A Váci Mihály Gimnázium

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 


Tartalomjegyzék

 

1. Általános rendelkezések____________________________________________________ 3

2. A gimnázium vezetési szerkezete, vezetők közötti feladatmegosztás, kapcsolattartás rendje_ 6

3. Az iskola működési rendje__________________________________________________ 8

4. A belépés és benntartózkodás rendje__________________________________________ 9

5. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái________________________________ 10

6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje_______________________________ 10

7. Munkaköri leírás minták__________________________________________________ 12

8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések________________________________________ 23

9. Az iskolai közösségek és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formája, rendje_____ 24

10. Az intézményvezetés és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái______ 25

11. A diákönkormányzat és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formája és rendje___ 26

12. A mindennapi testedzés formái_____________________________________________ 26

13. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos

      feladatok______________________________________________________________ 27

14. A tanulói ügyek kezelésével kapcsolatos szabályok_____________________________ 28

15. Külső kapcsolatok_______________________________________________________ 31

16. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje__________________________ 32

17. Intézményi védő, óvó előírások_____________________________________________ 33

18. Az iskolai tankönyvellátás rendje___________________________________________ 35

19. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok kezelési

      rendje_________________________________________________________________ 35

20. Záró rendelkezések______________________________________________________ 37

 

Mellékletek_______________________________________________________________ 39

1. számú melléklet: Az iskolai könyvtár szervezeti működési szabályzata_________________________ 40

2. számú melléklet: Az iskola adatvédelmi szabályzata_______________________________________ 42


1. Általános rendelkezések

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya

 

A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszerek, tevékenységek és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét szabályozza.

 

Az SZMSZ a következő törvények alapján készült:

a.    2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről

b.    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

c.    2001. évi XXXVII. törvény: A tankönyvpiac rendjéről

d.    1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következők:

a.    20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

b.    100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról

c.    51/2012. (XII.31.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

d.    23/2004. (VIII.27.) OM rendelet: A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

e.    26/1997. (IX.3.) NM rendelet: Az iskola-egészségügyi ellátásról

 

Az iskolában a munkát az alapító okirat, a pedagógiai program, a házirend, illetve az ennek végrehajtására készült éves munkatervek, a kollektív szerződés és az SZMSZ alapján végzik.

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára, diákjára, és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. Az SZMSZ szabályai érvényesek az iskola területén, valamint a pedagógiai program alapján szervezett iskolán kívüli rendezvényeken.

Az SZMSZ az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, - az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési jogának, gyakorlása mellett. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ.

 

1.2. A közoktatási intézmény alapadatai

 

 A közoktatási intézmény neve: Váci Mihály Gimnázium

 

 Címe: 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.

 

 Az intézmény felépítése: A gimnázium összefüggő épülettömb tornateremmel, könyvtárral

 és tálaló konyhával.

 

Az intézmény alapító szerve:

  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

  1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

  Alapító okirat kelte:               2012. augusztus 14.

  Alapító okirat száma:  IX-09/30/488/2012

  Az alapítás időpontja: 2012. január 1.

 

 

Középirányító szerv neve, székhelye:

Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

 

Az intézmény fenntartója

 

Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

 

Az intézmény irányító szerve:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

 

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 451215

 

Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megye Közgyűlése által, a 25/1995. (XII.21.) Kgy. rendeletével alapított Váci Mihály Gimnáziumnak                                      

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.

Felvehető tanulók száma: 330 fő

OM azonosító száma: 032285 ”

 

1.3. Feladatok és tevékenységek

Az intézmény alaptevékenysége:

 

a, Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás

- gimnáziumi nevelés, oktatás,

- a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő), és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása,

- képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés.

b, A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program (a továbbiakban: AJKP) pedagógiai rendszere szerinti, középiskolai tanulmányokra felkészítő nevelés, oktatás az előkészítő 9. évfolyamon.

c, Iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátása.

d, Iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.

e, Iskolai intézményi étkeztetés.

 

Az alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása:

562913 – Iskolai intézményi étkeztetés

680001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

852021 – Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

853111 –  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

853112 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

855937 – M.n.s. egyéb felnőttoktatás

890505 – Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése

910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 – Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 – Könyvtári szolgáltatások

 

1.4. Bélyegzők használata

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:

-     igazgató

-     igazgatóhelyettes

-     iskolatitkár

-     gazdasági ügyintéző

-     az iskolavezetőség külön engedélye alapján a tanári szobában az osztályfőnökök

 

1.5. A közoktatási intézmény jogállása és képviselete

 

a.    Az intézmény jogi személy.

b.    Az intézmény képviselője a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján, az oktatásért felelős miniszter által megbízott intézményvezető, aki esetenként külön megbízást adhat az intézmény képviseletére valamely munkatársának.

 

1.6. Az intézmény alapdokumentumainak nyilvánossága

 

Az SZMSZ, a Pedagógiai Program, a házirend, az éves munkaterv és a Kollektív Szerződés mindenki számára elérhető helyen, az iskola titkárságán illetve az iskola honlapján megtalálható. Ott azokat a szülők, a tanulók, az iskolai dolgozók, illetve minden érdeklődő bármikor megtekintheti. Az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket és a tanulókat a dokumentumok tartalmáról.

 

1.7. Az intézmény gazdálkodása

 

1.7.1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre

 

Az intézményt az iskola fenntartója az alábbi, gazdálkodással kapcsolatos jogkörökkel  ruházta fel:

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ. „

 

1.7.2. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog

 

A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról, valamint Bátonyterenye Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban, a fenntartó szabályzataiban, továbbá Bátonyterenye Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja.

Az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.

 

1.7.3. Az intézmény fenntartási és működési költségei

 

A fenntartási és működési költségeket az önállóan gazdálkodó intézmény által elkészített, és intézményünkre vonatkozó, naptári évre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elő. Forrásai a normatív állami támogatásból, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  támogatásából, továbbá saját bevételekből áll össze.

 

 

Az intézmény saját bankszámlával nem rendelkezik. Rendelkezési jogosultsággal bír a következő számlák felett:

                                               10037005-00315311-00000000

                                               10037005-00315311-30005008

                                               10037005-00315311-00060004

Folyószámlát vezeti: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága

Adószám:  15451213-1-12

Az intézmény nem áfa alany.

 

1.7.4. Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott, illetve feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek:

               a)       Igazgató

               b)      Igazgatóhelyettes

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.

2. A gimnázium vezetési szerkezete, vezetők közötti feladatmegosztás, kapcsolattartás rendje

 

2.1 Igazgató

Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.

Az igazgató tervezi, szervezi és ellenőrzi az iskola nevelő-oktató munkáját.

Gyakorolja a munkáltatói jogkört, gondoskodik a munkák elosztásáról, ellenőrzi a döntések végrehajtását.

Együttműködik az iskola Szülői Szervezetével, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a Diákönkormányzattal.

Felel az intézményi ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási program működtetéséért.

Dönt a tanulók felvételéről.

A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. A képviseletre más munkatársát is felkérheti.

Az igazgatót a vezetésben segíti az igazgatóhelyettes és a gazdasági vezető.

2.2 Igazgató-helyettes

Az igazgatóhelyettes segíti a nevelőtestület pedagógiai egységének kialakítását, szervezi a tanulmányi versenyeket, az érettségi vizsgát, megszervezi a hiányzó pedagógusok helyettesítését. Előkészíti a döntéseket, intézi a tanulói jogviszonnyal összefüggő ügyeket. Részt vesz az ellenőrző munkában.

2.3 Az igazgató helyettesítése

2.3.1 Az igazgatót tartós távolléte idején teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a legalább két hetes, folyamatos távollét.

2.3.2 Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű távolléte esetén az alábbi rend szerint történik a helyettesítés:

Teljes óraszámban tanító pedagógusok szolgálati idő szerinti sorrendben, a leghosszabb szolgálati időtől indulva.

2.3.3 Az igazgatót tartósnak nem minősülő távolléte idején az igazgatóhelyettes vagy eseti megbízással a teljes óraszámban tanító pedagógusok alkotta tantestület egy tagja helyettesíti. Ilyen megbízás hiányában a fenti helyettesítési rend lép életbe. A helyettesítéssel megbízott személy ebben az esetben a munkáltatói jogkört gyakorolhatja, kivéve munkaviszony létesítése, munkaviszony megszüntetése, vezetői megbízás adása, vezetői megbízás visszavonása és fegyelmi eljárás indítása.

 

Az igazgató és helyettese hetente rendszeresen tanácskoznak.

 

Tanítási napokon az igazgató és az igazgatóhelyettes évente meghatározott ügyeleti rend szerint tartózkodik az iskolában. Az ügyeletes vezető 7.30-16.00-ig látja el az iskolai ügyeletet.

A szorgalmi időn túl (tavaszi, nyári, őszi szünet) minden szerdán 9.00-13.00 óra között van vezetői ügyelet. Ez idő alatt el lehet intézni a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket. Ha a vezető nem ügyeletes, akkor az iskolában tartózkodására ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi pedagógusra.

 

2.4 Az iskola kibővített vezetősége:

 

-         igazgató

-         igazgatóhelyettes

-         AJKP programfelelős

-         Közalkalmazotti Tanács elnöke

-         DÖK-öt segítő tanár

-         szakszervezeti vezető

 

Az iskola kibővített vezetősége konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik.

Az iskola kibővített vezetősége legalább félévente egyszer ülésezik, de bármely tagjának kérésére megbeszélést tart.

 

2.5 Az iskola dolgozói:

 

Az iskola dolgozóit a jogszabályok alapján és a fenntartó által engedélyezett munkakörökre vonatkozóan az iskola igazgatója alkalmazza. Munkájukat egyénre szabott munkaköri leírásuk szabályozza.

Az iskolában meglévő pedagógusi munkakörök és az azokhoz tartozó feladat- és hatáskörök:

a,  Tantárgyi felelős

     - Feladatát az iskola igazgatójának megbízása alapján látja el. Fő feladata az adott tantárgy szakmai munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése, az oktató-nevelő munka színvonalának emelése.

b,  Osztályfőnök

     - Az osztályfőnök feladatát az intézményvezető megbízása alapján látja el. Osztálya közösségének felelős vezetője. A gyermekek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között a türelmesség elve alapján végzi.

d,  Középiskolai tanár

     - A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása, hogy a tanulók fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse. Részt vesz az iskolai közösség kialakításában és fejlesztésében.

e,  Könyvtáros

     - Könyvtáros feladata, hogy az iskola oktató-nevelő munkáját a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott információhordozók gyűjtésével, feldolgozásával és szolgáltatásával segítse.

 

 

 

 

 

 

2.6 Az iskola irányításában az alábbi tanácsadó testületek vesznek részt:

 

-         Szülői Munkaközösség

-         Közalkalmazotti Tanács.

 

Működésük rendjét külön szabályzat tartalmazza.

A vezetők és szervezetek kapcsolattartási rendje:

 

 

 

 

 

 

 


                 

 AJKP programfelelős

 

Tantárgyi felelősök

 

 

 


3. Az iskola működési rendje

1. A tanév helyi rendjét az oktatási miniszter rendelkezése alapján a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Rendkívüli szüneteket a fenntartó önkormányzat rendelhet el.

 

2. Évente az iskolai munkaterv rögzíti:

 

-         a tanév helyi rendjét,

-         a tanítás nélküli munkanapok idejét, felhasználását,

-         iskolai ünnepélyek időpontját, módját,

-         nevelőtestületi értekezlet idejét, témáját,

-         a munka- és tűzvédelmi oktatás idejét és módját,

-         a nevelőtestület megbízásait,

-         a hagyományápolás alkalmait,

-         tanári felügyeletet.

 

3. A heti tanítás rendjét az órarend rögzíti.

 

4. A megtartott órákat sorszámmal ellátva a megfelelő naplóban (osztály, szakköri, fakultatív foglalkozási) vezeti a szaktanár. A tanítási napokat az osztályfőnök sorszámozza. A tanítás nélküli munkanapokat, valamint a nem szakszerűen helyettesített órákat, ügyeleti munkaórákat nem sorszámozzuk.

 

5. A tanulók felügyeletét óraközi szünetekben az ügyeletes pedagógus látja el.

A tanári ügyelet beosztását a szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács véleményezése után az igazgatóhelyettes készíti el.

 

6. A tanítási óra védelme mindenkinek kötelessége. A tanítási órát nem lehet zavarni.


 

4. A belépés és benntartózkodás rendje

1.             Az iskola szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 20.00 óráig tart nyitva.

2.             A délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint jogosult és köteles a szükséges intézkedések megtételére.

3.             Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tartjuk. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt eseti kérelmek alapján. Az iskolával jogviszonyban álló személyek, tanulók és dolgozók az iskola nyitvatartási ideje alatt szabadon beléphetnek az épület területére. A tanulók a számukra kijelölt helyen, tantermekben, folyosókon, a dolgozók a megfelelő munkaterületen tartózkodnak.

4.             A fenntartó és képviselői, szakértői a nyitvatartási időben bármikor beléphetnek az iskola területére. A benntartózkodás ideje alatt a tanítási órát zavarni nem lehet. Ha a tanterembe való belépés elkerülhetetlen, akkor az csak igazgató vagy megbízottja kíséretében és csak rövid ideig történhet.

5.             Szülő (gondviselő) gyermekével kapcsolatos ügyintézés, érdeklődés esetén beléphet az iskolába,

-         a gazdasági irodába a hivatali időben (befizetések, igazolások), illetve

-         tanárokkal, igazgatóval előre egyeztetett időpontban találkozhat.

 

Ha a szülő (gondviselő) rendkívüli családi ügyben szeretne gyermekével találkozni az igazgató vagy osztályfőnök engedélyével a tanítási szünetben a folyosón vagy a fogadó szobában teheti meg.

 

6.             Oktatási eszközöket forgalmazó cégek üzletkötői vagy építő, karbantartó vállalkozók szakemberei, illetve terembér-bevétel ügyében érdeklődők az igazgatóval előre egyeztetett időpontban léphetnek az iskolába, és tárgyalásokat folytathatnak, vagy a kijelölt munkaterületen munkát végezhetnek.

 

A 2., 3. és 4. esetekben belépéskor a portás, az igazgató vagy az érintett iskolai dolgozók engedélyével vezeti a belépőket a megfelelő személyhez.

 

Az 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt személyeken kívüli személyek csak igazgató vagy igazgató-helyettes engedélyével léphetnek az iskolába. Engedéllyel nem rendelkező személyek az iskolába nem léphetnek be, a folyosókon nem várakozhatnak.

7.         Dohányzás szabályai:

Az intézmény teljes területén, a bejáratok előtti 5 méter sugarú területrészen a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.

8.         Az iskola pedagógusai a munkájuk elvégzéséhez szükséges infokommunikációs eszközöket az igazgató engedélyével, és az oktatás-technikus közreműködésével használhatják.

 

5. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái

A tanulók tanórán kívüli foglalkozását szolgáló szervezeti formák illetve tevékenységek:

 

1.      A tantárgyfelosztásban tervezett tevékenységek:

-         tehetséggondozás (egyéni v. csoportos)

-         korrepetálás, felzárkóztatás (egyéni v. csoportos)

-         középszintű érettségire, emelt szintű érettségire való felkészítő (csoportos, ill. egyéni)

-         szakkörök, diákkörök (csoportos)

-         verseny-előkészítő foglalkozások (egyéni v. csoportos)

-         tömegsport óra, sportköri foglalkozások (csoportos).

 

A csoport létszáma minimum 5 fő, sportkör esetén 10 fő.

A foglalkozások vezetője lehet az iskola tanára, dolgozója, külső szerv képviselője, szülő. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Sportfoglalkozást csak arra képesített személy vezethet.

A foglalkozások idejét a délutáni órarendben rögzítjük.

 

2.      Tanulmányi versenyek

Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett országos versenyekre (OKTV, Irinyi János kémia, Arany Dániel matematika, Kitaibel Pál biológia, Nemes Tihamér számítástechnikai stb.) a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a tantárgyi felelős és az igazgatóhelyettes felelősek.

 

3.      Diákönkormányzat programjai

Az iskola éves munkatervével összhangban éves terv alapján szervezhető. A hagyományos iskolai vetélkedők, háziversenyek, a diáknap, gólyanap előkészítésében, lebonyolításában a diákönkormányzat részt vesz. A diákönkormányzatot tanár segíti.

4.      Szervezett eseti foglalkozások:

Osztálykirándulás, mozi- és színházlátogatás, iskolanap, osztály klubdélután csak pedagógus felügyeletével szervezhető. Csak az éves munkatervben elfogadott osztálykirándulások szervezhetők. Az anyagi vonzatú foglalkozások előtt ki kell kérni az érdekelt SZMK véleményét, egyetértését.

5.      Önköltséges tanfolyamok:

A tanfolyamok igazgatói engedéllyel szervezhetők. Tanfolyamok külső intézmény segítségével is indíthatók, más iskola tanulóival közösen is szervezhetők (munkába állást segítő tanfolyamok, gépkocsivezetés, nyelvvizsga előkészítő stb.)

6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

 

1. Az ellenőrzésre jogosultak köre:

-         igazgató

-         igazgatóhelyettes

-         tantárgyi felelős

-         AJKP programfelelős

-         osztályfőnök

 

2. Az ellenőrzés területei: a gimnáziumban folyó minden olyan tartalmi és szervezeti tevékenység célszerűségének, hatékonyságának, eredményességének vizsgálata, amely közvetlen vagy közvetett formában befolyásolja a tanulók neveltségét, felkészültségét, magatartását valamint a pedagógia szakszerűségét, a tanári kar egységét.

Az ellenőrzés kiterjed a gimnáziumi képzés céljának, az intézmény pedagógiai programjának, az SZMSZ, a házirend, az iskolai munkaterv érvényesülésének, végrehajtásának vizsgálatára, elemzésére.

Az ellenőrzés kiterjed minden tevékenységi formára, színtérre, így: a tanóra, a tanórán kívüli iskolai foglalkozások, az iskolán kívül végzett iskolai szervezésű tevékenységre, a tanulók magatartására, viselkedésére.

 

3. Az ellenőrzés alapelvei:

-         szolgálja a munka javítását,

-         legyen humánus, nyílt,

-         legyen tényszerű, tárgyilagos,

-         legyen folyamatos és tervszerű.

 

4. Az ellenőrzés és óralátogatás formái:

 

-         Információszerzést (tanóra látogatás, foglalkozások ellenőrzése, információkérés stb.) végezhetnek:

Igazgató - minden jellegű munkában

Igazgatóhelyettes - minden jellegű munkában

Tantárgyi felelős - szaktárgyi tevékenységben

AJKP programfelelős – AJKP előkészítő osztályban

Osztályfőnök - saját osztálya minden foglalkozásán

 

-         Vizsgálat alapján történő ellenőrzést az iskola igazgatója rendel el. Ellenőrző-minősítő munkáját segíti az igazgatóhelyettes, tantárgyi felelősök vagy az erre felkért szaktanárok.

Az igazgató látja el a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának, valamint az igazgatóhelyettes munkájának ellenőrzését.

-         Dokumentum ellenőrzést tanmenetek, dolgozatok esetében a tantárgyi felelősök, naplók esetében osztályfőnökök is végezhetnek.

-         A vizsgálatokat munkatervben, az információszerzés havi rendjét legalább egy hónappal előbb jelezni kell írásban, s jól látható helyen ki kell függeszteni. Akadályoztatás esetén a vizsgálat, ellenőrzés elmaradását jelezni kell. A vizsgálandó személy - indokolt esetben - kérheti az ellenőrzés elnapolását. A vizsgálat eredményét az ellenőrzött személlyel meg kell ismertetni.

Az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatni kell a nevelőtestületet értekezleten, jutalmazási alkalmakkor.

 

Az iskolában tanító pedagógusoknak lehetőségük van, az igazgató vagy igazgató-helyettes engedélyével, az osztályban tanító szaktanár órájának látogatására. Lehetőség van tanórák látogatására hospitálási céllal más intézmények pedagógusai számára az igazgató vagy igazgató-helyettes engedélyével.


 

7. Munkaköri leírás minták

 

7.1. Középiskolai tanár munkaköri leírás minta:

 

A MUNKAKÖRT BETÖLTŐ

 

-         neve:                                            

-         iskolai végzettsége:            

-         munkáltatója:                                 igazgató

-         közvetlen szakmai irányítója:          igazgató-helyettes

 

A munkakör

 

közalkalmazotti besorolása       :

munkaterülete: középiskolai tanár

heti munkaideje:

a munkakörnek alárendelt munkakörök:

 

A helyettesítés rendje:

- A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: pedagógus, szakvizsgázott pedagógus.

- A munkakört az alábbi munkakör helyettesítheti: pedagógus, szakvizsgázott pedagógus.

A pedagógus, szaktanár a nevelési-oktatási intézmény alaptevékenységét, a nevelő-oktató munkát közvetlenül végző alkalmazott. Büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. Munkaköri leírását az igazgató készíti el. Munkáját az igazgató illetve az igazgatóhelyettes,  az érintett osztályok osztályfőnökei önállóan, a titkárság dolgozói utasításra ellenőrzik.

A szaktanár az érvényes pedagógiai programnak, a helyi tantervnek megfelelően, felelősséggel, és a saját módszereivel önállóan elkészített, az igazgató-helyettes által ellenőrzött, és az igazgató vagy az igazgató-helyettes által jóváhagyott saját tanmenete szerint tanít.

A pedagógus munka alapdokumentuma a nevelőtestület által kialakított és elfogadott pedagógiai program.

A munkakörre vonatkozó fontosabb előírásokat tartalmaznak még az alábbiak:

- a 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről,

- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,

- az Alapító okirat, az SZMSZ, a házirend.

 

1. A pedagógus  kötelességei:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása.

Ezzel összefüggésben az alábbi kötelességei vannak:

- A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végezze.

- Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a munka- és balesetvédelmi előírások betartásáról, a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.

- Kísérje figyelemmel, hogy tanítványait világnézeti, lelkiismereti, vagy politikai meggyőződése miatt hátrány ne érje.

- A tanulók fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse.

- Szaktárgyi, módszertani és pedagógiai tudását, idegen nyelvi és informatikai ismereteit fejlessze.

- A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek

- A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.

- Nevelő-oktató tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa.

- Az érdemjegyek, a tanulói mulasztások és az elvégzett tananyag pontos adminisztrálása.

- A gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.

 

A pedagógus kötelessége még:

Ø                 A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási és 10 perccel ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 40 percig köteles jelenteni az igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek.

Ø                 A tanítási óráival kapcsolatos esetleges változtatásokat (az óra elmaradása, óracsere, stb.) az iskola igazgatójának előzetes engedélyével, az igazgatóhelyettessel beszéli meg.

Ø                 A hiányzó kolléga –külön utasításra történő- szakszerű helyettesítése.

Ø                 Az első tanítási nap előtt, illetve az utolsó tanítási nap után (kivéve a nyári szabadság időtartamát) a pedagógus munkaideje kötetlen, de 8h-16h-ig oktatással kapcsolatos munkákra beosztható (pl. értekezletek, összeolvasás, tanterem-előkészítés, beíratás, pótvizsgák, szertárrendezés, leltározás, selejtezés stb.).

Ø                 Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ballagás, ünnepségek, rendezvények stb.) a pedagógus pihenőnapon és szabadnapon is berendelhető. Vizsgáztatásra és verseny-, illetve vizsgafelügyeletre pihenőnapon és 16 óra után is beosztható.

Ø                 A pedagógus köteles folyamatosan vezetni, és havonta összesíteni munkaidejét az iskola belsőhasználatra elkészített nyomtatványán. Ebben feltünteti a megtartott órákat és foglalkozásokat, szakszerű és nem szakszerű helyettesítéseit, az összevont órákat, a tanítási időkeret teljesítését.

Ø                 Minden tanév első óráján ismerteti a tanulókkal saját értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket.

Ø                 Munkájáról a vezetői illetve nevelőtestületi értekezleten köteles beszámolni.

 

2. A pedagógus jogai:

A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

- A pedagógiai program alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja.

- Megválaszthatja az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket.

- Tanítványainak munkáját folyamatosan irányítsa, ellenőrizze és - megfelelő számú érdemjeggyel - értékelje.

- Minősítse a tanulók tudását.

- Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez

- A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.

- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, vegyen részt pedagógiai kísérletekben, tudományos kutató munkákban.

- Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában.

- Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék.

3. A pedagógus  konkrét feladatai:

A pedagógus feladatait a kötelező óra keretében

·        a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, ezen belül:

o       kötelező tanórai foglalkozásra,

o       nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásra (a közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére) ezen belül:

§         felzárkóztatásra,

§         fejlesztésre,

§         tehetséggondozásra,

§         konzultációra,

§         speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadására,

§         szakkörök megtartására,

§         érdeklődési kör megtartására,

§         önképzőkör megtartására,

§         énekkar megtartására,

§         művészeti csoport megtartására,

§         az iskolai sportkör megtartására,

§         tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek megtartására,

§         házi bajnokságok megtartására,

§         iskolák közötti versenyek, bajnokságok megtartására,

§         diáknap megtartására,

o       egyéni (egy–három tanuló részére szervezett) foglalkozásra, ezen belül:

§         a tehetség kibontakoztatására,

§         a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására,

§         súlyos betegség vagy sajátos nevelési igény miatti magántanuló felkészítésére,

o       az osztály közösségi programjainak megtartására (hetenként és osztályonként egy óra időtartamban),

·        a mindennapos testedzés foglalkozásainak megtartására (amennyiben ezeket a kötelező tanórai foglalkozások keretében vagy a nem kötelező tanórai foglalkozások keretében szervezi az iskola),

·        sajátos nevelési igényű tanulók részére szervezett habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megtartására köteles fordítani.

Kötelező óraszámba beszámítandó tanórai foglalkozáson túli feladatok

A pedagógusnak a tanórai foglalkozásokon túl elsősorban a következő munkaköri feladatai vannak:

·        felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat,

·        elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet,

·        részt vesz a nevelőtestület munkájában, közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében,

·        részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében,

·        részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások (különösen a tanulmányi kirándulás, a környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény) tervezésében, előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában,

·        részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában,

 

·        részt vesz a tanári megbeszéléseken, értekezleteken és konferenciákon, iskolai fogadóórákon,

·        külön megbízás alapján részt vesz az érettségi vizsgabizottság munkájában,

·        részt vesz a diákmozgalom segítésével összefüggő feladatok végrehajtásában,

·        részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével összefüggő feladatok végrehajtásában,

·        részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában,

·        részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében.

·        alkotó módon részt vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások teljesüléséből, az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből,

A fentieken kívül elvégzi azokat az oktatási-nevelési folyamathoz kapcsolódó feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy az igazgató-helyettes megbízza.

 

4. A pedagógus konkrét feladat ellátásának, tevékenységének helye:

 

A pedagógus kötelezően ellátandó munkaköri feladatait - jogszabályi rendelkezés alapján - intézményen belül és intézményen kívül is elláthatja a következő felsorolás szerint:

 

A pedagógus által ellátott
feladatok, tevékenységek

Kizárólag a nevelési-oktatási intézményen belül látható el

A nevelési-oktatási intézményen
kívül is ellátható

Feladatlapok, dolgozatok javítása, értékelése

 

igen

Felkészülés a tanítási órákra, iskolai foglalkozásokra

 

igen

Tanmenetek készítése

 

igen

Tanulók kísérete (versenyek, kirándulások, táborok, színház-, múzeumlátogatás stb.)

 

igen

Tanórán kívüli foglalkozások megtartása

 

igen

Részvétel 120 órás továbbképzésen

 

igen

Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzésen

 

igen

Részvétel iskolarendszerű képzés foglalkozásain

 

igen

Önképzés

 

igen

Részvétel a települési rendezvényeken

 

igen

Családlátogatás

 

igen

Személyes találkozás, megbeszélés a szülőkkel

 

igen

Nyílt tanítási nap

igen

 

Fogadó óra

igen

 

Szülői értekezlet

igen

 

Kapcsolattartás a pedagógiai munkát segítő társintézményekkel, részvétel az általuk szervezett megbeszéléseken, rendezvényeken (fenntartó, polgármesteri hivatal, általános és középiskolák, helyi közművelődési intézmények, helyi egyesületek, civil szervezetek, gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, pedagógiai szolgáltató intézet stb.)

 

igen

Az iskolai minőségfejlesztési feladatok ellátásához szükséges kérdőívek szerkesztése, értékelése, összegzése

 

igen

A tanulói képességek mérésére alkalmas feladatlapok szerkesztése, értékelése, összegzése

 

igen

A tantárgyi tudás mérésére alkalmas feladatlapok szerkesztése, értékelése, összegzése

 

igen

Részvétel a nevelőtestület szakmai összejövetelein, értekezletein

igen

 

Részvétel a szakmai munkaközösség megbeszélésein, szakmai összejövetelein

igen

 

A tanulók szóbeli értékelése

igen

 

A tanulók írásbeli, szöveges értékelése

igen

 

A tanulói ellenőrzők ellenőrzése, hiányzó érdemjegyek beírása

igen

 

A tanulók felügyeletének ellátása (tanítás előtt, óraközi szünetben, étkezés alatt)

igen

 

Tanügyi dokumentumok vezetése (foglalkozási naplók, törzslapok, bizonyítványok)

igen

 

Részvétel az osztályok szabadidős foglalkozásain

 

igen

Részvétel a diákönkormányzat által szervezett rendezvényeken

 

igen

Részvétel az iskola szintű rendezvényeken

 

igen

Iskolai és tantermi dekoráció elkészítése

 

igen

Iskolai nyilvántartások, statisztikák elkészítése

igen

 

Iskolai nyilvántartások, statisztikák adatainak értékelése, összegzése

 

igen

Az iskola lehetőségeit javító külső pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok írása

 

igen

Hospitálás, óralátogatás

igen

 

Iskolai taneszközök, szemléltető eszközök gondozása, rendben tartása

igen

 

Szaktárgyi szertárak gondozása, rendben tartása

igen

 

Iskolai eszközök leltározása

igen

 

Iskolai taneszközök, szemléltető eszközök kiválasztása, vásárlása, megrendelése,

 

igen

Tankönyvek kiválasztása, megrendelése,

igen

 

Részvétel a kezdő évfolyamos tanulók beíratásában

igen

 

Tizenkettedik évfolyamos tanulók továbbtanulásának segítése

igen

 

Részvétel az iskolai belső szabályzatok összeállításában, szerkesztésében, véleményezésében (munkaterv, szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program, minőségirányítási program stb.)

 

igen

Tanulók felkészítése iskolai és iskolán kívüli versenyekre, bajnokságokra

 

igen

Iskolai szintű versenyek, bajnokságok szervezése, lebonyolítása

igen

 

 


 

7.2. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás mintája

 

Az osztályfőnököt az Igazgató jelöli ki a kibővített iskolavezetés javaslata alapján.

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint egyéb iránymutatások alapján végzi.

Nevelő munkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki munkaterv.

Osztálya közösségének felelős vezetője.

A gyermekek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között a türelmesség elve alapján végzi.

 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően még az alábbiak a szakmai feladatai és a hatásköre:

·      alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve,

·      együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat (havonta minimum 4 alkalommal). Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli,

·      aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. GYIV, pszichológus, védőnő, iskolaorvos, kollégium stb.),

·      figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét,

·      különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére,

·      minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti,

·      szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről,

·      ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése,

félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.),

·      tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,

·      osztálya számára – igény szerint – évente egy alkalommal osztálykirándulást szervez, s azon tevékenyen részt vesz,

·      javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók, kollégák véleményét figyelembe véve.),

·      javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét,

·      segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját azok személyiségének ismeretében,

·      hetedikes, kilencedikes osztályfőnökként segíti tanítványai beilleszkedését, megismerteti velük az iskola alapdokumentumait, szerkezetét, dolgozóit, hagyományait,

·      végzős osztályfőnökként részt vesz a szalagavató és a ballagás megszervezésében, lebonyolításában; kiemelt feladata a vizsgákra jelentkezés koordinálása; felelős osztálya vizsgáinak technikai lebonyolításáért,

·      ügyel a reá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos működésére,


 

7.3. Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás minta:

 

A munkakört betöltő neve:

A munkakör megnevezése: gazdasági ügyintéző

A munkakört betöltő közalkalmazotti osztálya:

Közvetlen felettese: igazgató

A munkavállaló iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Távolléte esetén helyettesíti:

A munkakör heti munkaideje: 40 óra

A munkavégzés ideje: 08-16 óra között

 

Naponta végzendő teendők:

-         Számlák kiállítása, nyilvántartásának vezetése, a számla másodpéldányának beküldése az önállóan gazdálkodó intézménybe a bankszámlára történő befizetést követően

-         A beérkező számlákról úgyszintén nyilvántartást vezet, teljesítésének jogosságát leigazoltatja, utalványoztatja és utalványrendelettel ellátja és továbbítja az önállóan gazdálkodó intézmény felé

 

Alkalmanként ellátandó feladatok:

 

-         Munkaügyi iratok elkészítése, kezelése: a dolgozók kinevezése, átsorolása, munkaviszony megszüntetése, munkaszerződés előkészítése, jogviszony módosítása, mindezek  elküldése ellenjegyzésre az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági vezetője felé

-         Közalkalmazotti nyilvántartás vezetése, karbantartása

-         Várható nyugdíjazások felmérése

-         Jubileumi jutalmak megállapítása, figyelemmel kísérése, határozat elkészítése

-         Megbízási szerződések elkészítése, ellenjegyzésre megküldése

-         Az intézmény ellátottai és alkalmazottai térítési díjának számfejtése, leszámlázása, beszedése és az önállóan gazdálkodó intézmény számlájára történő befizetése, nyilvántartása

-         Eseti befizetések (bérleti díjak)számlázása készpénzes számla esetén a pénz beszedése és továbbítása az önállóan gazdálkodó intézmény számlájára

-         Kötelezettségvállalással kapcsolatos megrendelések elkészítése, aláírásra továbbítása az önállóan gazdálkodó intézmény felé

-         Eseti kifizetésekhez pénzigénylés, ennek lebonyolítása, elszámolása

-         Esetleges jelentések elkészítése a Munkaügyi Központ vagy az önállóan gazdálkodó intézménybe, valamint statisztikai adatszolgáltatások

-         Túlóra elrendelésének nyilvántartása, vezetése és a KIR rendszerbe történő rögzítésének előkészítése

-         Útiköltségek elszámolása és előkészítése a KIR rendszerbe történő rögzítéséhez, 

-         Étkezési utalványok igénylése, szétosztása, elszámolása és átadása KIR rendszerben történő rögzítéshez.

-         Állóeszközök nyilvántartásba vétele és egyeztetése az önállóan gazdálkodó intézménnyel, az intézményben történő leltározás, selejtezés lebonyolításának az irányítása

-         Munkaruha nyilvántartás vezetése

-         Tisztítószerek megrendelése

-         Könyvelési bizonylatok nyilvántartása

-         Vezeti az illetményelőlegek tételes nyilvántartását, egyeztet az önállóan gazdálkodó intézménnyel

 

 

Időszakosan ellátandó feladatok

-         Ebéd megrendelése heti bontásban, hónap végén egyeztetése

-         Készpénzforgalom lebonyolítása, rovat elszámolási íven történő elszámolása az önállóan gazdálkodó intézmény felé

-         A MÁK által megküldött bér könyvelés egyeztetése, továbbítása az önállóan gazdálkodó intézménybe, eltérések feladása a MÁK felé

-         Távolmaradás jelentés elkészítése

-         Bérnyilvántartás

-         AJKP tanulókkal kapcsolatos ügyintézés

 

7.4. Iskolatitkár munkaköri leírás minta:

 

A munkakört betöltő neve:

A munkakör megnevezése: iskolatitkár, adminisztrátor

A munkakört betöltő közalkalmazotti osztálya:

Közvetlen felettese: igazgató

A munkavállaló iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Távolléte esetén helyettesíti:

A munkakör heti munkaideje: 40 óra

A munkavégzés ideje: 08-16 óra között

 

Naponta végzendő teendők:

 

-         A levelek, küldemények, csomagok postáról történő elhozatala

-         Naponta a levelek postázása. Érkező és kimenő levelek iktatása, szétosztása igazgatói szignózást követően. Gondoskodik arról, hogy a levelek időben, pontosan kerüljenek elküldésre.

-         Irattározás, iratrendezés

-         Iskolai levelező programok figyelése (titkarsag@vacim-bter.sulinet.hu, vacigimn@nograd.hu, e-adat)

 

Alkalmanként ellátandó feladatok:

 

-         A pedagógus továbbképzés nyilvántartás vezetése.

-         A pedagógusok kötelező 120 órás továbbképzéseinek nyilvántartása, figyelemmel kísérése, határozat elkészítése a kredit pontok alapján a kötelező előrelépés egy évvel történő előrehozásáról

-         Megbízási szerződések elkészítése, ellenjegyzésre megküldése

-         Pedagógus igazolvány kiadása, nyilvántartása

-         Jövedelemigazolások, utazási igazolvány kiállítása

-         Taninform kezelése

-         Irodaszer beszerzés kezdeményezése

-         A tanulók beiskolázása más szabályzatban lefektetettek illetve az előírások szerint

-         A   tanulók létszámának naprakész nyilvántartása és a statisztikai jelentések elkészítése

-         A jelentkezési lapok rögzítése, rendszerezése, a tanulók felvétellel kapcsolatos kiértesítése

-         Szervezi a beiratkozással kapcsolatos adminisztratív teendőket(jelentkezési lapok gyűjtése, feldolgozása, beírási naplók ellenőrzése)

-         Beiratkozási napló és a tanköteles tanuló nyilvántartási könyv vezetése

-         Diákigazolványokkal kapcsolatos teendők bonyolítása

-         Külső szerv kérésére a tanulói jogviszony igazolása

-         Kis értékű tárgyi eszközök, készletek nyilvántartása

 

Időszakosan ellátandó feladatok

 

-         Nyomtatványok megrendelése

-         Változóbérek, távollét jelentés előkészítése

-         KSH statisztikához szabadság adatok jelentés előkészítése

-         Üres álláshelyek jelentése negyedévenként a MÁK felé

-         Pályázatok jelentése az önkormányzat felé és az önállóan gazdálkodó intézmény felé

-         KIR-STAT jelentés

-         Adatot szolgáltatni normatív, normatív kötött és központosított támogatások igényléséhez, elszámolásához

 

7.5. Oktatás-technikus munkaköri leírás minta:

 

A munkakört betöltő neve:

A munkakör megnevezése: oktatás-technikus

A munkakört betöltő közalkalmazotti osztálya:

Közvetlen felettese: igazgató

A munkavállaló iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Távolléte esetén helyettesíti:

A munkakör heti munkaideje: 40 óra

A munkavégzés ideje: 0730-1530 óra között

 

Az oktatás-technikus feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű segítése, a körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.

 

Munkaköri feladatai:

 

- Segíti a tanítási órák előkészítését, kísérleti anyagok, eszközök összeállítását, a szaktanárok iskolai, szakmai elképzeléseinek megvalósítását.

- Kezeli az iskola technikai eszközeit (videó, DVD, projektor stb.). Részt vesz az oktatási segédanyagok elkészítésében.

- Részt vesz a számítógépes adatfeldolgozásban, propaganda-anyagok elkészítésében. Aktívan közreműködik az iskolai honlap működtetésében. Kezeli a pedagógus többlettanítás elszámolás programot.

- Az informatika termen kívüli számítógépek működését figyelemmel kíséri, az esetleges kisebb hardver és szoftver hibákat kijavítja. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi a rendszergazdának.

- Végzi a hangosítást, segíti a rendezvények technikai lebonyolítását (dekoráció, berendezés stb.)

- Ellenőrzi, karbantartja és javítja az iskola elektromos gépeit.

- Segít a javításhoz szükséges anyagok jegyzékének elkészítésében. Beszerzi a szükséges anyagokat.

- Részt vesz a karbantartó munkájában, az iskola környezetének csinosításában.

- Részt vesz a leltározási és selejtezési munkában.

 Abban az esetben, ha a munka sürgőssége megkívánja, túlórában köteles az iskola rendelkezésére állni, melyért túlóra vagy szabadidő jár.

Munkájában elsőbbséget élvez a tanítási órák előkészítése, segítése.

 

A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, az iskola vezetője által kiadott feladatokat. Abban az esetben, ha karbantartási munka sürgőssége megkívánja, túlórában köteles az iskola rendelkezésére állni, melyért túlóra vagy szabadidő jár.

 

7.6. Portás, karbantartó munkaköri leírás minta

 

A munkakört betöltő neve:

A munkakör megnevezése: portás, karbantartó

A munkakört betöltő közalkalmazotti osztálya:

Közvetlen felettese: igazgató

A munkavállaló iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Távolléte esetén helyettesíti:

A munkakör heti munkaideje: 40 óra

A munkavégzés ideje: 0630-1430 óra között

 

A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai jellegű segítése, a körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.

Munkaköri feladatai:

- A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs-e szükség valahol hiba elhárítására.

- Naponta ellenőrzi a víz- és szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát nem igénylő hibákat. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes vezetőjének.

- Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javításokat elvégzi.

- Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók cseréjét elvégzi. Az iskola berendezésének állapotát rendszeresen ellenőrzi, a javításokat elvégzi. (padok, székek, stb.). A törött üvegek javításáról gondoskodik.

- Segít a javításhoz szükséges anyagok jegyzékének elkészítésében.

- Rendben tartja az iskola környékét.

- Részt vesz a leltározási és selejtezési munkában.

- Szükség esetén segíti az oktatás-technikus munkáját.

 

A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, de a karbantartáshoz tartozó feladatokat, amelyekkel az iskola vezetői megbízzák. Abban az esetben, ha karbantartási munka sürgőssége megkívánja, túlórában köteles az iskola rendelkezésére állni, melyért túlóra vagy szabadidő jár.

Köteles a karbantartási naplóban az elvégzett karbantartási munkákat rendszeresen rögzíteni.

 

A portás munkájával biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát. Ennek érdekében:

- nyitja az iskolát.

- az iskolába érkező külső személyeket, szülőket, gyerekeket útbaigazítja

- feljegyzi a késve érkező tanulók adatait (ellenőrző vagy diákigazolvány alapján)

- ügyel arra, hogy a tanulók az intézményt csak engedéllyel hagyhatják el a tanítási idő alatt

- gondoskodik arról, hogy az intézmény épületében illetéktelenek ne tartózkodjanak. Az illetéktelen személyt köteles eltávolítani az iskola területéről, és az igazgatónak jelentést tenni

- az 5., 6. és 7. óra utáni szünetek esetében a kicsöngetés előtt és becsöngetés után 5 perccel kinyitja, illetve bezárja a hátsó bejárati ajtót

- munkaideje alatt a portahelyiséget csak indokolt esetben és csak rövid időre hagyja el

- gondoskodik az iskola kulcsainak kiadásáról, visszavételéről

- kulcsnyilvántartást vezet a kulcsot átvevő-átadó dolgozókról

- feladata a porta és annak előterének valamint az épület bejárata környékének tisztán tartása,

- a talált tárgyakat egy hétig megőrzi, s a jogos tulajdonosnak azokat visszaadja. Az őrzési idő leteltével a talált tárgyakat leadja a gazdasági irodában.

 

 

Feladatellátása során felelős :

- az intézmény vagyontárgyainak védelméért,

- elektromos árammal, vízzel való takarékosságáért,

- balesetmentes munkavégzésért.

 

7.7. Takarítók munkaköri leírás minta

 

A munkakört betöltő neve:

A munkakör megnevezése: takarító

A munkakört betöltő közalkalmazotti osztálya:

Közvetlen felettese: igazgató

A munkavállaló iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Távolléte esetén helyettesíti:

A munkakör heti munkaideje:

A munkavégzés ideje:

 

A takarító munkájával segíti az iskola zavartalan működését. Az iskola belső és külső rendjének kialakításával hozzájárul a tanórák és a tanórákon kívüli foglalkozások higiénikus, tiszta környezetben való megtartásához.

 

Naponta végzendő teendők:

 

- A helyiségek felsöprése, tisztítószeres vízzel történő felmosása, szárazra törlése.

- Padok, asztalok, székek letörlése, szükség esetén lemosása.

- Táblák lemosása.

- Ablakpárkányok portalanítása.

- Mosdók, kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása.

- Virágok locsolása, portalanítása, gondozása.

- Portörlés szükség szerint folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken, számítógépeken, monitorokon.

- Szeméttartók kiürítése.

- WC-k takarítása, fertőtlenítése.

 

Alkalmanként: rendezvények után takarítás. (A túlmunkáért túlóradíj jár.)

 

Időszakonként:

- ablakok, ajtók lemosása

- függönyök mosása, vasalása

- szőnyegek kitisztítása

- radiátorok lemosása

- tornatermi bordásfalak, ablakpárkányok és ablakbeugrók portalanítása

(minimum évente három alkalommal – augusztus vége, tavaszi szünet, és egyszer szükség szerint)

 

 

A takarításon kívül felelős :

- az intézmény vagyontárgyainak védelméért,

- a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanári

és tanulói eszközök sértetlenségéért,

- elektromos árammal, vízzel és a tisztítószerrel való takarékosságáért,

- balesetmentes munkavégzésért.

- a talált tárgyakat köteles leadni a portán

Munkájának elvégzéséért biztosítani kell részére tisztítószert, fertőtlenítő-szert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist. Egészségének védelmében gumikesztyűt, mosdószappant, kézvédő krémet kap.

 

8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések

8.1  A nevelőtestület hatáskörébe átruházott feladatok

 

A gimnáziumban az oktató-nevelő munkát, átruházott feladatkörben a tantestület, a tantárgyi felelősök koordinálásával végzik. Egy tanár több tantárgy tantárgyi felelőse is lehet. A tantárgyi felelőst az iskola igazgatója bízza meg a nevelőtestület véleményének kikérése mellett. A tantárgyi felelős megbízása három évig vagy visszahívásukig érvényes. Visszahívásukat kezdeményezheti az intézmény igazgatója vagy a nevelőtestület 30 %-a. A megbízásokat az iskola munkaterve tartalmazza.

A tantárgyi felelős feladata:

 

a.       Az iskolai éves munkaterv alapján dolgozik és a feladatok arányos elosztására törekszik.

b.      Feltárja a szaktárgy adta nevelési-oktatási lehetőségeket, a megvalósításra programot dolgoz ki.

c.       Irányítja a szaktantermek fejlesztését, berendezését, ellátását, az iskola anyagi lehetőségeinek figyelembevételével. Felelős a szaktantermek állapotáért, a hatáskörébe tartozó anyagi eszközökért, szertári felszerelésekért.

d.      Javaslatot tesz a szertárak fejlesztésére, szakmai segítséget nyújt a beszerzésekben.

e.       Aktívan tevékenykedik az önállóan tervezett és házilag kivitelezhető demonstrációs eszközök tervezésében és készítésében.

f.        Törekszik az iskolán belüli, tantervi előírásoknak megfelelő egységes értékelésre.

g.       Feltárja a tantárgyak közötti koncentráció lehetőségét.

Feladata még:

-         szaktárgyi felmérések készítése

-         a tantárgyhoz kapcsolódóan továbbképzési elvek kidolgozása, megvalósítása

-         a Váci Nap tartalmi és formai tervének elkészítése, szervezeti lebonyolítása

-         szaktárgyi elemzések készítése

-         tanári megbízatások elosztása

-         tantárgyfelosztás előkészítésében való közreműködés

-         a nemzeti ünnepek tartalmi és formai követelményének kimunkálása, azok iskolai szervezése

-         az iskolai hagyományok kimunkálása, ápolása

 

 

8.2. Az SZMK hatáskörébe átruházott feladatok

-         az osztálypénzek ellenőrzése,

-         a tanulmányi kirándulások szervezésében és lebonyolításában való közreműködés,

-         az érettségi vizsga lebonyolításában való közreműködés

-         a gólyatábor előkészítése, felügyeletének ellátása,

-         a tankönyvtámogatás felosztásának véleményezése,

-         az iskolai bálok szülői felügyeletének megszervezése és lebonyolításában való közreműködés

 

8.3. A fegyelmi bizottság hatáskörébe átruházott feladatok

-         fegyelmi ügyek tárgyalása,

-         fegyelmi ügyekben határozathozatal

 

8.4  A beszámolás rendje:

 

1.      A tantárgyi felelősök a következő nevelőtestületi értekezleten beszámolnak az elvégzett feladatokról.

2.      Az iskolaszék elnöke, az SZMK elnöke a rendezvények, feladatok elvégzése után legkésőbb 8 nappal írásban vagy szóban beszámol az igazgatónak.

3.      A fegyelmi bizottság a fegyelmi ügy lezárása után rendkívüli nevelőtestületi ülésen tájékoztatást ad az eljárás során feltárt cselekményről és a meghozott fegyelmi határozatról.

 

 

9. Az iskolai közösségek és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formája, rendje

1.      A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tudnivalók az iskolai éves munkatervben kerülnek kiírásra. Az igazgató évente két alkalommal beszámol a nevelőtestületnek, értékeli a pedagógiai munka hatékonyságát, eredményességét.

2.      A tantárgyi felelősök és az igazgatóság kapcsolata folyamatos. Az igazgató vagy helyettese részt vesz közös programjain, figyelemmel kíséri működésüket. A tantárgyi felelős évente minimum két alkalommal rövid beszámolót ír.

 

A tantárgyi felelősök

 

a.       döntési jogkörébe tartozik:

-         tantárgy éves működési rendje és munkaprogramja,

-         szakterületén a továbbképzési program,

-         az iskolai tanulmányi versenyek programja,

-         a nevelőtestület által átruházott jogkörök végrehajtási módja.

b.      véleményezési jogkörébe tartozik:

-         szakterületén minden olyan kérdés, amelyben a nevelőtestületnek véleményezési jogköre van.

c.       javaslattevő jogköre kiterjed még:

-         kiegészítő programokra, taneszközökre, módszerekre, egyéb segédletekre,

-         a központi alternatív programok választására, helyi alkalmazására,

-         a fakultáció és a tanórán kívüli foglalkozások programja,

-         a tantárgy felosztás.

 

A tantárgyi felelősök közötti kapcsolattartás fórumai:

- a tantárgy felelősök közötti megbeszélések

- összevont tantárgyfelelősi ülések

- a tantárgyfelelősök és az iskolavezetés együttes ülései

 

Ezek időpontjait az intézményi éves munkaterv és a tantárgyi felelősök megállapodásai tartalmazzák.

 

 

10. Az intézményvezetés és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái

-         Az SZMK elnöke és az igazgató évente három alkalommal (szeptember, január, április) megbeszélést folytat az aktuális feladatokról, eseményekről.

-         Az igazgató meghívás szerint részt vesz az SZMK ülésein.

-         Az igazgató meghívja az SZMK elnökét az iskola rendezvényeire, és segítséget kér azok lebonyolítására.

-         A fentieken túl az igazgató és az SZMK elnöke szóban vagy levélben tájékoztatják egymást azokról az eseményekről, amelyek megoldásában, lebonyolításában egymás segítségére számítanak.

A kapcsolattartás egyéb formái:

1.      osztály szülői értekezletek

2.      egyéni fogadóórák

3.      ellenőrző könyvön keresztül

 

Az SZMK-t véleményezési jog illeti meg az alábbi területeken:

- az intézményi SZMSZ elfogadásakor

- az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál

- a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntés vagy vélemény kialakítása kapcsán

- az április 15-ig elkészítendő tájékoztató kapcsán, melyben az iskola rendelkezik azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről

- a nevelési-oktatási intézmény vezetői pályázattal összefüggésben a vezetői program kapcsán


 

11. A diákönkormányzat és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formája és rendje

-         A diákönkormányzat iskolai szintű vezetői meghívás alapján részt vehetnek az iskolavezetőségi értekezleten és a nevelőtestületi értekezletek tanulókat érintő napirendi pontjainak tárgyalásán. Az iskolai diákfórumokat a diákönkormányzat készíti elő, s a tapasztalatokat az igazgatóval megtárgyalja. Érdekképviselőjük minden esetben részt vesz a fegyelmi bizottságban. Az iskolai DÖK vezetője (képviselője), az osztály Diákbizottság vezetői (képviselői) előre egyeztetett időpontban az igazgatóval, az iskolavezetéssel tárgyalásokat folytathat.

-         Évente két alkalommal diákközgyűlést kell tartani. Egyéb esetekben a DÖK segítő tanár közvetítésével történik a kapcsolattartás.

-         A diákönkormányzat saját teremmel nem rendelkezik. Működéséhez szükséges helyiségek az oktatásra éppen nem használt tantermek. A stúdió berendezéseit az oktatástechnikus felügyelete mellett használhatják. A diákönkormányzat önálló költségvetéssel nem rendelkezik, az igazgató által elismert költségeiket az iskolai költségvetésből fedezik.

 

12. A mindennapi testedzés formái

A tanulók az órarendben lefektetett délelőtti testnevelési órákon kívül a következő sportfoglalkozásokon vehetnek részt:

 

1.      tömegsport,

2.      versenysport,

3.      gyógytestnevelés

 

Az iskola úgy szervezi a sportfoglalkozásokat, hogy foglalkozás minden tanítási napra essen. A foglalkozások közül a tanulók szabadon választhatnak.

A sportfoglalkozások a tornateremben vagy a sportudvaron zajlanak.

 

Az iskolai sportkör:

 

Az iskolai versenysport, illetve tömegsport összefogását szervezését, koordinálását az iskolai sportkör végzi (ISK). Az ISK szakmai vezetőjét az igazgató bízza meg. A megbízás 3 évre szól. Az ISK vezetője félévente beszámol az ISK működéséről az iskolavezetésnek.

Az ISK részt vesz a mindennapos testedzés feladatainak megvalósításában. Kiemelt feladata, hogy lehetőséget biztosítson az iskola minden tanulójának az egészségmegőrzést szolgáló testmozgásra. Szervezi a házi bajnokságot (teremlabdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, röplabda, gyalogtúrák, kerékpártúrák), valamint az iskolák közötti bajnokságot. Megszervezi az úszásoktatást a sportuszodával együttműködve.

 

Tanulói igény szerint szakosztályok szervezhetők, melyek legalább heti 2 óra edzést tartanak, és indulnak a megyei középiskolás bajnokságban.

A sportköri foglalkozásokat vezető tanárt óradíj illeti meg. A foglalkozásokat a tantárgyfelosztásban valamint az órarendben fel kell tüntetni.

13. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Augusztus utolsó napjaiban van az induló osztályok "felkészítő tábora". A programokat az iskolai diákönkormányzat és a DÖK segítő tanár szervezi.

 

Október 6. Megemlékezés /városi rendezvény, illetve tanítási óra keretében/.

 

Október 23. Iskolai megemlékezés

 

Őszi túra

 

November első hetében a „gólyák” vidám fogadalomtételére és avatására kerül sor, DÖK és az osztályfőnökök közreműködésével.

 

Decemberben indulnak a Váci Napok versenyei és az OKTV-k, versmondó versenyek, tanulmányi versenyek. A Mikulás napi osztálykeretű klubdélutánokat a DÖK és az osztályfőnökök szervezik.

 

December 3. hetében vannak a Váci Napok. Ennek keretében kerül sor a megemlékező ünnepségre, a versenyek díjkiosztására, vidám vetélkedőkre, iskolai bemutatókra, a szalagavató ünnepségre, az ezt követő vidám műsorra. A szalagavató megrendezéséért felelősek a 11. és 12. évfolyam osztályfőnökei.

 

Február 25. Kommunizmus diktatúrák áldozataira emlékezés /tanítási óra keretében/.

 

Március 8. Az iskola férfi tagjai, fiú tanulói a DÖK szervezésével köszöntik az iskolában dolgozó, tanító nőket illetve a diáklányokat.

 

Március 15. Nemzeti ünnep, iskolai megemlékezés.

 

Április 16. A Holokauszt áldozataira emlékezés /tanítási óra keretében/.

 

Májusban a 12. évfolyam utolsó tanítási napján a búcsúzó osztályok virágot helyeznek el Váci Mihály szobránál. Az utolsó tanítási napot követő pihenőnapon a ballagási ünnepélyre kerül sor.

 

Június 4. Nemzeti összetartozás napja

 

Június: Az iskolavezetés és a DÖK által egyeztetett időpontban ifjúsági napot szervezünk. A szervezőmunkáért a DÖK felelős.

 


 

14. A tanulói ügyek kezelésével kapcsolatos szabályok

 

14.1. Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára

 

Nyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő intenzív felkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet igénybe. A és B típusú nyelvvizsgára egyaránt két-két nap felkészülési időt biztosítunk. Feltétele: a tanulónak be kell mutatnia az írásbeli és szóbeli vizsga, egyéb nemzetközi vizsga időpontját tartalmazó hivatalos levelet az osztályfőnöknek. A tanuló hiányzásának okát be kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell venni a mulasztott órák számát. Abban a kérdésben, hogy az igénybe vehető kedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga számítható be, az igazgatónak van döntési jogköre. Ha a nyelvvizsga, egyéb nemzetközi vizsga sikertelen, a további próbálkozások előtt a tanuló újabb két napot kaphat a felkészülésre.  Az újabb írásbeli és szóbeli vizsgán való részvételét az előzetesen leírt módon engedélyezi és rögzíti az osztályfőnök.

 

14.2. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények

 

Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról valamint a verseny időtartamáról. Az OKTV 2. és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt öt napot fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak.

Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről és a hiányzás pontos idejéről.

Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el.

A közép- és felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy AJKP előkészítős illetve végzős tanuló legföljebb két intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s az igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél.

 

14.3. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás

 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.

 

14.4. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai

 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:

·        az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről

·        a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét

·        az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége

·        a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni

·        az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről írásban értesíti az érintett feleket

·        az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei

·        az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sérelmet okozó és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges

·        a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza

·        az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sérelmet okozó és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése

·        ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sérelmet okozó és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti

·        az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon

·        az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá

·        az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása

·        az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.

·        a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni

 

14.5. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.

 

·        A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.

·        A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.

·        A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A bizottság jogosult elnökének megválasztására.

·        A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik.

·        A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.

·        A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének.

·        A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.

·        A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.

·        A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

15. Külső kapcsolatok

1.      Fenntartóval

-         A fenntartó, Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal a kapcsolatot az intézmény igazgatója és igazgató-helyettese tartja.

 

2.      Nógrád Megyei Pedagógiai Intézettel

 

-         Iskolánk továbbképzési programja és a pedagógiai intézet kínálata alapján vesznek részt tanáraink a Pedagógiai Intézet által szervezett programokon.

-         A kapcsolatot az igazgató, igazgatóhelyettes és a tantárgyi felelősök tartják a Pedagógiai Intézet munkatársaival.

-         Szoros kapcsolatot tartunk fenn a Pedagógiai Intézet pályaválasztási felelőse és az iskola pályaválasztási felelőse között a beiskolázásunk előkészítése az iskola népszerűsítése érdekében.

3.      A gimnázium beiskolázási körzetében lévő általános iskolákkal

-         Novemberben nyílt napokat szervezünk az általános iskolás tanulók részére, az iskolánk belső életének megismerése céljából.

-         Meghívjuk az általános iskolás tanulókat a nagyobb iskolai rendezvényeinkre, a Váci

Napi tanulmányi versenyekre.

 

4.      A Lorantffy Zsuzsanna Kollégiummal

-    Az iskola kollégista tanulói miatt, azok hiányzása esetén az osztályfőnök egyeztet a kollégiumi csoport-felelőssel.

Az AJKP programban résztvevő tanulók esetében folyamatos a kapcsolattartás a két intézmény vezetősége, valamint az osztályfőnök és a csoportvezető között. Tervszerűen részt veszünk az AJKP-s megbeszéléseken, valamint a kollégium rendezvényein.

 

5.      Bátonyterenye Város Önkormányzatával

 

-         A gimnázium műsorral (vers, irodalmi színpad, tánc, torna) segíti a városi rendezvények színvonalas lebonyolítását.

 

6.      A Városi Ady Endre Művelődési Házzal és Könyvtárral

 

-         A Művelődési Házzal közös rendezvényeket szervezünk. (Váci Napok, színházi előadások, szalagavató)

 

7.      Gyermekjóléti Szolgálattal

 

Intézményünk az ifjúságvédelmi munka segítésére a következő intézményekkel tart fenn munkakapcsolatot:

 

-         Megyei Gyermekvédelmi Központ

-         Cigánykisebbségi Önkormányzat

-         Családsegítő Központ (Bátonyterenye)

-     Az ifjúságvédelmi feladatokat és kapcsolattartást az ifjúságvédelmi felelős látja el.

 

8.      Rendőrséggel, tűzoltósággal, polgári védelemmel

 

Felvilágosító munkát végeznek az iskolában, tanulóink részt vesznek az általuk szervezett vetélkedőkön. (bűnmegelőzés, tűzvédelem, életvédelem)

Kapcsolattartó az igazgatóhelyettes.

 

9.      A Magyar Vöröskereszttel

 

Egészségügyi felvilágosító munkát végeznek a szervezet munkatársai, tanulóink részt vesznek vöröskeresztes tanfolyamokon.

Kapcsolattartó az intézmény igazgatója által megbízott pedagógus.

 

Külföldi kapcsolatok:

Gimnáziumunk az angol és német nyelvoktatás segítése céljából külföldi iskolákkal való kapcsolatokra törekszik.

A tantestületek közös programokat dolgoznak ki tapasztalatcsere, illetve nyelvgyakorlás céljából. (Tanár illetve diákutaztatás, külföldi tanárok illetve diákok fogadása).

A pénzügyi fedezetet pályázat útján igyekszünk biztosítani.

A lehetőségekhez mérten részt veszünk Comenius iskolai együttműködésekben, tanár- és diákcsere programokban.

Kapcsolattartó az intézmény igazgatója által megbízott pedagógus.

16. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, kapcsolattartás

 

-         Az iskolában időszakonként iskolaorvos rendel. Ellátja a tanulók kötelező egészségügyi szűrését. Elvégzi szakorvos véleménye alapján a tanulók gyógy-testnevelési kategóriákba sorolását. Ezen kívül egészségügyi felvilágosítást végez, (korunk elterjedtebb betegségeiről, az egészségre ártalmas szerek hatásáról) vezeti a tanulók egészségügyi törzslapjait.

A szűréseket az iskolavezetéssel egyeztetett időpontban, az iskolai orvosi rendelőben végzi. A tanulók egészségügyi problémáikkal a rendelési időben kereshetik fel az iskolaorvost. Az iskolaorvos szeptember 15-ig tájékoztatja a testnevelő tanárokat a felmentett vagy gyógy-testnevelésre utalt tanulókról. Az iskolaorvos a tanév végén beszámol tapasztalatairól az igazgatóhelyettesnek.

 

-         Az iskolaorvos munkáját védőnő segíti. A védőnő kapcsolatban áll az osztályfőnökkel. Segítséget nyújt az egészséges életmód témakörben, segíti a tanulók felkészítését a vetélkedőkre. A védőnő heti rendszerességgel, az iskolavezetés által egyeztetett időpontban ügyeletet tart. Munkáját a tanév elején leadott éves munkaterv alapján végzi.

 

-         Az iskola melletti fogászati rendelőben évente egy alkalommal minden tanuló fogászati szűrésen vesz részt. A fogorvos a szűréseket az iskolavezetéssel egyeztetett időpontban végzi. Kapcsolattartó az igazgatóhelyettes.

 


 

17. Intézményi védő, óvó előírások

 

      17.1 Balesetvédelem

 

A tanulók joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák őket. Ezért az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

1.      A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. A balesetveszélyes tantárgyak baleset megelőzésében a szaktanárok szerepe meghatározó.

2.      A balesetvédelmi feladatokat az intézmény vezetője által megbízott munkavédelmi felelős látja el.

3.      A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia,

            - a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,

- minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni kell az igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek. A balesetet, sérülést jelenteni kell a munkavédelmi felelősnek. E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi pedagógusnak is részt kell vennie.

- A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost vagy mentőt kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.

- Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény munkavédelmi felelősének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket, végre kell hajtani.

4.      A tanórákon fokozott figyelemmel kell kísérni a balesetveszélyes eszközök, vegyszerek használatát.

5.      A balesetveszélyes tantárgyak esetében - fizika, kémia, számítástechnika, testnevelés - a szaktanár az első órán balesetvédelmi oktatást tart, amelyről jegyzőkönyvet készít és az oktatáson részt vett tanulókkal aláíratja. Ennek tényét a naplóban is szerepeltetni kell.

6.      Az előbbiekben felsorolt tantárgyak szaktantermeiben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni.

7.      A tanulóbalesetekről nyilvántartást kell vezetni.

8.      Jegyzőkönyv készül a tanuló balesetekről az adott napon, melyet interneten kell rögzíteni.

9.      A balesetet követően meg kell vizsgálni, hogy a továbbiakban a hasonló eseteket hogyan lehet megelőzni.

Az intézmény igazgatója, az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi.

 

      17.2 A tanulók által az iskolába bevihető dolgok

 

Az iskolába a tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelességek gyakorlásához, teljesítéséhez szükséges dolgok hozhatók be.

 

Tilos az iskolába, iskolai rendezvényekre cigarettát, dohányféleséget, alkoholt, drogot, fegyvernek minősülő vagy látszó eszközöket, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, robbanószert valamint szúró-, vágóeszközt behozni.

 

Az osztályteremben, öltözőben hagyott értékes ékszer, tárgy elveszítése vagy ellopása az iskolának nem róható fel.

 

Mobil telefon használata:

 

A mobiltelefon az iskolába behozható és a szünetekben kihangosítás nélkül szabadon használható.

Mobiltelefonja őrzéséről mindenki maga köteles gondoskodni, az elhagyásából illetve ellopásából származó kár nem érinti az iskola felelősségét.

A tanóra megkezdése előtt a tanuló köteles kikapcsolni és a táskájában elhelyezni a mobiltelefonját!

A mobiltelefon óra alatti használat esetén kikapcsolt állapotban elvehető, azt a tanuló a tanár belátása szerint vagy az óra végén vagy csak utolsó tanítási órája után kaphatja vissza.

A mobiltelefon rendszeres, ismétlődő bekapcsolva felejtése, avagy óra alatti használata fegyelmi vétségnek számít.

 

     17.3 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

 

A bombariadó (tűzriadó) jelzésének módjai:

-         szaggatott csengetés

-         kolompolás

-         szóbeli értesítés

 

Értesíteni kell

-         az igazgatót (címe, telefonszáma a függelékben)

-         a munkavédelmi megbízottat (címe, telefonszáma a függelékben)

-         a rendőrséget, T: 107

-         a tűzoltóság T: 105.

 

Az épület elhagyása:

-         Az első és második emeletről a főbejáraton keresztül

-         A földszinti 8/a, 8-9-10 és a 9/a teremből az ebédlői kijárat felé

-         A 11-12, 11/a, 11/b terem valamint a klub és a tornateremből a tornatermi folyosó ajtaján keresztül történik.

Az épület elhagyása közben csak a legszükségesebb dolgokat vihetjük magunkkal. A kivonulást gyorsan, fegyelmezetten kell végrehajtani az osztályokban órán lévő tanárok segítségével. Évente egy alkalommal próbát kell tartani, ennek időpontját a munkatervben kell rögzíteni. A bombariadó miatt elmaradt órákat a következő hét szombatján tartjuk meg (ha ez a nap nem ünnepnap).


 

18. Az iskolai tankönyvellátás rendje

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézmény igazgatója a felelős

Az intézmény éves programjában rögzíteni kell a tankönyvfelelős nevét, aki elkészíti az iskolai tankönyvrendelést és ellátja a tankönyvterjesztési feladatokat is:

18.1.  Az intézmény igazgatója megállapodást köt

  1. A tankönyvrendelésben és terjesztésben résztvevő dolgozóval:

A megállapodás tartalmazza:

-  a felelős dolgozó feladatait

-  a szükséges határidőket

-  a tankönyvterjesztés módját, helyét, idejét

-  a felelős díjazásának módját és mértékét

  2. A tankönyvterjesztő külső vállalkozóval:

A megállapodás tartalmazza:

-  a tankönyvrendelés módját

-  az intézményi dolgozó díjazásának módját és mértékét

-  a szükséges határidőket

-  a tankönyvárusítás módját, helyét, idejét

18.2 Az igazgatóhelyettes a tankönyvfelelős segítségével gondoskodik arról, hogy a felhasználható tankönyvek és segédletek hivatalos jegyzéke megfelelő időben és kellő példányszámban álljon rendelkezésre az iskolában.

18.3         Az intézményi SZMK állást foglal az egyes tankönyvek, segédletek legmagasabb beszerzési árának kérdésében – melyik az a legmagasabb ár, amely felett nem javasolja a pedagógusoknak a tankönyv ill. a segédlet kiválasztását. A Szülői Munkaközösség és a diákönkormányzat véleményt nyilvánít a tankönyvtámogatás és a tankönyvrendelés rendjéről is.

18.4 A munkaközösségek véleményezik az egyes pedagógusok által kiválasztott tankönyveket. A pedagógusok minden tanév első félévének végéig írásban jelzik igényüket az általuk használni kívánt tankönyvekre vonatkozóan.

 

18.5 A tanulók a tankönyveket a leadott lista alapján, a kijelölt napokon veszik át a tankönyvfelelőstől. A tanuló az általa megrendelt tankönyvet köteles átvenni. A tankönyvtámogatás 25%-ért iskolai tankönyv példányokat vásárolunk, amelyeket a szociálisan rászorult tanulók kikölcsönözhetnek. A kölcsönözhető tankönyvek címjegyzékét az iskola a tankönyvrendelés időszakában kifüggeszti.

Jogszabályban meghatározott feltételekkel a tanuló ingyen tankönyveket igényelhet. A jogosultságot a szülőknek igazolniuk kell.

 

19. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok kezelési rendje

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:

·        az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,

·        az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,

·        a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,

·        az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.

 


 

20. Záró rendelkezések

Vegyes rendelkezések

 

Jelen SZMSZ mellékletei a szabályzat tartalmának szerves és elválaszthatatlan részei, a függelékek tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak.

A Váci Mihály Gimnázium szervezeti és működési szabályzatát (annak módosítását) a nevelőtestület a diákönkormányzat véleményének kikérése után fogadja el.

 

Bátonyterenye, 2013. március 31.

 

 

 

                                                                                   ____________________________

                                                                                                      igazgató

 

                                                                                                     

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, a tantestület a mai napon elfogadta.

Az elfogadás tényét a tantestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

 

 

Bátonyterenye, 2013. április 30.

 

 

 

________________________                       ____________________________

                              aláírás                                                               aláírás

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával a diákönkormányzat egyetért, ennek tényét a Diákönkormányzat képviselője a mai napon tanúsítják.

 

Bátonyterenye, 2013. április 30.

 

 

____________________________

                                                                        Roza Judit

                                                                                              Diákönkormányzat vezető

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával a szülői szervezet egyetért, ennek tényét a szülői munkaközösség vezetője a mai napon tanúsítja.

 

Bátonyterenye, 2013.április 30.

 

 

______________________________

Nagy Tamásné             

    SZMK elnök

 


 

Hatálybalépés

 

- A Váci Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési szabályzatát a /2013. számú határozatával hagyta jóvá, mely 2013. április 30-tól hatályos.

- Az SZMSZ egy példánya az igazgatói szobában és a gazdasági irodában található meg, illetve elolvasható az intézmény honlapján.

 

 

Bátonyterenye, 2013. április 30.

 

 

 

 

                                                                                                          Nagy Attila

                                                                                                             igazgató


Mellékletek

 

 

 

1. számú melléklet: Az iskolai könyvtár szMSZ

2. számú melléklet: Az iskola adatkezelési szabályzata


1. számú melléklet: Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

1. Az iskolai könyvtár az iskola földszintjén, a használók által jól megközelíthető helyen található. Három helyiségből áll: egy kölcsönzői térből és egy olvasótermi részből, amely tanítási órák, könyvtári és egyéb foglalkozások megtartására is alkalmas valamint egy raktárból. A könyvtárban biztosított a könyvek és folyóiratok szabadpolcos elhelyezése. Egyes dokumentumokat (iskolára vonatkozó anyagok, DVD-k, CD-k, videók) zárt szekrényben tároljuk. A tankönyvek egy része a zárt raktárban található. Az iskolai könyvtárat 1 fő könyvtáros tanár működteti. A dokumentumok száma meghaladja a háromezret. A nyitva tartás legalább napi 3 óra, amely időtartam alatt mind a diákok, mind a tanáraik számára elérhetők a könyvtári szolgáltatások.

2. Az iskolai könyvtár gyűjteményét a gyűjtőköri szabályzat alapján alakítja. Az információhordozók használatát a könyvtárban található számítógép, DVD-lejátszó, videó-lejátszó, televízió, nyomtató segíti. Könyvtári számítógépes program segítségével történik a kölcsönzések és a folyóiratok nyilvántartása. Az egyéb dokumentumok nyilvántartása leltárkönyvekben történik.

3. Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart az Ady Endre Városi Művelődési Ház és Könyvtárral, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel, a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézettel.

4. Az iskolai könyvtár gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, gondozza és rendelkezésre bocsátja. A gyarapítás leggyakoribb módja a vásárlás, ajándékozás. A feltárást maga a könyvtári rendszerben való elhelyezés valamint az elektronikus könyvtári program biztosítja. A gondozás a könyvtári rend fenntartását, az állományból való kivonást, az igényeknek megfelelő változtatásokat foglalja magába. A könyvtárban elhelyezett könyvtárhasználati szabályzat tájékoztatást nyújt a könyvtári szolgáltatásokról és a használat rendjéről. A könyvtári dokumentumokról az elektronikus könyvtári program nyújt információt. Az olvasóterem különböző tanórai foglalkozások színhelye. Természetesen az egyéni és csoportos könyvtári helyben használatra is lehetőséget nyújt. A könyvtáros nem csak a rendelkezésre álló dokumentumok segítségével, hanem más könyvtárak illetve adatbázisok szolgáltatásainak ajánlásával is tájékoztatja a könyvtárhasználókat. A dokumentumok másolását az iskola másológépén és szkennere segítségével oldjuk meg, illetve az elektronikus dokumentumokról nyomtató segítségével készítünk másolatokat. Könyvtárközi kölcsönzésre általában a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet szolgáltatását vesszük igénybe. Az iskolai könyvtár részt vesz a tankönyvellátásban a tankönyvek kölcsönzésével, nyilvántartásba-vételével.

5. Az iskolai könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével fejleszti. A beszerzett dokumentumokat a könyvtáros nyilvántartásba veszi: egyedi nyilvántartásba veszi a tartós megőrzésre szánt dokumentumokat, brossura nyilvántartásba a gyorsan avuló, rövid időre megőrzendő dokumentumokat. Az egyedi nyilvántartást dokumentumtípusonként külön leltárkönyvbe vezeti: könyvek, videók, hangzó dokumentumok, elektronikus dokumentumok. Az iskolai könyvtár használati szabályzatot készít, amely tartalmazza a könyvtár használóinak körét, a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módját, a szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a könyvtárhasználat szabályait, a nyitva tartás, kölcsönzés idejét. A könyvtárhasználati szabályzat a könyvtárban kifüggesztve megtalálható.

6. Az iskolai könyvtár tagja lehet külön beiratkozás nélkül a Váci Mihály Gimnázium tanulója, beiratkozással dolgozója, beiratkozással (külön megállapodás alapján) iskolán kívüli tanuló és pedagógus. Az iskolai könyvtárban nyilvántartott adatokban történt változásokat a könyvtárhasználó köteles 8 napon belül jelezni a könyvtárosnak. Az iskolai jogviszony megszűnésekor a diákok és a dolgozók kötelesek a könyvtári dokumentumokat visszaszolgáltatni. Minden egyéb dokumentum számukra csak ezután adható ki.

Az iskolai könyvtár ingyenes szolgáltatásai a könyvtár tagjai számára: dokumentumok kölcsönzése, helyben használata, számítógép használat, könyvtári foglalkozások, tájékoztatás, információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, elektronikus katalógus használata. Térítéses szolgáltatás: nyomtatás.

Az iskolai könyvtárat a kifüggesztett nyitva tartási időben illetve az iskolavezetéssel és/vagy a könyvtárossal előre egyeztetett ettől eltérő időpontban lehet használni. Az idegen nyelvi forrásközpont anyagai külön nyitva tartási rend szerint használhatóak.

Mivel a könyvtár munkahely és elmélyülésre, ismeretszerzésre, kikapcsolódásra szolgál, a könyvtárlátogatóktól elvárja, hogy csendben dolgozzanak, magatartásukkal ne zavarják a könyvtár használóit. A könyvtár dokumentumainak védelme, tisztaságának, épségének megőrzése minden könyvtárhasználó kötelessége, hiszen pótlásuk szinte lehetetlen. A rongálásokból eredő kárt a könyvtárhasználónak meg kell térítenie vagy a dokumentumot kell pótolnia. A könyvtár technikai eszközeinek szabályszerű használatára minden könyvtárhasználónak ügyelnie kell. Amennyiben rongálás történik, az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. A könyvtár berendezésére, bútoraira mindenki köteles vigyázni. Ezek szándékos rongálása esetén a kár megtérítésére köteles az, aki azt elkövette.

A könyvtárból kölcsönzött dokumentumokat az olvasó köteles az előre meghatározott időpontig épen és tisztán visszaszolgáltatni. A tanév vége előtt minden könyvtárhasználó diák és dolgozó köteles a kikölcsönzött dokumentumokat a könyvtárban leadni. A nyári kölcsönzés feltétele a könyvtári tartozások év végi rendezése.

A könyvtári számítógépeket minden könyvtárhasználó igénybe veheti a könyvtár nyitva tartási idejében. A számítógépekre programot telepíteni, törölni, a beállításokat megváltoztatni tilos.

 

2. számú melléklet: Az iskola adatvédelmi szabályzata

 

1. Általános rendelkezések

 

A szabályzat a következő jogszabályokon alapul:

 

-       A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

-       A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény:

-       A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

 

2. Részletes szabályok

 

a.) A személyi iratok kezelésének főbb adatvédelmi követelményei

A személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.

A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók:

-       a személyi anyag;

-       a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok;

-       a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott egyéb iratai.

 

b.) A személyi iratok tárolása

 

A személyi iratokat dolgozónként külön dossziéban kell tartani. Az így elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni. A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt nem kell lerakni. Az irattározás a közalkalmazotti jogviszony fennállásáig az igazgatónál és a gazdaságvezetőnél történik. Az iratok tárolása, őrzése, kezelése az igazgató és a gazdaságvezető feladata.

A személyi iratoknak a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően történő irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását.

Elkülönítetten az irattárban elhelyezésre kerülő „régi anyag” elnevezésű személyi iratokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz csak az intézmény vezetője és a gazdaságvezető férhessen hozzá.

A személyi iratok az intézmény tulajdonát képezik. Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.

A közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat – amennyiben a jogviszony nem jött létre – az érintettnek, illetve a személyi anyagot a korábbi munkáltatónak vissza kell adni. E szabály betartása minden ilyen esetben kötelező, mivel ellenkező esetben megsérülhetnek az érintett adatvédelmi jogai.

 

c.) A személyi iratok kezelésének legfontosabb technikai szabályai

 

Az intézménynél keletkezett személyi iratok kezeléséről a jelen adatvédelmi, valamint az ügyirat-iratkezelési szabályzatban kell rendelkezni.

 

 

 

 

A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:

-       közokirat, vagy a közalkalmazott nyilatkozata,

-       A munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,

-       Bíróság vagy más hatóság döntése, illetve

-       Jogszabályi rendelkezés.

 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott személyi iratait – az irattározási tervnek megfelelően – az irattárban kell elhelyezni.

Tárolásáról és levéltárba helyezéséről az intézmény ügyiratkezelési szabályzatában és irattározási tervében kell rendelkezni.

 

d.) A személyi anyag tartalma

 

A személyi anyag tartalma

-       Az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja;

-       Az önéletrajz;

-       Az erkölcsi bizonyítvány;

-       A kinevezés;

-       A besorolásról illetve

-       A visszatartásról, valamint

-       Az áthelyezésről rendelkező iratok;

-       A minősítés;

-       A közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, valamint

-       A hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat.

 

A fenti iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni.

A személyi anyagba csak a közalkalmazott, valamint annak felettese és a minősítést végző jogosult betekinteni.

 

A közérdekű adatokon túl a közalkalmazott nyilvántartott adatairól tájékoztatás senki számára nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet.

 

e.) A felelősségi viszonyok szabályai

 

e.1. A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért az intézményben

-       Az igazgató

-       Az érintett közalkalmazott felettese;

-       A minősítést végző vezető;

-       A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott (ügyintéző).

 

e.2. A közalkalmazott – közalkalmazotti jogviszonyban álló – felettese felelősségi körén belül minden esetben köteles jogosultságának gyakorlása esetén az Adatlapon dokumentálni a jogosultság gyakorlásának jogalapját, valamint a megismerni kívánt adatok körét.

 

e.3. A minősítést végző vezető felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.

 

e.4. A személyzeti feladatot ellátó vezető felelősségi körén belül köteles

Gondoskodni arról, hogy az általa kezelt adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának;

Gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amely eredeti, hiteles adatforráson alapul;

A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését kezdeményezni a személyzeti szervezet vezetőjénél, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg.

 

e.5. A közalkalmazott, ügykezelő, fizikai alkalmazott felelős azért, hogy az általa átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

 

Amennyiben számítógépes formában kerül sor az alapnyilvántartás vezetésére, akkor

 

1. biztosítania kell:

-     Az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását,

-     Az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, megváltoztatásának vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését,

-     Annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre vagy a tár tartalmát illetéktelenül megismerjék, töröljék vagy bármilyen módon megváltoztassák,

-     Annak megakadályozását, hogy adatkezelésre használt távadat-átviteli vonalon az adatokhoz illetéktelenül hozzáférjenek,

-     A hozzáférési jogosultság betartását,

-     Azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak,

-     Annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan vezetett eszköztárba milyen adatokat, mikor és ki rögzített, illetve intézkedett a rögzítéséről,

-     Annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat illetéktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék vagy bármilyen módon megváltoztassák.

 

2. A fizikai biztonság szabályai:

-     Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen;

-     Számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását, felhasználását és a hozzáférést ellenőrizni kell;

-     Az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról nyilvántartást kell vezetni;

-     A számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (azonosító kártya, jelszó) szolgálati titokként kell kezelni;

-     Gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásainak dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek hozzá.

 

3. Az üzemeltetési biztonság szabályai:

-     Külső személy – pl. karbantartás, javítás, fejlesztés céljából – a számítástechnikai eszközökhöz lehetőleg úgy férjen hozzá, hogy a kezelt adatokat ne ismerje meg;

-     A számítástechnikai rendszert – ideértve a programokat is – dokumentálni kell. A rendszer vagy annak bármely eleme csak az arra illetékes személy felhatalmazásával változtatható meg, amelyet ellenőrizni kell;

-     A hozzáférés jelszavait időközönként, de az üzemeltető személyének megváltozásakor azzal egyidejűleg meg kell változtatni. Jelszót ismételten nem lehet kiadni;

-     A számítástechnikai rendszer üzemeltetéséről – hagyományos vagy automatikus módon – nyilvántartást kell vezetni, amelyet az arra illetékes személynek folyamatosan ellenőriznie kell;

-     A rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos vagy számítástechnikai eszközzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük, elcserélésük vagy meghibásodásuk elkerülhető, kiküszöbölhető legyen;

-     Olyan tervet kell kidolgozni, amely a számítástechnikai eszközök előre nem látható üzemzavarának hatását ellensúlyozni képes intézkedéseket tartalmaz.

 

4. A technikai biztonság szabályai:

-     Az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástechnikai módszerekkel is meg kell akadályozni;

-     Az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen, az adatállományok tartalmát képező adattételek számát folyamatosan ellenőrizni kell;

-     A hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni;

-     Az adatok és az adatállományok változását naplózni kell;

-     Az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell;

-     On-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell;

 

5. Az információ-továbbítás szabályai:

Információ továbbítására csak az igazgató engedélyével az arra kijelölt személyek jogosultak. Információt, a fenntartó önkormányzat vezetőinek, az Oktatási Minisztérium illetékeseinek valamint jogszabályokban előírt szervezeteknek továbbíthatunk.

Az információk minden esetben szolgálati titokként kezelendők.