bizonyos szempontokat nem értékelt, akkor azt le kell vonni a max. pontszámból.)

 

 

MINDÖSSZESEN (max. 70 pont)

 

 

 

Pedagógus teljesítményértékelése

Pedagógus neve:

 

Önértékelő

Dátum:

Kedves Kolléga/nő!

Az elmúlt 2 évre visszatekintve értékeld saját munkádat a megadott szempontok alapján és az alábbi skála szerint összegezd megállapításaidat, majd írd be a pontszámokat. (A teljesítményértékelést, minősítést végző vezető is az alábbi szempontok és skála szerint értékeli munkádat.)

Értékelési skála:       (0) nem megfelelő      (1) kevéssé megfelelő

                                   (2) megfelelő              (3) kiemelkedő

 

Értékelt területek

Elérhető

Elért

1. Szakmai felkészültség, fejlődés    (ID, LÉ, MKV, PB MF)

1.1. Szakmai felkészültség, hitelesség

3

 

1.2. Nyitottság, érdeklődés, önképzés

3

 

1.3. Továbbképzéseken való részvétel

3

 

1.4. Új, korszerű módszerek, technikák alkalmazása

3

 

1. Összesen (max. 12 pont)

 

2. Nevelő-oktató munka hatékonysága        (ID, LÉ, MKV, MF, OM, PB) 

2.1. Tanóra/foglalkozás vezetése

3

 

2.2. Tanulói eredmények az osztályok összetételének figyelembevételével

3

 

2.3. Felzárkóztatás, fejlesztés

3

 

2.4. Tehetséggondozás

3

 

2.5. Nevelőmunka (kapcsolat a diákokkal, osztályfőnöki m., DÖK, gyv.)

3

 

2.6. A tanulók értékelésével kapcsolatos tevékenység

3

 

2. Összesen (max. 18 pont)

 

3. A nevelő-oktató munka dokumentációja (DÉ)

3.1. A pedagógiai munka dokumentációja

3

 

3.2. Határidőtartás

3

 

3. Összesen (max. 6 pont)

 

4. Megbízhatóság, feladat- és felelősségvállalás, elkötelezettség (MKV, MF, MT, PB, H)

4.1. Intézményi szintű megbízatások vállalása, teljesítése

3

 

4.2. Pályázatírás segítése, PR tevékenység (honlap, iskolaújság, meghívók)

3

 

4.3 Előremutató változások kezdeményezése, megvalósítása

3

 

4. Összesen (max. 9 pont)

 

5. Csapatmunka, együttműködés                 (EF, ID, MKV)

5.1. Kollegialitás, segítőkészség

3

 

5.2. Közösségi döntések elfogadása, betartása

3

 

5.3. Team munkában való részvétel

3

 

5.  Összesen (max. 9 pont)

 

6. Kapcsolatok, kommunikáció                    (EF, ID, MKV, PB)

6.1. Pedagógus – szülő kapcsolat

3

 

6.2. Az intézmény külső partnereivel való kapcsolat

3

 

6. Összesen (max. 6 pont)

 

7.  Pedagógiai munka a tanulók véleménye szerint

A kérdőív skálájának átváltása: A=3p   B=2p   C=1p   D=0p

A kérdőív összpontszáma / 6 Þ max. 10 pont (Ha a tanuló bizonyos szempontokat nem értékelt, akkor azt le kell vonni a max. pontszámból.)

 

MINDÖSSZESEN (max. 70 pont)

 

PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE

 

Az értékelt neve:

 

Értékelési időszak:

 

Munkaköre:

Előző értékelés időpontja:

 

Megbízatásai:

 

Az értékelő megbeszélés időpontja:

 

Munkaviszonyának kezdete az intézményben:

 

Grafikon

 

Megállapítások a teljesítményértékelés vezetői összesítője és az önértékelés alapján:

 

a) Az önértékelés és a vezetői értékelés összhangja/eltérése:

 

b) Erősségek:

c) Fejlesztendő területek:

d) Célkitűzések:

 

Szükség esetén konkrét fejlesztési feladatok, képzések

 

Feladatok

Határidő

1.

 

2.

 

3.

 

 

Az értékelésre vonatkozóan az alábbi észrevételeket teszem:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

A közalkalmazott minősítése:

80-100%

Kiválóan alkalmas

60-79%

Alkalmas

30-59%

Kevéssé alkalmas

30% alatt

Alkalmatlan

 

 

200………..

 

A minősítés tartalmát megismertem,

észrevételeimet megtettem.

 

 

……………………………………………….

A minősített közalkalmazott

A minősítés megállapításait

a közalkalmazottal ismertettem.

 

 

……………………………………………

Munkáltató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉRDŐÍV

A VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSÉHEZ

 

Az értékelt munkatárs                                                  A kérdőívet kitöltő az értékelt személy

Neve: ……………………………………….……                 felettese                                              F

Vezetői beosztása: ………………………...…..…                  azonos szintű vezetői partnere             P

                                                                                                beosztottja                                         B

 

Kompetenciák

Soha

0

Ritkán

1

Többször

2

Mindig

3

FELADATVEZÉRLÉS, IRÁNYMUTATÁS

 

1.     Hozzáértően, hatékonyan irányítja a vezetése alatt állókat.

 

 

 

 

2.     A feladatok megvalósítása érdekében gyors, határozott döntéseket hoz.

 

 

 

 

3.     Elvárásai, iránymutatásai világosak.

 

 

 

 

4.     A feladat megvalósítását követően visszacsatolja az eredményeket, értékeli a munkát.

 

 

 

 

5.     A csoportcélok kijelölésénél szem előtt tartja az intézmény célkitűzéseit.

 

 

 

 

6.     Megtalálja a legjobb eszközöket a munkatársak motiválására.

 

 

 

 

HELYZETFELISMERÉS, KREATIVITÁS

 

7.     Váratlan helyzetekben is feltalálja magát.

 

 

 

 

8.     Felismeri a konfliktusokat és megfelelően kezeli azokat.

 

 

 

 

9.     Élére áll az új kezdeményezéseknek, kreatív megoldásokra ösztönzi munkatársait.

 

 

 

 

10.  Az intézmény egészére pozitív hatású kezdeményezései, javaslatai vannak.

 

 

 

 

11.  Rugalmasan bánik a különböző munkastílusú kollégákkal.

 

 

 

 

12.  Figyel a külső források bevonásának lehetőségeire, ösztönzi a pályázati tevékenységet.

 

 

 

 

MUNKATÁRSAK FEJLESZTÉSE, ÖSZTÖNZÉSE, SAJÁT FEJLŐDÉS

 

13.  Támogatja az újszerű, fejlesztést célzó elképzeléseket.

 

 

 

 

14.  Reálisan, tárgyilagosan értékeli kollégái munkáját.

 

 

 

 

15.  Elkötelezettsége, lelkesedése magával ragadó, pozitív kisugárzású.

 

 

 

 

16.  Elismeri, ha hibázik, tanul belőle.

 

 

 

 

17.  Nagy figyelmet fordít a munkájához kapcsolódó friss információk megszerzésére.

 

 

 

 

18.  A feladatok delegálásánál figyelembe veszi a személyes kompetenciákat.

 

 

 

 

EMBERI KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ

 

19.  Empatikus, korrekt módon viselkedik mindenkivel.

 

 

 

 

20.  Véleményt, ötleteket, javaslatokat kér munkatársaitól.

 

 

 

 

21.  Jó együttműködő, szívesen dolgozik együtt másokkal.

 

 

 

 

22.  Logikusan, világosan fejezi ki gondolatait szóban és írásban.

 

 

 

 

23.  Hitelesen, hatékonyan kommunikál, ígéreteit megtartja.

 

 

 

 

24.  Hatékonyan menedzseli az intézményt, ápolja a külső kapcsolatokat.

 

 

 

 

ÚTMUTATÓ

A vezetői kompetenciák értékeléséhez

 

 

Kedves Kolléga!

 

Arra kérünk, hogy a mellékelt kérdőív kitöltésével segítsd az értékelt munkatársad személyes fejlődését, s ezzel intézményünk még hatékonyabb működését.

Valamennyien tudjuk, hogy legtöbbször másképp látjuk magunkat, mint mások, sőt különböző nézőpontból is eltérően értelmezhetők ugyanazon tevékenységek. Mivel a vezetői feladatokat ellátók munkájának hatékonysága nagymértékben befolyásolja az intézmény egészének eredményességét, fontosnak tartjuk, hogy a vezetői kompetenciák tekintetében több nézőpontból végezzünk értékelést, minősítést. Így teljesebb kép alakulhat ki erősségeiről és a fejlesztendő területekről.

A kérdőívet a vezetői feladatokat ellátó kolléga saját magáról is kitölti, emellett felettese(i)től, a vele azonos szintű vezetői feladatokat ellátó partnereitől és az általa vezetett beosztottaktól is kérünk visszajelzést.

A kérdőívet természetesen mindenki névtelenül tölti ki, a válaszokat bizalmasan kezeljük és csakis csoportos információként használjuk: valamennyi kitöltött kérdőív összesítéséből átfogó értékelést készítünk.

Az őszinte, elfogulatlan vélemények megerősítő és/vagy iránymutató funkciót töltenek be, segítségükkel meghatározható a fejlődés iránya az értékelt személy és az intézmény számára egyaránt.

 

Hogyan töltsd ki a kérdőívet?

 

Fontos, hogy önállóan, saját tapasztalatodra, véleményedre hagyatkozz, válaszaidat ne beszéld meg másokkal.

Ne időzz hosszan az egyes megállapításoknál, igyekezz gyorsan dönteni. (A teljes kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.)

Az értékelt személy neve, beosztása már szerepel a lapon. Elsőként azt jelöld a megfelelő betű bekarikázásával, hogy te mint felettese (F), azonos szintű vezetői partnere (P), vagy mint beosztottja (B) töltöd ki a kérdőívet.

Ezt követően a megfelelő helyre tett X-el jelezd véleményedet. Elképzelhető, hogy van olyan pont, amire egyáltalán nem tudsz válaszolni, ebben az esetben N jelzést tegyél az adott állításhoz. Az adatok értékelhetősége érdekében kérünk, hogy háromnál többször ne alkalmazd ezt a megoldást!

Amikor az állításokat olvasod, hasznos lehet, ha odaképzeled eléjük az értékelt személy nevét. Fontos, hogy ne érzelmi alapon, hanem tettei, vezetői munkájához kapcsolódó megnyilvánulásai alapján mondj véleményt. (A labdára megyünk, nem a lábra!...)

 

A kitöltött kérdőívet lezárt, névtelen borítékban tedd a kijelölt helyre, a megadott határidőig.

 

 

Köszönjük a munkádat!

 

 

SZEMPONTSOR A VEZETŐK BESZÁMOLÓJÁHOZ

(Azok a vezetők töltik ki, akik heti 10 óránál kevesebb óraszámban tanítanak

 

……………..TANÉV

 

Vezető neve: ……………………………………………………………………………………

 

Beosztása: ………………………………………………………………………………………

 

1. Oktatómunka

1.1. Tantárgyi eredmények

 

 

(pl. Matematika)

 

Osztályok, csoportok

Létszám

(7.a)

 

 

 

 

 

(26 fő)

 

 

 

 

 

Osztályzat-átlag*

előző év